2
Jari' tiempo c'o jun censo bani. C'o jun nimlaj rey tri', César Augusto rubi', arja' xuya' jun orden chi nba̱n censo chique ja winak ja rec'o pa tak nación pro ni canojelal. Jawa' censo ri' jawa' ja kas nabey censo bani tokori' tok c'o jun achi, Cirenio rubi', arja' ocnak gobernador xin Siria tri'. Canojel ja winak xebe na pa tak quitinamit ja cati't quimama' utzc'a chi tri' neba̱n wi' censo chique. C'o c'a jun achi, José rubi', arja' aj Nazaret ja c'o pa rcuenta Galilea. Ja c'a José arja' be chakaja' utzc'a chi neba̱n censo tre. Rmalc'ari' ja tok xelel chipan ja tinamit Nazaret in be chipan ja tinamit Belén ja c'o pa rcuenta Judea ja bar xalax wi' ja rojer rey David. Tri' be wi' ja José como ja rey David arja' sepo quixin ja rati't rmama'. Ja José arja' riy rumam can ja rey David. Arja' c'o jun xtan rachbilajel, María rubi', e utz chic ruq'uin chi nec'ule'e. Ja c'a María arja' yawa' chic, xa nnakajinto ja k'ij ja xtiq'ueje' wi' ti ral. Kas c'a tri' pa Belén ec'o wi' ja tok tz'akati ja k'ij rxin. Tri' c'a xalax wi' ja ti ral tala', ti nabey winak. Xubar pa tziak. Ja c'a tok bartaj rmal c'o jun quiwabal chicop xcanoj in xcotz'ba' chipan. Queri' c'a xuban, pa quic'olibal chicop xeq'ueje' na wi' como enojnak chic ja winak chipan ja posada.
* * * * * * * * * *
Ec'o c'a jule' yuk'ul tak carnelo, tri' ec'o wi' chinakaj ja tinamit Belén, quimajon quichajixic ja tak carnelo chak'a' pa tak k'ayis. Chaka c'a jalal ja tok c'o jun ángel winakar chiquewach takonto rmal ja kajaw Dios in c'oli ja gloria rxin ja kajaw Dios quetz'at, ntajini nuq'uiak ri' chiquij, congana quixbej qui' rmal. 10 Pro bix chique rmal ja ángel: —Ma texbej ta ewi', tec'waxaj mpe' ja xtinbij chewe ri' como anin c'o jun utzlaj tzij ja nc'amonto chewe, jun utzlaj tzij janila quicotemal rc'amonto chique ja winak pro ni canojelal. 11 Quewa' ja utzlaj tzij ja nc'amonto chewe ri', ja camic c'o jun To'onel ewxin c'a xalaxi, pa Belén xalax wi' ja bar xalax wi' ja rojer rey David. Ja c'a To'onel arja' ja Cristo ja kajaw. 12 Ja tok xtewila' ja ti yaqui' quewa' banon tre ri', baron pa tziak in cotz'ban pa quiwabal chicop jari' retal ja nbij can chewe, ne'e ja ángel chique.
13 Chaka c'a jalal tok ec'o jule' rachbil ja ángel xewinakari e xin chila' chicaj pro congana e q'uiy. Congana quimajon rya'ic ruk'ij ja Dios, quewa' nquibij ri': 14 —Ja camic janila majtajnak chic rya'ic ruk'ij ja Dios chila' chicaj in ja wawe' chwach'ulew c'o chic ja quicotemal, c'o chic ja rutzil xin Dios cuq'uin ja winak, neche'e.
15 Ja c'a yuk'ul tak carnelo tok xemeloji ja ángel chila' chicaj eje'e' quewa' quibij chibil tak qui' ri': —Jo' c'a ja pa Belén tekatz'ata' ja bantajnak ja takonto rbixic kuq'uin rmal ja kajaw Dios, xeche'e. 16 Queri' c'a queban, xebe alnak. Ja c'a tok xe'ekaji quewil ja María rachbil José in quetz'at ja ti yaqui' cotz'ban pa quiwabal chicop. 17 Ja tok quetz'at ja ti yaqui' c'ac'ari' quemaj rcholic chiquewach ja winak ja bin can chique rmal ja ángel trewa' ja jun tac'al ri'. 18 Ja c'a winak kas c'asc'o'i quic'axaj canojelal ja bix chique cumal ja yuk'ul tak carnelo. 19 Pro ja María arja' xuc'ol pa ranma nojel ja tzij ja rc'axan, congana nuch'ob rij rwach nak rc'amonto. 20 Ja c'a yuk'ul tak carnelo eje'e' xemeloji, congana quimajon rya'ic ruk'ij ja Dios rmal ja quic'axan in rmal ja quitz'aton, ni bantaj wi' cumplir ja cani' bin can chique rmal ja ángel.
* * * * * * * * * *
21 Ja c'a ti yaqui' ja tok xuban waxaki' ruk'ij ja tok ban circuncidar tokori' canox rubi'. Ja ti rubi' bix tre Jesús como queri' rubi' ja canox rmal ja ángel ja tok maja'n tiq'ueje' pa gracia.
22 Xerila' c'a ja k'ij chi nebe nequich'ach'ojirsaj qui' ja cani' nbij ja ley xin Dios ja tz'ibtal can rmal ja Moisés c'ac'ari' xebe ja pa Jerusalén, quec'amel ja tac'al utzc'a chi nequibana' presentar chipan ja nimlaj templo xin Dios. 23 Queri' queban como ja ley rxin ja kajaw Dios quewa' tz'ibtal can chipan ri': —Ja tak ala'i' ja nabey tak winak eje'e' e rxin ja Dios pro canojelal, ne'e. 24 Ec'o ca'i' tak tz'iquin nequitzujuj chwach ja Dios como sacrificio ja cani' nbij ja ley rxin ja kajaw Dios quewari': —Jun c'ulaj tak xtruc'uc' ja netzujuxi owi e ca'i' tak palomax ja re tak co'coj, ne'e.
25 C'o c'a jun achi pa Jerusalén, Simeón rubi'. Ja c'a Simeón arja' congana utzlaj achi, ni nuban wi' respetar ja Dios in ni rayben wi' ja k'ij ja tok xtipeti ja To'onel chi quito'ic ja tinamit Israel. C'oli ja rEspíritu Santo ruq'uin. 26 Ja c'a rEspíritu Santo arja' c'oli rk'alasan chic chwach, quewa' rbin tre ri': —Simeón, atat c'a atc'as na ja tok xtitakto ja Cristo rmal ja Dios ja rawajaw, natz'at can na rwach, ne' tre. 27 Ja c'a Simeón arja' xuc'ax rmal ja rEspíritu Santo, be chipan ja nimlaj templo xin Dios in ni jari' hora tok tri' c'amarel wi' chakaja' ja ti yaqui' Jesús cumal ja rtata' rute' utzc'a chi neba̱n tre ja cani' nbij ja ley xin Dios. 28 Ja c'a Simeón tok xe'ekaj ruq'uin xch'elej ja ti yaqui' in xumaj rya'ic ruk'ij ja Dios, quewa' xbij tre ja Dios ri': 29 —Wajaw, camic utz chic ninac'amel, qui' chic nuc'u'x ja nincami como camic xaban cumplir ja xatzujuj chwe. 30 Como camic xintz'at ruq'uin nwach ja To'onel 31 ja ratakonto pro jun To'onel kaxin kanojelal ja rok winak xa nak ta chi ok winakil, 32 jun To'onel ja racojon como jun luz ja nsakirsan quebey ja winak ja ma e aj Israel ta in chakaja' acojon como ya'bal kak'ij ajoj ja rok aj Israel ja rok tinamit awxin. Queri' xbij ja Simeón.
33 Ja c'a José rachbil María ja rute' ja ti Jesús eje'e' kas c'asc'o'i quic'axaj ja xbij ja Simeón tre ja ti yaqui'. 34 C'ac'ari' ja Simeón arja' xc'utuj ja rutzil xin Dios pa quewi' in quewa' xbij tre ja María ri': —Tac'waxaj mpe' ja xtinbij chawe ri', jawa' jun tac'al ri' arja' cha'on rmal ja Dios utzc'a chi rmal arja' ja tok e q'uiy chique ja kach tak aj Israel nekajsax na in e q'uiy chique chakaja' netotaj na rmal. In jun chic, arja' nc'utu na chikawach ja kas mero rbey Dios pro jari' xa nch'a̱' na tre cumal ja winak. 35 Ja c'a xtaban atat, c'oli ja xtana' cani' jun cuchilo xtimin ruq'uin ja rawanma. Rmal c'a ja tawal ri' tok e q'uiy ja winak bien nk'alajin na nak ja nquech'ob kaj pa tak canma, ne' tre.
36 C'o c'a jun ti nan tri', Ana rubi', rme'al jun achi Fanuel rubi', arja' riy rumam can ja rAser. Ja c'a rAser arja' jun chique ja cablajuj rc'ajol Jacob. Ja c'a Ana arja' profeta xin Dios, congana ti ri'j chic. C'a k'apoj na ja tok c'ule'e in xa wuku' juna' cuc'aj qui' ruq'uin ja rchajil 37 como chanim cami ja rchajil, xoc can ti malca'n in ma xc'ule' chic ta. Ochenticuatro chic rjuna'. K'ij k'ij ni matel wi' chipan ja nimlaj templo xin Dios, nuban ja rayuno in nuban ja roración jari' nyabej ruk'ij ja Dios chi pa k'ij chi chak'a'. 38 Ja c'a ti yaqui' Jesús ch'elen rmal ja Simeón in ni jari' hora peti ja Ana, xmaltioxij tre ja Dios ja c'o chic ja To'onel in xlasaj rbixic ja tac'al chique canojel ja winak ja quimajon raybexic ja totajem xin Dios tri' ja pa Jerusalén.
39 Ja c'a tatixela' tok bantaj cumplir cumal nojelal ja cani' nbij ja ley rxin ja kajaw Dios chi nqueban c'ac'ari' xemeloj chic jutij chipan ja tinamit Nazaret ja bar ec'o wi' ja c'o chipan ja departamento Galilea. 40 Ja c'a tac'al arja' xumaj q'uiyem, winakar más rchok'ak', congana tz'akat ja rna'oj in c'oli ja rutzil xin Dios ruq'uin.
* * * * * * * * * *
41 Ja c'a rtata' rute' eje'e' nojel tak juna' tok nerila' ja nmak'ij pascua ni nepi wi' pa Jerusalén. 42 In queri' queban chakaja' ja tok cablajuj chic rjuna' ja Jesús, xebe ja pa Jerusalén como ni quicostumbre wi' ja raj Israel chi nequic'ulu' ja nmak'ij. 43 Ja c'a tok xoc'owi ja nmak'ij netajini nemeloji pa Nazaret pro ja c'a Jesús ja tala' arja' q'ueje' can pa Jerusalén xarwari' mta rnaben ja José chi q'ueje' can nixtac'a rute' ta chakaja'. 44 Ja nquech'ob eje'e' chi c'oli ja Jesús chiquicojol ja jule' chic winak ja recachbilanto pa bey. Kaj jun k'ij chi binem cumal. Ja tok quetz'at chi mta ja Jesús c'ac'ari' quemaj rcanoxic chiquicojol ja cach'alal in chiquicojol ja winak ja cotak quewach chakaja'. 45 Ja c'a tok ma xcanoy ta cumal c'ac'ari' xemeloji ja pa Jerusalén chi rcanoxic. 46 C'a chi oxi' k'ij xequiwila' wi', chipan ja nimlaj templo xin Dios c'o wi', tz'ubul chiquicojol ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja rtzobal Dios. Kas nuya' rxquin tre ja nquibij ja maestro in c'oli ja nc'axaj je'e chique chakaja'. 47 Kas nc'asc'o'i nquic'axaj ja nbij pro canojelal como congana tz'akat ja rna'oj in tok c'oli nquic'axaj tre congana utz ja nbij chique. 48 Peti rute' rachbil ja José:
—¿Wawe' ek atc'o wi' nta'? ¿Nak tre tok xaban quewa' chake? Ok ca'i' in atata' congana okelnak c'ay amwal chi acanoxic, ne'x rmal ja rute'.
49 —¿Nak tre ja tok ninecanoj? ¿La ma ewotak ta chi anin ni rjawaxic wi' chwe chi nban cumplir ja rsamaj ja nata' Dios? ne'e ja Jesús chique. 50 Pro eje'e' ma xch'obtaj ta cumal ja xbij chique.
51 C'ac'ari' xerachbilajel chic ja Jesús, xemeloj chic jutij pa Nazaret. Arja' ni nnimaj wi' ja nquibij tre. Ja c'a rute' arja' xuc'ol ja pa ranma nojel ja bantaji ja pa Jerusalén. 52 Ja c'a Jesús juna' juna' xa jani' penak más ja rna'oj, ni rchapon wi' q'uiyem in más chi na utz ntz'a̱t rmal ja Dios in cumal ja winak chakaja'.