2
Rmalc'ari' tok nbij chewe, teya'a' can jutz'it nojel rwach ja ritzelal. Maxta teban engaño, maxta teban caca' epalaj, maxta tiquiakiri ja rewanma, maxta teban molon tak tzij. Cani' nuban jun ti yaqui' kas nyarij rutz'um ja rute' quirtari' chewe ixix chakaja' kas tel ec'u'x trij ja ch'ajch'ojlaj rtzobal Dios como jari' majun engaño rc'an. Ja wi queri' xteban jari' nixcowir chipan ja rtzobal Dios in nixtotaji chijutij. Quirtari' xteban como ena'on chic jani' rna'oj ja kajaw Jesucristo chi arja' ni utz wi'.
* * * * * * * * * *
In k'ij k'ij tiyuke' más ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo ja Yo'l c'aslemal. Arja' ocnak cani' jun abaj ja cojon rmal ja Dios chi rbanic jun templo espiritual. Ja winak xa mta quigana ruq'uin pro arja' cha'on rmal ja Dios in congana nim ruk'ij ntz'a̱t rmal. In ixix chakaja' ixocnak ix cani' jule' abaj ixcojon rmal ja Dios chi rbanic ja templo. Ix sacerdote rxin ja Dios jari' samaj yatajnak chewe utzc'a chi c'oli sacrificio ja netzujuj chwach ja Dios. Ja sacrificio netzujuj chwach jari' ja rewutzil ja nwinakarsax pa tak ewanma rmal ja rEspíritu Santo. Jari' netzujuj chwach pa rubi' ja Jesucristo in rmalari' tok utz nutz'at ja sacrificio ja netzujuj in nuc'am chewe. Cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewa' nbij ja Dios ja nc'ambex tzij ri': —Anin c'o jun lok'laj abaj ja nmajon rcojic chi rbanic ja templo wxin. Chipan ja tinamit Sión ncoj wi' ja rabaj. Jari' abaj anin xincha'owi, congana nim ruk'ij. Ja winak ja nyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' ma xtiqueya' ta queq'uix pro nquewil na ja rutzil ja cayben. Queri' ja tz'ibtal can. Ja chewe ixix ja yukul ec'u'x ruq'uin ja Jesucristo arja' congana nim ruk'ij. Pro ja chique ja winak ja maticajo' nyuke' quec'u'x ruq'uin eje'e' e junan cuq'uin ja banol tak jay cani' tz'ibtal can chic chipan ja rtzobal Dios ja nc'ambex tzij quewari': —Ja rabaj ja mta quigana ja banol tak jay ruq'uin nijawari' abaj cojon rmal ja Dios chi rbanic ja jay in más na nim ruk'ij ja rabaj como arja' nchapowi ja resquina'il ja jay. In chakaja' tz'ibtal can ja nc'ambex tzij quewari': —Jari' abaj ja winak nquechok' cakan chwach, nepaji in nekaj chipan jun nimlaj rpokonal rmal, ne'e. Queri' nqueban ja winak ja maticajo' nquinimaj ja rtzobal Dios, nekaj chipan jun nimlaj rpokonal jari' rchominto ja Dios.
Pro ja rixix ix tinamit rxin ja Dios, ixcha'on rmal. Arja' xixrparti'ij chi neban ja rsamaj. Ix sacerdote rxin ja nimlaj Rey ja c'o chila' chicaj. Jari' samaj yatajnak chewe utzc'a chi neya' rbixic ja nimlaj samaj ja rbanon ja katata' Dios. Kas turkaj chewe chi arja' lasan ewxin chipan ja k'ekumal in camic ixrcojon chic pa rcuenta arja' pa jun nimlaj sakil. 10 Ja nabey ma ix rtinamit ta ja Dios pro ja camic ix rtinamit chic. Ja nabey majun nak ta xewil ja xpokonaj ta ewach pro ja camic xewil ja Dios chi arja' xpokonaj ewach.
* * * * * * * * * *
11 Chak'laj wach'alal, kas turkaj chewe chi xa ok k'axel chwach'ulew, ma wawe' ta ja mero katinamit. Rmalc'ari' nbij chewe, maxta teya' lugar tre ja ritzel tak yarinem chi xquixruc'aj ta como ja nuban ja ritzel tak yarinem xa nch'ojin ruq'uin ja rewanma, nrajo' nixruch'ec. 12 Ja neban, tec'utu' ja rewutzil chiquewach ja winak ja ma cotak ta rwach ja Dios. Eje'e' xa nquemol tzij chewij camic in nquibij chewe chi ix itzel tak winak pro nquetz'at na ja rutzil neban in rmalari' ja tok nqueya' na ruk'ij ja Dios tok xturbana' jun nimlaj samaj chiquicojol.
13 Tenimaj ja k'etbal tak tzij nojelal como ja kajaw Dios queri' nrajo' chewe chi nenimaj. Cani' tre ja nimlaj rey tenimaj como arja' más nim ja k'etbaltzij c'o pa ruk'a'. 14 In cani' chique gobernador chakaja' que'enimaj como eje'e' ecojon pa k'etbal tak tzij chi nequeban castigar ja winak ja nqueban ja ritzelal pro utz nqueban chique ja winak ja banol tak utzil. 15 Quewa' nrajo' ja Dios chewe ri' chi neban ja rutzil utzc'a chi nquek'il pa quechi' ja winak ja ma e ch'obolic tak winak ta tok nquijoloj je'e tzij chewij.
16 Ixix ix libre pa quek'a' ja winak pro ma ruq'uin ta ja rix libre chaka ta nojel ta ja ma utz ta xteban. Pro ja neban, tenimaj ja Dios como pa ruk'a' chic ixc'o wi' camic. 17 Que'ebana' respetar ja winak canojelal. Que'ewajo' ja kach'alal. Texbej ewi' chwach ja Dios. Tebana' respetar ja nimlaj rey.
* * * * * * * * * *
18 Ja wi c'ol apatrón tabana' respetar xa nak ta wi utzlaj winak owi xa c'a'n. 19 Ja tok nba̱n pokon chewe wi ma pan ewil ta, wi nurkaj chewe chi c'oli ja Dios ewq'uin in necoch', ja wi queri' neban jari' utz. 20 Ja c'a wi pan ewil tok nba̱n pokon chewe wi necoch' in wi c'ol epaciencia pro jari' ma vale ta chwach ja Dios. Pro wi rumac ja rutzil neban tok nba̱n pokon chewe ja wi necoch' in wi c'ol epaciencia jari' utz nixrutz'at ja Dios. 21 Xc'a rmalari' tok xixsiq'uix rmal ja Dios chi neban ja rutzil in necoch' ja rpokonal como queri' xuban ja Cristo chakaja', arja' xutij ja rpokonal pan ecuenta. Queri' xuban, xuya' can jun ejemplo chi queri' neban ixix ja cani' xuban arja'. 22 Arja' ni majun ril rumac nixtac'a c'o ta jun xuban ta engañar. 23 Ja tok c'oli ja pokonlaj tak tzij bix tre ma xuya' ta rjil rc'axel. Ja tok ban pokon tre cumal ja winak arja' ma xc'utuj ta chi npi rc'ayewal chiquij. Nojel ja ban tre xujach pa ruk'a' ja Dios como bien rotak chi ja Dios arja' utzlaj k'etoj tzij ja nuban. 24 Ja Cristo arja' xrijkaj ja kil kamac chwach cruz. Queri' xuban utzc'a chi nokel libre pa ruk'a' ja il mac in matikaban chic, utzil chic nrajo' chake chi nkaban. Arja' soctaj pan ecuenta rmalc'ari' tok xixtzuri. 25 Ja c'a rixix nabey ix cani' jule' tak carnelo ja retzaknak pro ja camic ixc'o chic pa ruk'a' ja Jesucristo, arja' chic nyuk'un ewxin, arja' nixchajini.