4
Ja c'a Jesús arja' nojnak ja rEspíritu Santo pa ranma, xelel chipan ja binelya' Jordán, c'amarel rmal ja rEspíritu Santo chipan ja lugar ja kas talani. Ca'winak k'ij q'ueje' tri', majtaj rtakchi'ixic rmal ja diablo. Tre ja tiempo ja q'ueje' tri' ni majun nak ta xutij. Ja c'a tok tz'akati ja ca'winak k'ij majtaj rmal rk'ak'anil rupan. Peti ja diablo:
—Ja wi katzij chi atat ja rat Ralc'wal Dios tabij c'a trewa' ja jun abaj ri' chi noc way, ne'e ja diablo tre ja Jesús.
—Tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi ja winak ma ruyon ta way nc'atzin chique tre ja quic'aslemal pro nojel ja rtzobal Dios jari' nc'atzin chique chakaja', ne'e ja Jesús tre.
C'ac'ari' ja diablo xuc'amel chic ja Jesús, xebe parwi' jun nimlaj jayu'. Ja c'a tok xe'ekaji xa jurata xuc'ut chwach ja gobierno rxin nojel ja tinamit ja c'o chwach'ulew 6-7 in xbij chic tre:
—Wi xcatxuque' chinwach wi naya' nuk'ij, anin njach pan ak'a' ja gobierno rxin nojel ja tinamit ja nmajon rc'utic chawach le' in ncoj pan ak'a' nojel ja meba'il rxin chakaja'. Como anin c'o nuk'a' tre nojel ja natz'at le' in nincowini xa nak ta chi achi'al nya' wi', ne' tre. Ja c'a Jesús quewa' xbij tre ri':
—Jat, catel chinwach Satanás como tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios chi xa ruyon ja Dios ja rawajaw catxuque' chwach, xa ruyon arja' taya'a' ruk'ij, queri' nbij, ne' tre.
C'ac'ari' ja diablo xuc'amel chic ja Jesús, xebe chipan ja tinamit Jerusalén. Ja c'a tok xe'ekaji xjotba' parwi' ja nimlaj templo xin Dios in xbij tre:
—Ja wi katzij chi atat ja rat Ralc'wal Dios taq'uiaka'el c'a awi' wawe' ri' 10 como ja chipan ja rtzobal Dios quewa' tz'ibtal can chawe ri': —Ja Dios nerutakto ángel chi naturquichajij, 11 eje'e' netz'amo awxin utzc'a chi matasoc awakan chwach abaj. Queri' tz'ibtal can, ne'e ja diablo. 12 Ja c'a Jesús xbij tre:
—Pro tz'ibtal can chakaja' chi ma tac'ambajaj ta ja Dios ja rawajaw, queri' nbij, ne' tre.
13 Ja c'a diablo arja' ni majun ncanoy chic rmal ja ntakchibej rxin ja Jesús c'ac'ari' xuya' can jun tiempo.
* * * * * * * * * *
14 Ja c'a Jesús arja' meloj chipan ja departamento Galilea, nojnak chic ja poder rxin ja rEspíritu Santo pa ranma. Be c'a rtzijoxic cumal ja winak nojel nat nakaj. 15 Xumaj quitijoxic ja winak pa tak jay xin molbal ri'il ja bar nquemol wi' qui' chi rc'axaxic ja rtzobal Dios, congana nya̱' ruk'ij cumal ja winak pro ni canojelal.
16 Be c'a chipan ja tinamit Nazaret ja bar q'uiy wi'. Ja c'a tok xerila' ja xula'nbal k'ij be chipan ja jay xin molbal ri'il como niquirwari' ja rcostumbre. Ja c'a tok xekaji pe'e nojoj utzc'a chi nsiq'uij ja rtzobal Dios. 17 C'o jun libro ja tz'ibtal can rmal ja rojer profeta Isaías jari' jach pa ruk'a'. C'ac'ari' xujak ja libro, xuwil ja tzij ja nsiq'uij chiquewach ja winak, quewa' nbij ja tzij ri': 18 —Ja rEspíritu Santo rxin ja kajaw Dios arja' c'o wq'uin como arja' inrtakonto utzc'a chi nya' rbixic ja utzlaj tzij ja rc'amonto totajem xin Dios chique ja tak meba'i', inrtakonto chi nenuto' ja winak ja kas nti'on canma pa ruk'a' ja il mac, inrtakonto chi nya' rbixic chique ja winak ja re'ocnak preso pa ruk'a' ja il mac chi ne'el na libre, in nbij chique ja moya' chi nja̱k na quewach, in nbij chique ja quimajon rtijic ja rpokonal chi netotaj na. 19 Inrtakonto utzc'a chi nya' rbixic chique ja winak chi ja camic xurwila' ja tiempo chi nquewil ja totajem rxin ja kajaw Dios. 20 Queri' ja tzij ja xsiq'uij chiquewach. Ja c'a tok siq'uitaj rmal c'ac'ari' xtz'apij ja libro, xujach chic jutij tre ja rachi ja jachyon rxin pa ruk'a' in tz'abe'e. Kas majtajnak rtz'elwachixic cumal ja winak pro ni canojelal. 21 C'ac'ari' xumaj chic tzij cuq'uin:
—Ja camic bantaj cumplir ja rtzobal Dios ja c'a xinsiq'uij kaj chewach ri', ne' chique. 22 Canojel ja winak quemaj tzij tre, quewa' quibij chibil tak qui' ri':
—Congana buena ja jun achi le', congana taka'an buen tak tzij nbij pro ¿la ma ja ta c'ala' ralc'wal José? xeche'e. 23 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Anin c'o nseguro chi quewa' nebij chwe camic ri': —Como ne'atzursaj ja winak que'atzursaj c'a chakaja' ja rawach tak aj tinamit. Como c'o jule' milagro xaban chipan ja tinamit Capernaum tabana' c'a chakaja' wawe' chipan ja ratinamit atat, nixche' chwe. 24 Pro ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja profeta xin Dios eje'e' ni maquenimax wi' cumal ja cach tak aj tinamit, niquirwari' nba̱n chique canojelal. 25 Pro bien turkaj chewe nak ja bantaji ja pa rtiempo ja rojer profeta Elías. Oxi' juna' in nic'aj sak'ij xuban tri' in c'o jun nimlaj wa'al peti nojel nat nakaj chipan ja lugar. E q'uiy ja malca'n tak ixoki' ja rec'o wawe' pan Israel tri' 26 pro ja c'a rElías tok xuban jutij takel rmal ja Dios chi rto'ic jun malca'n ixok ma ruq'uin ta jun aj Israel takel wi' pro takel chi rto'ic jun malca'n ixok ja c'o chipan ja raldea Sarepta ja c'o pa rcuenta Sidón. 27 In queri' bantaji chakaja' ja pa rtiempo ja rojer profeta Eliseo tokori' tok e q'uiy chique ja raj Israel emajtajnak rmal ja ritzel tak ch'a'c pro ni majun nak ta tzursax ta chique xarwari' c'o jun aj Siria tri' Naamán rubi', ruyon arja' tzursax tre ja yobil. Queri' xbij ja Jesús chique.
28 Ja c'a raj Israel ja rec'o chipan ja jay xin molbal ri'il chaka maril quic'axaj ja bix chique rmal ja Jesús congana xekuluj rmal pro ni canojelal. 29 C'ac'ari' xeyictaj trij, quechap, quilasajto chipan ja tinamit. Ja tinamit chwach jun jayu' c'o wi' in tok xe'ekaj chuchi' jun siwan laj queq'uiakel ja Jesús chipan. 30 Pro ja c'a Jesús arja' k'ax chiquicojol, be.
* * * * * * * * * *
31 C'ac'ari' be ja Jesús chipan ja tinamit Capernaum ja c'o pa rcuenta Galilea. Ja c'a tok xekaji xumaj quitijoxic ja winak pa tak xula'nbal k'ij. 32 Ja c'a winak kas c'asc'o'i nquic'axaj ja tijonem nuya' como ja rtzobal congana nerusil, bien k'alaj chi ruq'uin Dios penak wi' ja nbij.
33 Xuban jutij c'o jun achi chipan ja jay xin molbal ri'il, ocnak jun itzel espíritu tre. Ja c'a rachi xumaj rakic ruchi', quewa' xbij tre ja Jesús ri':
34 —Jesús ja rat aj Nazaret ¿nak narbana' wawe' kuq'uin, la maxta atpenak chi nokaryojo'? Anin bien wotak nak atocnak wi', atat ja rat Santilaj Ralc'wal Dios, ne' tre. 35 Ja c'a Jesús arja' xch'olij ja ritzel espíritu:
—Tacajba' in catel pa ranma ja rachi, ne' tre. Ja c'a xuban ja ritzel espíritu tre ja rachi xch'akij can pa tok'ulew chiquewach ja winak c'ac'ari' xel pa ranma in be, ni majun itzel nak ta xuban can tre. 36 Ja c'a winak congana c'asc'o'i quetz'at canojelal in quewa' quibij chibil tak qui' ri': —Jawa' rachi ri' ¿nak chi tzijal nucoj? C'o taka'an ruk'a' chique ja ritzel tak espíritu, congana taka'an rchok'ak' ja rtzobal como neruban mandar chi ne'eli in nnimax taka'an cumal, neche'e. 37 Be c'a rtzijoxic ja Jesús nojel nat nakaj pa tak lugar ja c'o chinakaj ja tinamit Capernaum.
38 Ja c'a Jesús arja' xelel chipan ja jay xin molbal ri'il, be chi rochoch ja Simón. Ja tok xekaji c'oli rjite' ja Simón* Ja Simón c'o chic jun rubi' rbina'an Pedro. yawajnak, majtajnak rmal jun nimlaj c'atan. C'utux jun utzil tre chi nuto' ja yawa'. 39 Ja c'a Jesús arja' tiloc chi ch'at ruq'uin ja yawa', xuban mandar ja c'atan chi neli in ni chanim xeli. Chaka c'a jalal tok yictaji ja rixok in xumaj quilixic ja Jesús.
40 Ja c'a tok xoc ak'a' canojel ja winak ja rec'o yawa'i' cuq'uin eje'e' xequec'amel ruq'uin ja Jesús. Congana q'uiy rwach ja yobil e'uc'ayon. Ja c'a Jesús arja' xuya' ruk'a' pa quewi' chiquijujunal, xertzursaj. 41 In chakaja' e q'uiy chique ja winak ec'ol itzel tak espíritu xe'el pa tak canma. Ja c'a ritzel tak espíritu tok xe'eli querak quechi' in quewa' quibij tre ja Jesús ri': —Atat ja rat Ralc'wal Dios, xeche' tre. Pro ja c'a Jesús arja' xeruk'il chi maquetzijon más como eje'e' cotak chi arja' ja Cristo ja cha'on rmal ja Dios.
* * * * * * * * * *
42 Ja c'a chi rcab k'ij ja tok sakar kaj xelel chipan ja tinamit, be chic chipan jun lugar ja bar kas talan wi'. Ja c'a winak eje'e' quemaj rcanoxic in tok xequiwila' congana quecoj pa ch'a'oj chi nq'ueje' chi na más cuq'uin. 43 Pro arja' quewa' xbij chique ri': —Anin c'o rjawaxic chwe chi ninbe chic chipan jule' chic tinamit utzc'a chi tri' nenya'a' wi' rbixic chakaja' ja utzlaj tzij tre ja gobierno xin Dios como xa rmalari' ja tok intakonto, ne' chique.
44 Queri' c'a xuban, be pa tak tinamit je'e ja c'o pa rcuenta Galilea, noc pa tak jay xin molbal ri'il in nuya' rbixic ja rtzobal Dios chique ja winak.

*4:38 Ja Simón c'o chic jun rubi' rbina'an Pedro.