2
Xitu kute mebêngêttemẽ me kunĩmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnhmã.
Nhym bep ga, akmere, dja ga me kupãnhtã me kute amim Jeju marwãmã Metĩndjwỳnh kukràdjà'ã prĩne adjujarẽnh ar aba.
Dja ga mebêngêttemã,
—Gora ar abixaêr punu kêt ne ar aba. Ne akabôt katin ar aba, ne amipnên ar aba. Gora ar tu amim Jeju markumrẽx ne amibê kanga kêt ne mã kôt ajkamẽ. Ne kam mã amã aben jabê, ane. Dja ga ã mebêngêttemã ane.
Ne kam ajte mebêngêxtemã kum,
—Gora ar amrãnh mexkumrẽx ne ar aba. Metĩndjwỳnh mex'ã amijakren kôt ar amijo aba, ane. Kwãrĩk wãnh aben japrỳ kêt ne amã kadjwati kangô* Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ. djành kêt, ane. Dja gar mekmã mỳjja mexbit jarẽnh ar o aba, ane. 4-5 Nà, akmere, dja ga mebêngêxtemã kum,
—Ẽ, tynhwa ar, dja gar amũ idjô'ã me kra pỹnh jakre gê me ar ajã amijakren me akudjwa kum mjên jabên kum kra jabên amipnên ar ban mjên prãm kêt ne ar ban õbikwao djuw mex ne ukaprĩkumrẽx ne mjên kabẽn ma, ane. Mỳkam? Bir, dja me kàtàm te kute me amrãnh punu 'õ pumũnh ne kute ar akôt Metĩndjwỳnh kabẽn japrỳmã te me ajabej ajkam aman kam tu ate krã, ane.
Dja ã mebêngêxte me kra pỹnh jakreo ane.
Akmere, dja ga me kraremãdjwỳ akabẽn jarẽ gê me amipnên ar ba. Ga dja ga katàt mrã gê me krare apumũn kam akôt ar amijo ba. Dja ga katàt memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh mextire ne abixaêr kêt. Dja ga memã arẽn mã memã akabẽn mextire jarẽ gê me te kabẽno kute ajapanhmã, me kum akurê ar o baja te akabẽn punu jabej umar ar ban arỳm pijàm ne ate krãn ar ba.
Dja ga me memã àpênh kajgo ar ba jamãdjwỳ akabẽn jarẽ. Me kute meo pãnh ne amim me pa 'amỳnh nhym me memã àpênh kajgo ar bajamã akabẽn jarẽ. Dja ga memã kum,
—Gora me anhõ bẽnjadjwỳr kabẽn ma. Dja gar prĩne me kabẽn man me kabẽnkôt ar amijo aba ne memã adjàpênh mex ar aba gê me ar akam kĩnh, ane. Kwãrĩk wãnh me anhõ bẽnjadjwỳr pãnh akabẽn kêt ne akabẽno apanh kêt, ane.
10 Kwãrĩk wãnh mekbê adjàkĩnh kêt, ane. Dja gar katàt memã apê gê me kàtàm ar adjàpênh mexkumrẽxkôt ar apumũn kam arỳm kum Metĩndjwỳnh kĩnh, Metĩndjwỳnh kubê me bapytàr djwỳnhja kum kĩnh, ne kum Metĩndjwỳnh kabẽndjwỳ kĩnh ne. Dja ga ã me memã àpênh kajgo ar bajamã akabẽn jarẽnho ane.
11 Mỳkam dja gu me katàt mrã? Bir, Metĩndjwỳnh ne arỳm me kunĩ kadjy ukaprĩo kato. Kute me bakunĩ pytàr kadjy ne ukaprĩo kato. 12 Nã gu me prĩne ukaprĩja man kam arỳm pãnh arĩk ar babaja kanga. Ne mỳjja punu, me kute Jeju mar kêt kute mỳjja punuo amikĩnhja tu arỳm kangakumrẽx nhym wãnh nõ. Gu me kam on pyka jakam amipnên ar baban katàt mrã ne Metĩndjwỳnh kabẽnkôt akrànmã ar amijo baba. Dja gu me prĩne amim Metĩndjwỳnh djukaprĩ man kam ã kôt amijo ane.
13 Ne akrànmã ar amijo bababê amiwỳr Jeju kamnhĩx, akubyn rwỳk djà amiwỳrkam amako tẽ. Me banhõ Metĩndjwỳnh, me bapytàr djwỳnhbê Jeju Kritu tãm dja me bajaêrbê kato, ta raxo kubê kumkatio me bawỳr kato. Djãm ngri got. Raxo, mexo kubê kumkatiti:. Nhỹnh ne me'õ mexo, raxo, umao kumãnhkutã? Dja me bawỳr kato gu me arỳm bakĩnhkumrẽx. Me bakĩnh djà ne ja. Tãm ne gu me amiwỳrkam amak ar o baba.
14 Be, Jeju Kritu ta ne me bajaxwe pãnh tyk kadjy memã amikanga, kute me bajaxwe kunĩbê me bapytàr ne kute amim me bajo mexmã ne mekmã amikanga. Kute amim me bajo mex ne kute me bajo õ me wỳnhkumrẽx ne kute ar me bajo bamã ne mekmã amikanga. Kute me bajo õ me wỳnh gu me kam bamã mỳjja mexbit kĩnh ne arek ar o babamã.
15 Bir be, ikabẽn ja dja ga prĩne me kupãnhtã me kute amim Jeju marwãmã arẽ, memã kôt arẽ. Me kaprĩjamã kĩnh jangjê gê me kaprĩ kêt. Gora atỳx ne me axwe nêje me akren memã abẽn tỳx gê me arek ar ba. Kwãrĩk wãnh gê me ajã kabẽn kêt.

*2:3 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.