3
1-2 Ja c'a Juan ja rc'ajol Zacarías arja' xerila' ja k'ij ja tok tzijoni ja Dios ruq'uin pa jun lugar ja kas talan wi' tokori' pa rtiempo ja nimlaj rey rbina'an Tiberio César. Ja c'a Tiberio César olajuj juna' toqui ja pa k'etbaltzij ja tok tzijoni ja Dios ruq'uin ja Juan. In jule' chic ja rachi'i' ja re'ocnak k'etol tak tzij chipan ari' tiempo quewa' quebi' ri'. Jun, Poncio Pilato rubi', arja' ocnak gobernador xin Judea. Jun chic, Herodes rubi', pa ruk'a' arja' c'o wi' ja departamento Galilea. Jun chic, Felipe rubi' rch'alal ja Herodes, pa ruk'a' arja' c'o wi' ja ca'i' lugar Iturea in Traconite. In jun chic, Lisanias rubi', pa ruk'a' arja' c'o wi' ja lugar Abilinia. Ja rachi ja rocnak lok'laj sacerdote tri' Anás rubi' rachbil Caifás. Ja c'a Juan tok xc'axaj ja bix tre rmal ja Dios c'ac'ari' be, xa bar ta tri' nk'ax wi' ja binelya' Jordán tri' nbe wi' in tok ec'oli winak ja ne'ekaj ruq'uin quewa' nbij chique ri': —Teq'uexa' ja rena'oj, teya'a' can ja ritzelal in quixban bautizar, quirtari' neban utzc'a chi ncuytaji ja rewil emac, ne' chique. Tri' bantaj wi' cumplir ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ojer rmal ja profeta Isaías, quewa' nbij ri': —C'o jun kulaj nc'axax chipan ja lugar ja kas talani, quewa' nbij ri': —Techomarsaj chi utz ja rubey ja kajaw Dios, jic teya'a'. Ja siwan xtinojsax na pro nojel tak siwan. Ja c'a jayu' ni majun tre ja maquita xtikajsax na. Ja loclak tak bey xtiya' na pa jic, ja c'a wi c'ototajnak je'e rwach jari' nmu̱k na. Congana xtiban na rbanic chi utz ja bey in ja winak eje'e' xtiquetz'at na ja totajem xin Dios. Queri' ja tz'ibtal can.
Ja c'a Juan tok ne'ekaji ja winak ruq'uin chi neruban bautizar quewa' nbij chique ri':
—Ixix congana itzel tak na'oj ewc'an, ix cani' jule' itzel tak cumatz. ¿Nak bin chewe chi nixanmaj chwach ja nimlaj juicio ja nnakajinto? Ja mero rubey chi neban tiwachini ja rutzil pa tak ewanma, nijawari' yatal chewij chi neban ja wi katzij chi eq'uexon chic ja rena'oj. In maxta quewa' tebij kaj pa tak ewanma ri': —Ajoj ok riy rumam can ja rAbraham rmalari' ok rtinamit Dios, maxta quixche'e. Queri' nbij chewe como ja Dios ni ma c'ayew ta tre nerwinakarsaj jule' riy rumam ja rAbraham trela' jule' abaj le'. In chakaja' ja camic ri' xa nakaj c'oto chi wi' ja juicio xin Dios cani' rbanic jun iquiaj chomin chic xajalal maja'n tichoy jule' che' tre. Ja c'a che' ja mta utz rwach nuya' jari' nchoyi nojelal in nporox pa k'ak'. Queri' nbij ja Juan chique.
10 —¿Nak nkaban c'awa'? kas neche'e ja winak tre.
11 —Xa nak ta chewe ja c'o ca'i' camisa ruq'uin tiya'a' jun tre ja mta rxin owi c'o way ruq'uin tiya'a' rxin ja mta nutij, ne'e ja Juan chique. 12 Ec'o jule' molol tak impuesto xe'ekaj ruq'uin chakaja' chi neba̱n bautizar rmal, eje'e' quewa' quibij tre ri':
—Maestro, ja c'a rajoj ¿nak nkaban? xeche' tre.
13 —Ja rimpuesto tok nto̱j pan ek'a' cumal ja winak xta nijawari' nec'am chique ja bin chewe rmal ja k'etbaltzij, ma teya' ta rwi' ja nec'utuj chique, ne'e ja Juan chique. 14 Ec'oli soldado chakaja' c'oli quic'axaj tre quewari':
—Ja c'a rajoj ¿nak nkaban? xeche' tre.
—Ma que'epuersa'ij ta ja winak chi nqueya' quinakun chewe. In jun chic, ma tetz'ak ta tzij chiquij winak. In jun chic, quixq'ueje' conforme ruq'uin ja rewajil ja nech'ec. Queri' xbij ja Juan chique.
15 Ja c'a winak eje'e' congana quigana ncotakij nak ocnak wi' ja Juan, ni cayben wi' nak ja xtibix chique rmal. Ja quimajon rch'obic pa tak canma chi ja Juan maxla arja' ja Cristo pro queri' quech'ob canojelal. 16 Rmalc'ari' ja tok quewa' xbij ja Juan chique canojelal:
—Anin, ya' ncoj ja nixnbanbej bautizar pro c'o chi na jun penak ja xajalal maja'n tumaj ja rsamaj, arja' más chi na nim ja poder c'o pa ruk'a' chinwach anin. Anin ma yatal ta chwij xquintiloc ta ruq'uin nixtac'a chi rquiric ja rxajab. Arja' nixruban bautizar pro Espíritu Santo in k'ak' ja nixrbanbej bautizar. 17 Arja' rchomin chic ri' chi nerparti'ij ja re utz chiquicojol ja ma e utz ta cani' nuban jun achi nuq'uiak rwach trigo tre pala, nparti'ij ja trigo chipan ja rmukal. C'ac'ari' nuc'ol ja trigo chipan ja rc'olibal pro ja rmukal jari' nporoj pa k'ak' pro jari' k'ak' mta chupic trij. Queri' xbij ja Juan chique.
18 Q'uiy ja tzij ja quitakari' ja xerpaxbabej ja winak ja tok xuya' rbixic chique ja utzlaj tzij xin totajem. 19 Pro c'oli ja xuch'a' tre ja gobernador Herodes como ja Herodes c'o jun rixnam rc'amon, Herodías rubi'. Ja c'a Herodías arja' rxjayil ja Felipe rch'alal ja Herodes. In ja Herodes c'o chi na jule' ja ritzelal rbanon ja ch'a' tre rmal ja Juan. 20 Q'uiy rwach ja ma utz ta xuban ja Herodes in c'uluto xucoj ja Juan pa che'.
* * * * * * * * * *
21 Ja c'a Jesús tok xebantaj bautizar canojel ja winak in tok bantaj bautizar arja' chakaja' c'ac'ari' kas rmajon rbanic oración ja tok jaktaji ja caj 22 in kajto ja rEspíritu Santo ruq'uin. Ja c'a rEspíritu Santo cani' jun ajsakaxic' ja tok kajto ruq'uin. C'ac'ari' c'o jun kulaj penak chila' chicaj c'axaxi, quewa' xbij tre ja Jesús ri': —Atat ja rat chak'laj Walc'wal, congana ninquicot chawij, ne'e ja kulaj xin Dios tre.
* * * * * * * * * *
23 Ja Jesús tok xumajel ja rsamaj c'o chi la treinta rjuna' in ja chiquewach ja winak arja' ralc'wal ja José. Ja c'a José arja' ralc'wal Elí. 24 Ja Elí ralc'wal Matat. Ja Matat ralc'wal Leví. Ja Leví ralc'wal Melqui. Ja Melqui ralc'wal Jana. Ja Jana ralc'wal José. 25 Ja José ralc'wal Matatías. Ja Matatías ralc'wal Amós. Ja Amós ralc'wal Nahum. Ja Nahum ralc'wal Esli. Ja Esli ralc'wal Nagai. 26 Ja Nagai ralc'wal Maat. Ja Maat ralc'wal Matatías. Ja Matatías ralc'wal Semei. Ja Semei ralc'wal José. Ja José ralc'wal Judá. 27 Ja Judá ralc'wal Joana. Ja Joana ralc'wal Resa. Ja Resa ralc'wal Zorobabel. Ja Zorobabel ralc'wal Salatiel. Ja Salatiel ralc'wal Neri. 28 Ja Neri ralc'wal Melqui. Ja Melqui ralc'wal Adi. Ja Adi ralc'wal Cosam. Ja Cosam ralc'wal Elmodam. Ja Elmodam ralc'wal Er. 29 Ja Er ralc'wal Josué. Ja Josué ralc'wal Eliezer. Ja Eliezer ralc'wal Jorim. Ja Jorim ralc'wal Matat. 30 Ja Matat ralc'wal Leví. Ja Leví ralc'wal Simeón. Ja Simeón ralc'wal Judá. Ja Judá ralc'wal José. Ja José ralc'wal Jonán. Ja Jonán ralc'wal Eliaquim. 31 Ja Eliaquim ralc'wal Melea. Ja Melea ralc'wal Mainán. Ja Mainán ralc'wal Matata. Ja Matata ralc'wal Natán. 32 Ja Natán ralc'wal David. Ja David ralc'wal Isaí. Ja Isaí ralc'wal Obed. Ja Obed ralc'wal Booz. Ja Booz ralc'wal Salmón. Ja Salmón ralc'wal Naasón. 33 Ja Naasón ralc'wal Aminadab. Ja Aminadab ralc'wal Aram. Ja Aram ralc'wal Esrom. Ja Esrom ralc'wal Fares. Ja Fares ralc'wal Judá. 34 Ja Judá ralc'wal Jacob. Ja Jacob ralc'wal Isaac. Ja Isaac ralc'wal Abraham. Ja Abraham ralc'wal Taré. Ja Taré ralc'wal Nacor. 35 Ja Nacor ralc'wal Serug. Ja Serug ralc'wal Ragau. Ja Ragau ralc'wal Peleg. Ja Peleg ralc'wal Heber. Ja Heber ralc'wal Sala. 36 Ja Sala ralc'wal Cainán. Ja Cainán ralc'wal Arfaxad. Ja Arfaxad ralc'wal Sem. Ja Sem ralc'wal Noé. Ja Noé ralc'wal Lamec. 37 Ja Lamec ralc'wal Matusalén. Ja Matusalén ralc'wal Enoc. Ja Enoc ralc'wal Jared. Ja Jared ralc'wal Mahalaleel. Ja Mahalaleel ralc'wal Cainán. 38 Ja Cainán ralc'wal Enós. Ja Enós ralc'wal Set. Ja Set ralc'wal Adán. Ja Adán ralc'wal Dios.