Paur kute Xitumã pi'ôk no'ôk ne ja.
Paur ne Xitu kàxã djan kum pi'ôk no'ôk ne. Arỳm ne Xituo kra ne kum pi'ôk no'ôk ne. Arỳm ne pykabê Kretakam Xitumã ire nhym kam kam dja. Nhym kam Paur kum pi'ôk no'ôk ne Artemanhkôt ano. Mỳj'ã ne Paur pi'ôk no'ôk ne?
Bir, Xitu kute prĩne memã Metĩndjwỳnh kabẽno amirĩt ne kute memã kabẽn jarẽnhmã. Kute me kabẽn punu kabẽno me itymã, ne kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kum àpênh kadjy me umjỳrmã. Kadjy ne Paur Xitumã pi'ôk no'ôk ne. Ne kam ajte amiwỳr Xitu 'uw. Tãm ne ja.
1
1-4 Akmere Xitu, ba, ibê Paur ne ba amã pi'ôk no'ôk ne. Xitu, abê ikra djwỳnh, amã ne ba pi'ôk no'ôk ne. Ga ne ga ikôt tu amim Jeju kamnhĩxkumrẽx, kam ne ba ajo ikra.
Ba ibê Paur, ibê Metĩndjwỳnh nhõ àpênh. Jeju Kritu ta ne ijano ba tẽ. Nà, Metĩndjwỳnh kubê me bapytàr djwỳnh ne ijano, ije memã Jeju jarẽnh kadjy ijano ne imã,
—On kàj bê ijã adjujarẽnh tẽ, ane. Ije memã Jeju jarẽnh nhym me kute mar ne kam kute tu amim kamnhĩxkumrẽxmã. Arỳm ne Metĩndjwỳnh amijo me kwỳ pytà. Me ja kute tu amim Jeju markumrẽxmã, ne kam arỳm kôt katàt mrãnhmã. Metĩndjwỳnh kabẽn katàtja, 'êxnhĩ kêtja tãm ne me kute mar ne kam arỳm kôt katàt mrãnhmã. Nà, kadjy ne Jeju ijano, ije memã Jeju jarẽnh nhym me kute amim kamnhĩxkumrẽxmã. Mỳj ne me kute tu amim kamnhĩxkumrẽxmã? Bir, me batyk nhijukri amũ me batĩn rã'ã rã'ã rã'ãn batyk kêtkumrẽxmã. Metĩndjwỳnh 'êxnhĩ kêtkumrẽxja tãm ne me bamã arẽ. Amrẽbê ne kute pyka nhipêx kêtri arỳm kabẽn pydji jarẽn me bajã amim karõ. Me batyk nhijukri batĩn rã'ãmã ne me bajã amim karõ. Ne kam ajbir ne arỳm me bamã me batĩnjao amirĩt ne. Ar idjujarẽnhkôt o amirĩt ne. Arỳm kute aminhõ akati jarẽnh djàkam me bamã o amirĩt ne. Ba ne ba memã 'ã ajarẽ nhym arỳm amirĩt ne.
Be, akmere, gê Metĩndjwỳnh ajo djuw mex, Jeju Kritu kubê me bapytàr djwỳnhmẽ Bãmbê Metĩndjwỳnh ar ukaprĩkôt ajo djuw mex ne ar ajo ba, ne amã adjumar mex jarẽ ga kam adjumar mex ne ar aba.
Xitu kute Jeju nhõ me jao ba djwỳnh pymjỳrmã.
Xim k 3.1
Mỳj kadjy ne ba pykabê Kretakam amã inhire? Bir, aje mỳjja inomã mẽnhmã, ije kum o krax ne ije inomã mẽnh kêtja aje ikudjwa inomã mẽnhmã ne ba kadjy amã inhire. Ne kam ajte aje Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kum àpênh kadjy me umjỳrmã ne ba kadjy amã inhire. Krĩ kunĩkôt aje me'ã Jeju nhõ me jao ba djwỳnh rẽnhmã, ije amã 'ã karõkôt.
Bir, mỳj me'õ Ar kubê dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh? Bir, me axwe kêtmẽ, me prõ pỹnhmẽ, me ja gêdja me Jeju nhõ me jao ba. Nhym me kradjwỳ tu kute amim Jeju markumrẽx ne me bãm kabẽnkôt mrãnhmã. Nhym me ja bep bãmbit ne kabẽn mexkumrẽx nhym kam kraja arĩk ar ba, amakkre kêt, kute bãm kabẽn mar kêt nhym me kam kum kĩnh kêt ne ar'ã kabẽn ba. Kwãrĩk wãnh ga me bãm ja'ã Jeju nhõ me jao ba djwỳnh rẽnh kêt. Djãm me kraja kabẽn mex got ga aje me bãm'ã meo ba djwỳnh rẽnhmã.
Nà, me axwe kêtbit dja me kubê Jeju nhõ me jao ba djwỳnh. Mỳkam dja ga me ja'ãbit meo ba djwỳnh rẽ? Bir, me kabẽn mexbit dja me Metĩndjwỳnhmã apê. Djãm me kabẽn punu Metĩndjwỳnhmã àpênh got. Kwãrĩk wãnh me amakkre kêt, me ngryknhĩ, me kum kadjwati kangôbit* Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ. djành, me àkrê, me kute pi'ôk kaprĩbit prãme me noo biknoro baja, kwãrĩk wãnh me ja'ã Jeju nhõ me jao ba djwỳnh rẽnh kêt.
Nhym bep me kute meo djuw mex prãm, me kum mỳjja mexbit kĩnh, me kute amipnênh ne ar ba, me katàt mrãnh, me mrãmri mexo mexkumrẽx, me axwe nêje kute amijãno ãm, me ajbit dja ga me'ã Jeju nhõ me jao ba djwỳnh rẽ. Dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kum Metĩndjwỳnh kabẽn kĩnh ne kôt ar amijo ba. Metĩndjwỳnh kabẽn 'êxnhĩ kêtja, ar ije prĩne memã arẽnhja, tãm dja me kôt ar amijo ba. Me kute prĩne memã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽnh mextire ne o kute memã tỳx jangjênh ne o kute me kĩnhmã. Nà, dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh prĩne mekmã Metĩndjwỳnh kabẽn jarẽn kam me kabẽn punu nêje me akre. Me kum Metĩndjwỳnh kabẽn mar prãm kêt ne kute kabẽno me bajapanhja dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh me kabẽn punu nêje me akre gê me kuma.
10-11 Bir, me amakkre kêt ne me kumex ne kabẽn kajgoo ar me noo biknoro ba. Nãm we me,
—Djãm me aje amim Jeju mar ne kam tu aje mar kajgomã? Kati, dja ga me amim ama nhym me kam me amy nhinhu kàdjwỳ rê, ane.
Nãm ã me noo biknoro ane. Nà, me ja dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh kabẽno me unê gê me anhikrê. Nãm me apỹnh kikrekam me kunĩ noo aknon meo ajkẽ. Mỳjo ne me meo ajkẽ? Me kute Metĩndjwỳnh kupa'ã mekmã arẽnhkam ne me meo ajkẽ. Mỳj kadjy ne me Metĩndjwỳnh kupa'ã mekmã arẽnh ar o ba? Bir, me kute me noo biknor ne me õ pi'ôk kaprĩreo prõt kadjy ne me Metĩndjwỳnh kupa'ã mekmã arẽnh ar o ba. Kam dja Jeju nhõ me jao ba djwỳnh akubyn kabẽno me ity nhym me arỳm anhikrê.
12 Bep Kretakam me'õ kute memã kabẽn jarẽnh djwỳnh'õ ne ta õ me wỳnh'ã kabẽn ne,
—Kretakam me kra ne mrãmri 'êxnhĩkumrẽx, axwekumrẽx, kum ukangakumrẽx, àkurbit kute mar. Nãm ã me'ã kabẽn ane.
13 Nà, mrãmri ne ã ane. Kam dja ga memã akabẽn jarẽ, tu memã abẽn tỳx, me kute mrãmri amim Jeju mar ne 'ã ngrà tỳx kadjy. 14 Dja ga memã abẽn tỳx nhym me arỳm wãnh kabẽn kakrit marmã ire, mekbê idjaer kukãmãre'ã ujarẽnh kajgojamã ire. Me kabẽn punuja ne me kum Metĩndjwỳnh kabẽnkumrẽxja kurên kam ta amimarkôt kabẽno mekbê mỳjja pyma ar o ba nhym me kabẽn man kôt amijo ba. Dja ga memã abẽn tỳx gê me on kôt amijo baja krãta.
15 Me axwe kêtmã ne mỳjja kunĩ mexkumrẽx. Nhym bep me axweo kute amiptàrja, me kute Jeju mar kêtja, me tãm ne mebê mỳjja kunĩ punu. Be, djãm me ja mex got. Nãm me õkre kadjwỳnhbê mỳjja punubit man mỳjja punu'ãbit amim karõ. 16 Nãm we me ajkwakambit,
—Ije Metĩndjwỳnh mar, anhỹr ar o ban kam arĩk ar ba. Nãm me axwe, me amakkre kêt, ne te kute mỳjja mex marmãn mỳjja punubit ma. Djãm ã me kute amim Metĩndjwỳnh mar kute anhỹr.

*1:7 Mỳjja me kute o kõm ne kôt bibãnh kunĩja, kadjwati kangômẽ uba kangômẽ, mỳjja kangô kunĩ ne me kum kadjwati kangô jarẽ.