5
Xuban c'a jutij ja Jesús c'o chuchi' ja ya' ja bina'an tre Lago Genesaret, congana e q'uiy ja winak netajini nquemin qui' trij utzc'a chi nquic'axaj ja rtzobal Dios ja nbij chique. Ja c'a Jesús c'o ca'i' lancha xutz'at pon c'o chiya'. Ma ec'o ta ja chapol tak ch'u' chipan ja lancha como eje'e' e'elnakel, quimajon rch'ajic ja quec'am ja chapbal ch'u'. Jun tre ja ca'i' lancha rxin Simón in chipan ari' lancha xoc wi' ja Jesús:
—Jo' kojote' nojoj jutz'it asic, ne'e ja Jesús tre ja Simón. Ja c'a tok ejotol nojoj chic c'ac'ari' ja Jesús tz'abe' chipan ja lancha in xumajto quitijoxic ja winak. Ja c'a tok tzuri tzij rmal xbij chic tre ja Simón:
—Camic jo', tac'ama'el chic ja lancha ja bar más pos wi' rpan ja ya' in tri' teq'uiaka' chi wi' ja rec'am chipan ja ya' utzc'a ec'oli ch'u' ne'echap, ne' tre.
—Pro Maestro, ni jun ak'a' xoksamaji pro bar ta tri' kachap wi' jun ti rkan ja ch'u'. Pro como atat natbini chi queri' nkaban nokbe c'ari', nenq'uiaka' c'ari' ja c'am chipan ja ya', ne'xi rmal ja Simón. Queri' c'a queban, xebe, xequiq'uiaka' ja c'am ja bar más pos wi' rpan ja ya'. Ja tok q'uiaktaj cumal congana jun ch'u' xe'oc chipan, xumaj q'uiokoptajem ja c'am cumal. C'ac'ari' xequisiq'uij pon ja cachbil ja rec'o chic cha jun lancha chi ne'urto' cumal. Ja tok xe'urkaji quemaj c'a quilasaxic ja ch'u' chipan ja c'am, ni xenoji chi ca'i' lancha ja ch'u', jutz'it laj be xe' ya' ja lancha cumal ja ch'u'. Ja c'a Simón Pedro ja tok xutz'at ja milagro ja bantaji c'ac'ari' xuque' chwach ja Jesús in quewa' xbij tre ri': —Wajaw, mejor natbe quinaya'a' can como anin xa in jun achi in aj'il in ajmac, ne' tre. Queri' xbij ja Simón como arja' e rachbil canojel ja rec'o ruq'uin congana c'asc'o'i quetz'at chi congana jun ch'u' xequechap. 10 Ec'oli chakaja' ja Jacobo in Juan ja re rc'ajol jun achi Zebedeo rubi', eje'e' quic'amon qui' ruq'uin ja Simón tre ja chapoj ch'u' in congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaji chakaja'. Ja c'a Jesús quewa' xbij tre ja Simón ri': —Ma taxbej ta awi', c'o chi na jun samaj ja xtamajel chic rbanic camic ri', winak chic ja xque'acanoj utzc'a chi ne'acoj pa ruk'a' ja Dios, ne' tre. 11 C'ac'ari' quec'amto ja ca'i' lancha, xekajto ja chiya'. Chijutij queya' can nojelal in xetre'el trij ja Jesús.
* * * * * * * * * *
12 Xuban jutij ja Jesús c'o chipan jun tinamit, c'o jun achi xekaj ruq'uin majtajnak rmal jule' itzel tak ch'a'c. Ja c'a rachi ja tok xutz'at ja Jesús xuque' chwach in tique'e:
—Wajaw, ja wi nawajo' ninatzursaj, anin wotak chi natcowini ninatzursaj, ne' tre. 13 Ja c'a Jesús xuyuk pon ja ruk'a', xuchap ja yawa' in xbij tre:
—Can nwajo' ja cani' nabij chwe, cattzuri, ne' tre, in ni chanim xeli ja ritzel tak ch'a'c trij. 14 In xbij chic tre: —Congana nban recomendar chawe chi majun bar ta tri' nabij wi' ja xinban chawe. Xar ja naban, jat, jac'utu' awi' chwach ja sacerdote in jaya'a' ja rofrenda ja cani' rbin can ja Moisés chipan ja ley xin Dios chi naban. Ja c'a rofrenda naya' jari' noc testimonio chiquewach ja sacerdote chi naban cumplir ja rbin can ja Moisés. Queri' xbij tre 15 pro más chi na be rtzijoxic in congana e q'uiy ja winak nurquimolo' qui' ruq'uin chi rc'axaxic ja tijonem nuya' in ja yawa'i' chique, eje'e' ncajo' chi netzursax rmal. 16 Ja c'a rarja' nbe chipan jun lugar ja bar kas talan wi' in tri' nerbana' wi' oración.
* * * * * * * * * *
17 Xuban c'a jutij ja Jesús arja' rmajon quitijoxic ja winak. Ec'o c'a jule' fariseo etz'ubul chirnakaj e cachbil jule' maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios, eje'e' nojel tak tinamit epenak wi' ja c'o pa rcuenta Galilea in pa rcuenta Judea in ec'oli chique pa Jerusalén epenak wi'. Ja c'a Jesús c'oli ja poder xin Dios ruq'uin utzc'a chi nertzursaj ja yawa'i'. 18 Chaka c'a jalal tok ec'o jule' achi'i' xe'urkaji, c'o jun achi quic'amonto siquirnak, cotz'ol chwach jun ch'atan che'. Ja c'a rachi'i' eje'e' cajo' ta xe'oc ta ja pa jay xequiya'a' ta ja yawa' c'a chwach ja Jesús. 19 Pro ma xecowin ta quecoj ta ja pa jay como ja winak congana enojnak chipan. Ja c'a queban, xejote' parwi' ja jay, quiwasaj jule' xot in tri' quikajsaj wi' ja yawa', cotz'ol chwach ja ch'atan che'. Ja c'a yawa' c'a chwach ja Jesús xekaj kaj wi' ja bar quimolon wi' qui' ja winak. 20 Ja c'a Jesús tok xutz'at ja yukulbal quec'u'x c'o ruq'uin, arja' xbij tre ja siquirnak:
—Achi, camic cuytaji ja rawil amac, ne' tre. 21 Ja c'a maestro e cachbil ja fariseo ja tok chaka maril quic'axaj ja xbij ja Jesús quewa' quemaj rch'obic pa tak canma ri':
—¿Nak ocnak wi' ja jun achi le' chewi' tok nbij jule' tzij ja xa ofensa rc'amonto tre ja Dios? Como mchita nak chi ta ncuyuwi ja il mac, xa ruyon ja Dios ncuyuwi, xeche' kaj pa tak canma. 22 Pro ja Jesús arja' bien rotak ja netajini nquech'ob kaj pa tak canma in xbij chique:
—¿Nak tre tok queri' nech'ob kaj pa tak ewanma? 23 Camic nwajo' nc'waxaj chewe ¿nak ja más c'ayew tre ja ca'i' ri', la ja' nbij tre ja rachi chi ncuy ja ril rumac o la ja' nbij tre chi nyictaji in nbe? 24 Anin c'oli ja xtinban chewach camic ri' utzc'a chi newotakij chi anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak yatajnak chwe chi ncuy ja quil quemac ja winak wawe' chwach'ulew, ne'e ja Jesús chique. C'ac'ari' xbij tre ja siquirnak:
—Anin nbij chawe camic, catyictaji, tac'ama'el ja rawarbal in jat chi awochoch, ne' tre. 25 Chaka maril bitaj queri' rmal c'ac'ari' yictaji ja rachi chiquewach, xumaj rc'olic ja rwarbal in be chi rochoch, janila nuya' ruk'ij ja Dios. 26 Ja c'a winak eje'e' congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaji canojelal, quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios, congana quixben qui' in quewa' quibij ri': —Ja camic c'oli katz'at ja majutij katz'aton ta, xeche'e.
* * * * * * * * * *
27 C'ac'ari' xelel ja Jesús tri', be. C'o jun achi xutz'at molol impuesto, Leví rubi'. Ja c'a Leví arja' tz'ubul chipan ja lugar ja bar nto̱j can wi' ja rimpuesto pa ruk'a'. Ja Jesús tok xekaj ruq'uin quewa' xbij tre ri': —Jo', cattre' chwij chi natoc ndiscípulo, ne' tre. 28 Ja c'a Leví yictaji, xuya' can nojelal in tre'el trij ja Jesús.
29 Ja c'a Leví c'o jun nimlaj wa'im xchomij pa rochoch rxin ja Jesús. Ja c'a Jesús e rachbil ja rdiscípulo eje'e' etz'ubul pa mesa. Congana e q'uiy ja molol tak impuesto etz'ubul pa mesa cuq'uin in ec'o jule' chic winak chakaja'. 30 Ec'o c'a jule' maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil jule' fariseo eje'e' c'oli quech'a' chique ja rdiscípulo ja Jesús quewari':
—¿Nak c'a tre tok nixwa' cuq'uin ja jule' molol tak impuesto le' in cuq'uin chakaja' ja jule' chic aj'il ajmaqui' le'? xeche' chique. 31 Pro peti ja Jesús, quewa' xbij chique ri':
—Ja ma e yawa'i' ta eje'e' matic'atzin jun doctor chique pro ja yawa'i' jari' ni nc'atzin wi' jun doctor chique. 32 Anin inpenak chi ne'uncanoj ja raj'il ajmaqui' utzc'a chi nqueya' can ja quil quemac, ma eje'e' ta ja ch'ajch'oji' chic ja ne'uncanoj. Queri' xbij ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
33 C'ac'ari' quibij chic tre:
—Ja c'a discípulo rxin ja Juan Bautista eje'e' tri' tri' nqueban ja rayuno rachbil oración in queri' nqueban ja discípulo kaxin ajoj chakaja' ja rok fariseo pro ¿nak c'a tre tok ma queri' ta nqueban ja radiscípulo atat? 34 Ja c'a Jesús arja' xbij chique:
—Cani' chique jule' winak ebanon invitar tre jun c'ulbic, ja tok c'a c'o na ja rachi chiquicojol ja nc'ule'e ¿la c'o ta c'a moda ari' xtebij ta chique chi tebana' ayuno, xquixche' ta chique? 35 Pro nerila' na jun k'ij ja tok eje'e' xtilasax chiquicojol ja rachi ja nc'ule'e, c'a tokoc'ari' tok xtiqueban ja rayuno. Queri' xbij ja Jesús chique. 36 C'ac'ari' c'o jun c'ambal tzij xbij chique quewari':
—Mta jun nak ta xtilasaj ta jun c'ojbal tre jun tziak c'ac'a xtic'ojbej ta jun tzabuklaj tziak como jari' xa ntz'ila' ja c'ac'a tziak in jun chic, xa ma utz ta neli ja c'ac'a c'ojbal ruq'uin ja tzabuklaj tziak. 37 In chakaja' cani' tre vino c'ac'a mta jun nak ta xtuc'ol ta pa tzabuklaj tak c'olbal. Ja wixta queri' nbani ja c'ac'a vino nurak ja c'olbal in ntixi in ntz'iloxi ja c'olbal chakaja'. 38 Pro ja rjawaxic chi nbani, ja c'ac'a vino nc'oli chipan c'ac'a tak c'olbal in nuto' ri' chi ca'i', nixtac'a vino in nixtac'a c'olbal ntz'ilox ta. 39 Jun achi wi nutij ja vino ja ma c'ac'a ta c'ayew chi nel ruc'u'x trij ja c'ac'a vino chanim: —Más na utz ja ma c'ac'a ta, ne'e. Queri' xbij ja Jesús chique tre ja c'ac'a tijonem rc'amonto.