6
Xuban jutij ja Jesús pa jun xula'nbal k'ij arja' rmajon binem chipan jule' trigo e rachbil ja rdiscípulo. Kas netajini nek'ax chipan ja trigo ja tok quemaj rk'olic rwach ja trigo ja rdiscípulo, quebak pa quek'a' in quetij. Ec'o c'a jule' fariseo, eje'e' quibij chique:
—Ja nixtajini emajon rbanic jala' xajan nbani pa tak xula'nbal k'ij. ¿Nak tre tok neban quela'? xeche' chique. Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—¿La ma esiq'uin ta la'an chipan ja rtzobal Dios ja xuban ja rojer rey David ja tok xuban jutij arja' majtaj rmal rk'ak'anil rupan in ja re rachbil chakaja'? Ja c'a xuban, xoc chipan ja rochoch Dios, xuc'am ja caxlanway ja parti'in chwach ja Dios, xutij arja' in xuya' quixin ja rachbil chakaja'. Queri' xuban masqui jari' caxlanway tz'ibtal chipan ja ley xin Dios chi xa queyon sacerdote ja netijowi, ne' chique ja fariseo. C'ac'ari' xbij chic chique: —Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak, pa nuk'a' anin c'o wi' ja nbani chipan ja xula'nbal tak k'ij. Queri' xbij chique.
* * * * * * * * * *
Pa jun chic xula'nbal k'ij xoqui ja Jesús chipan ja jay xin molbal ri'il in xumaj quitijoxic ja winak. C'o c'a jun achi siquirnak jun ruk'a' riquik'a'. Ja c'a maestro e cachbil ja fariseo eje'e' quimajon rc'ambajaxic ja Jesús, ncajo' nquetz'at ja wi ntzursaj ja rachi pa jun xula'nbal k'ij. Queri' nqueban utzc'a chi nquewil jun ril ja nquichapbej rxin. Pro ja Jesús arja' rotak ja quimajon rch'obic in xbij tre ja rachi ja siquirnak ruk'a':
—Catyictaji in catpe'e wawe' chikacojol, ne' tre. Ja c'a rachi yictaji in pe'i chiquicojol. C'ac'ari' ja Jesús xbij chique:
—Anin c'oli nwajo' nc'waxaj chewe camic. ¿Nak nuya' lugar chake ja ley chi nkaban pa tak xula'nbal k'ij, la ja' chi nkaban ja rutzil owi itzelal? ¿La ja' nuya' lugar chake chi nekato' ja winak owi nekacamsaj? ne' chique. 10 Kas xertz'elwachij canojelal c'ac'ari' xbij tre ja rachi: —Tayuku' ja rak'a', ne' tre, in xuyuk ja ruk'a' in tzuri. 11 Ja c'a reje'e' congana xekuluj rmal, quemaj tzij chibil tak qui', quemaj rcanoxic rij rwach ja Jesús nak nqueban tre.
* * * * * * * * * *
12 Chipan ari' tiempo be ja Jesús, jote' chwach jun jayu', xuwil jun lugar ja bar nuban wi' oración. Ni jun ak'a' tzijon ruq'uin ja Dios pan oración. 13 Ja c'a tok sakari xersiq'uij ja rdiscípulo. Ec'o cablajuj xerucha' chique in xbina'aj chique chi e apóstol. 14 Eje'e' awa' ja rapóstol ri', Simón ja canox chic jun rubi' rmal ja Jesús bina'ax tre Pedro, Andrés ja rch'alal Simón, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo ja rc'ajol Alfeo, Simón, jun chique ja partido rbina'an Zelote, 16 Judas ja rc'ajol Jacobo, in Judas Iscariote ja jachowi ja Jesús pa quek'a' ja xetzelan rxin.
* * * * * * * * * *
17 C'ac'ari' ja Jesús arja' xule'to chwach ja jayu' e rachbil ja rapóstol. Ja c'a tok kajto chwach ja rwatak'aj tri' pe'e wi' cuq'uin ja rdiscípulo e cachbil jule' chic winak pro congana e q'uiy. Ec'oli ja re aj Jerusalén in ec'oli ja repenak chipan ja jule' chic tinamit ja rec'o pa rcuenta Judea. Ec'oli chakaja' ja repenak chi' tak mar ja c'o pa rcuenta Tiro in pa rcuenta Sidón. Epenak canojel utzc'a chi nquic'axaj ja nbij ja Jesús utzc'a chakaja' chi netzursax tre ja quiyobilal. 18 Ec'oli xetzursaxi chakaja' ja remajtajnak cumal ja ritzel tak espíritu. 19 Canojel ja winak quimajon rtijic quek'ij chi nquechapoc jutz'it ja Jesús como arja' c'o poder ruq'uin in ja poder nelto ruq'uin in nertzursaj ja winak pro ni canojelal.
* * * * * * * * * *
20 C'ac'ari' ja Jesús xertz'elwachij ja rdiscípulo in quewa' xbij ri':
—Ixix ja rix tak meba'i' congana qui'il chewe como ewxin c'ari' ja gobierno xin Dios. 21 Ixix ja nk'ak'an epan congana qui'il chewe como xquixnoj na chi utz. Ixix ja nixtajini nixok'i congana qui'il chewe como xquixtzeben na. 22 Congana qui'il chewe ixix ja nixtzelax cumal ja winak in maquixc'ul cumal in xa nixtz'uj cumal in nbix chewe cumal chi xa ix itzel tak winak pro congana qui'il chewe ja wi mwal anin tok nba̱n queri' chewe, anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak. 23 Ja tok queri' nqueban chewe quixquicoti pro congana quixquicoti como jari' c'o jun nimlaj rtojbalil ja nyataj na chewe chila' chicaj. Como ja cati't quimama' queri' queban chique chakaja' ja rojer tak profeta ja re xin Dios.
24 Pro ja c'a rixix ja rix biyoma' jari' congana lawulo' chewe como nixquicoti camic pro jari' jun quicotemal ja xa noc'owi. 25 Ixix ja ni c'o wi' nimak tak wa'im neban camic jari' congana lawulo' chewe como xtetij na wa'al. Ixix ja solo tzeb neban camic jari' congana lawulo' chewe como xquixbison na, xquixok' na. 26 Ja tok nya̱' ek'ij cumal canojel ja winak jari' congana lawulo' chewe como ja cati't quimama' eje'e' queya' quek'ij chakaja' ja rojer tak profeta ja ma e xin Dios ta.
* * * * * * * * * *
27 Pro ja rixix ja nixtajini neya' ewxquin chwe camic quewa' nbij chewe ri', que'ewajo' ja rec'ulel, ja tok ec'oli ja xa itzel nixquetz'at ja c'a rixix solo utzil tebana' chique, 28 ja tok ec'oli nebin itzel tak tzij chewe ja c'a rixix solo utzlaj tak tzij tebij chique, ja tok ec'oli nixtz'ujuwi nixyok'owi ja c'a rixix tebana' orar pa quicuenta. 29 Ja wi c'o jun xuya' jun k'a' xewey teya'a' lugar tre chi nuya' chic jun chajuparaj. In wi c'o chic jun xumaj chewe ja recamisa ja neban, teya'a' echaqueta tre chakaja'. 30 Ja wi c'o jun c'oli xc'utuj chewe teya'a' tre in wi na c'o jun c'oli ja xuc'amel chewe ma tech'ojij ta tre. 31 In jun chic, xa nak ta neyarij chique winak chi nqueban chewe queri' c'a tebana' ixix chique chakaja'.
32 Como ja wi ixix xa queyon lok' ne'ena' ja lok' ixquina'on ixix ¿la c'o ta c'a jun premio xin Dios ari' nyataj chewe nech'ob ixix? Como ja ritzel tak winak eje'e' chakaja' lok' nequena' ja ne'ajo'n quixin. 33 In jun chic, wi xa queyon neban utzil chique ja rebanyon utzil chewe ixix ¿la c'o ta c'a jun premio xin Dios ari' nyataj chewe nech'ob ixix? Como ja ritzel tak winak eje'e' chakaja' nqueban utzil chique ja rebanyon utzil chique eje'e'. 34 In jun chic, ja tok c'oli neya' pa kajonem in wi ewotak chi nya̱' rc'axel ¿la c'o ta c'a jun premio xin Dios ari' nyataj chewe nech'ob ixix? Como ja ritzel tak winak eje'e' chakaja' c'oli nqueya' pa kajonem ja tok cotak chi nya̱' rc'axel. 35 Pro ja c'a rixix que'ewajo' ja rec'ulel, tebana' ja rutzil, teya'a' kajonem pro maxta quixocla' il tre ja rc'axel. Ja wi queri' neban jari' c'o jun nimlaj rtojbalil nyataj na chewe in tri' nixk'alajin wi' chi ix ralc'wal ja nimlaj Dios como ja Dios arja' nuban utzil chique ja winak masqui eje'e' ni matiquimaltioxij wi' tre, masqui xa e itzel tak winak. 36 Ja cani' nuban ja Dios ja retata' arja' congana npokonaj quewach ja winak queri' ta c'a neban ixix, tepokonaj quewach chakaja'.
* * * * * * * * * *
37 Maxta quixoc ix cani' k'etol tak tzij chiquij ja winak utzc'a chi ja Dios matuk'et tzij chewij ixix chakaja'. Maxta tec'utuj chiquij ja winak chi nquetoj na ja il mac ja nqueban utzc'a chi ja Dios matibij chewe chi netoj na ja il mac ja neban ixix. Que'ecuyu' ja winak. Ja wi ne'acuy ja c'a Dios arja' nixrucuy ixix chakaja'. 38 Tesipaj chique ja winak ja nc'atzin chique. Ja wi nesipaj chique jari' nya̱' rjil rc'axel chewe. Pro ja rjil rc'axel ja xtiya' chewe queri' rbanic ja cani' nuban jun c'ayinel ja tz'akat npajoni, bien nuyic, bien nupitz', congana npulsaj chi utz ja rpajbal. Queri' nbij chewe como ja wi q'uiy ja nesipaj jari' q'uiy ja necochij ixix tre ja Dios owi xa ma q'uiy ta ja nesipaj jari' xa ma q'uiy ta ja necochij ixix tre chakaja'. Queri' xbij ja Jesús chique.
39 C'ac'ari' xbij jun c'ambal tzij chique:
—Jun moy wi nrc'aj chic jun rach moy xa netzakel pa jul chi e ca'i'. 40 Mta jun discípulo ja más ta na nrotakij chwach ja cani' rotak ja rmaestro. Pro jun discípulo xa nak ta chi discipulo'al ja tok bien rtijon chic ri' xa queri' rna'oj neli ja cani' rna'oj ja rmaestro.
41 ¿Nak tre tok neya' cuenta tre jun ti ril nuban ja rewach'alal pro mateya' cuenta tre jun nimlaj ewil neban ixix? Ja tok neban queri' jari' cani' neya' cuenta tre jun ti rc'utal che' ja c'o parwach ja rewach'alal pro mateya' cuenta tre jun nimlaj che' ja c'o panewach ixix. 42 In chakaja' ¿nak moda nebij tre ja rewach'alal: —Wach'alal, taya'a' lugar chake chi nkaya' jun consejo chawe tre ja il mac ja c'o pan ac'aslemal, nixche' tre, pro xa mateya' cuenta tre chi más na nim ja il mac c'o pan ec'aslemal ixix? Ja queri' xa caca' epalaj ja neban. Ja wi newajo' neya' consejo tre ja rewach'alal rjawaxic nabey chi neya' can ja ritzelal ja c'o chipan ja rec'aslemal ixix utzc'a chi nixcowini neya' utzlaj tak consejo tre ja rewach'alal.
43 Queri' nbij chewe como mta jun utzlaj che' xtuya' ta itzel rwach nixtac'a ja ritzel che' xtuya' ta rwach utz. 44 Como ja che' chijujunal rumac ja rwach nuya' chewi' tok notakixi nak chi che'al. Ta c'a ja q'uix mta moda xtiwachij ta higo nixtac'a rxulquiej xtiwachij ta uva. 45 Jun utzlaj achi utzil ja rc'olon pa ranma in tok ntzijoni utzil rc'amonto ja nbij. Jun itzel achi xa itzelal ja rc'olon pa ranma in tok ntzijoni xa itzelal rc'amonto ja nbij. Queri' nbij chewe como ja nojnak pa ranma jun winak jari' nelto pa ruchi'.
* * * * * * * * * *
46 ¿Nak tre tok quewa' nebij chwe ri': —Kajaw, Kajaw, kas nixche' chwe, pro xa mateban ja nbij chewe chi neban? 47 Xa nak ta ja nepi wq'uin ja wi nquic'axaj ja nmajon rbixic in wi nquinimaj ja nbij chique chi nqueban eje'e' quewa' quibanic ri', 48 e junan ruq'uin jun achi xuban jun rochoch, xuc'ot na ja bar nutic wi' rsimiento'il in parwi' abaj xtz'uba' wi'. Ja c'a tok xumaj jun nimlaj k'ekaljab q'uiyi ja rkanya', lawulo' ban tre ja jay rmal pro ma xbe ta pa tok'ulew como utz rtiquic banon. 49 Pro ja c'a winak ja chaka nquic'axaj ja ntzobal in wi matiqueban ja nbij chique chi nqueban eje'e' e junan ruq'uin jun achi xuban jun rochoch pro mta rsimiento'il, xa parwi' ulew xtz'uba' wi'. Ja c'a tok q'uiyi ja rkanya' lawulo' ban tre ja jay rmal, chanim be pa tok'ulew, xajutij yojtaji ja jay. Queri' xbij ja Jesús chique.