7
Ja Jesús tok tzuri tzij rmal cuq'uin ja winak be pa Capernaum. C'o c'a jun capitán quixin soldado, c'o jun rmoso yawa'. Ja c'a moso arja' congana lok' nna̱' rmal ja capitán in xajalal maja'n ticami. Ja c'a capitán arja' tok xekaj rbixic ja Jesús ruq'uin ec'o jule' anciano e aj Israel xerutakel chi nequic'utuj jun utzil tre ja Jesús chi npeti nurtzursaj ja rmoso. Ja c'a tok xe'ekaj ruq'uin ja Jesús congana quemaj rc'utuxic jun utzil tre: —Ja capitán ni yatal wi' tre chi nabana' ja rutzil tre ja kamajon rc'utuxic chawe. Como arja' congana nokrajo' ja rok tinamit Israel. Arja' banyon ja jay xin molbal ri'il ja bar nkamol wi' ki' chi rc'axaxic ja rtzobal Dios, xeche' tre.
C'ac'ari' xebe, cachbilajel ja Jesús. Ja c'a capitán tok ec'o chic ja Jesús chinakaj ja rochoch arja' xerutakel jule' ramigo chi rc'ulic, quewa' xbijel tre ri':
—Wajaw, ma taban ta molestar awi' mwal, atat janila nim ak'ij, ma yatal ta chwij chi xcatoc ta chipan ja wochoch in nixtac'a yatal ta chwij chakaja' ja xinbe ta awq'uin, xar ja nwajo' chawe, tabij chi ntzuri ja nmoso in wotak chi xa ruq'uin ari' ntzuri. Queri' nbij chawe como anin bien wotak nak rbanic ja tok natban mandar. Ec'oli ja nebano mandar wxin anin in chakaja' ec'oli soldado pa nuk'a' anin chi nenuban mandar. Ja tok nbij tre jun chi: —Cateli, ninche' tre, jari' ni nel wari'. Ja c'a wi nbij chi: —Catajo', ninche' tre jun chic, jari' ni npi wari'. Ja c'a wi nbij tre ja moso ja c'o pa nuk'a' chi: —Tabana' ja wari', ninche' tre, jari' ni nuban wi'. Queri' ja xbijel ja capitán tre ja Jesús. Ja c'a Jesús congana c'asc'o'i xc'axaj ja tzij ja bixel tre rmal ja capitán. Ja tok c'axtaj rmal xuya' vuelta in como ec'oli winak ja retran trij quewa' xbij chique ri':
—Anin nbij chewe, ja capitán arja' más chi na k'axnak ja yukulbal ruc'u'x wq'uin chewach ixix ja rix wach tak aj Israel, nixtac'a c'o ta jun chewe nwilon ta ja queri' ta ja yukulbal ruc'u'x wq'uin ja cani' rxin arja', ne' chique. 10 Ja c'a winak ja retakonel rmal ja capitán eje'e' xemelojto. Ja tok quetz'at ja moso ma yawa' chi ta, utz chic.
* * * * * * * * * *
11 Ja c'a pa jun chic k'ij ja Jesús be chipan jun tinamit Naín rubi'. E q'uiy chique ja rdiscípulo xerachbilajel in congana e q'uiy ja winak xetre'el trij. 12 Ja c'a Jesús tok xekaj chinakaj ja bar natoc wi' chipan ja tinamit ec'o jule' winak xerutz'at, c'o jun camnak nequimuku'. Ja nemuki ral jun ixok ti malca'n in ni xarwari' jun ti ral pro cami. Ja rixok e q'uiy ja rach tak aj tinamit erachbilan tre ja mukuninem. 13 Ja c'a kajaw Jesús tok xutz'at ja rixok congana xpokonaj rwach: —Ma catok' ta, ne' tre. 14 C'ac'ari' xuchap ja ch'atan che' ja bar telen wi' ja camnak. Ja c'a winak ja retelyon rxin ja camnak eje'e' xepapo'i. C'ac'ari' ja Jesús quewa' xbij tre ja camnak ri': —Joven, camic nbij chawe, catyictaji. Queri' xbij tre. 15 Ja c'a rala' c'astaji, tz'abe' nojoj in xumaj tzij. C'ac'ari' ja Jesús xujach can tre ja rute'.
16 Ja c'a winak congana quixbej qui' rmal ja bantaji pro canojelal in quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios: —Jala' jun nimlaj profeta xin Dios ja winakarnak chikacojol camic. Ja Dios camic rtakonto jun To'onel chikacojol ja rok tinamit rxin, xeche'e. 17 Ja milagro ja xuban ja Jesús jari' xel rbixic nojel nat nakaj chipan ja departamento Judea in xel rbixic chakaja' nojel tinamit ja c'o chinakaj ja departamento.
* * * * * * * * * *
18 Nojel c'awa' ja bantaji ri' xecho̱l chwach ja Juan Bautista rmal ja rdiscípulo arja'. 19 Ja c'a Juan Bautista arja' ec'o ca'i' chique ja rdiscípulo xersiq'uij, xerutakel ruq'uin ja Jesús in quewa' xbijel chique ri' chi nequic'axaj tre: —¿La atat ja rat Cristo ja bitajnak can chi natpi na owi nkaybej chi na jun? ne'el chique. 20 Ja c'a tok xe'ekaj ruq'uin ja Jesús quewa' quibij tre ri':
—Ja Juan Bautista arja' okrtakonto awq'uin, quewa' rbinto chawe ri': —¿La atat ja rat Cristo ja bitajnak can chi natpi na owi nkaybej chi na jun? ne'to chawe, xeche' tre. 21 Ja c'a Jesús ni jari' hora xumaj quitzursaxic jule' winak ja rec'o tri' pro e q'uiy ja winak. Xertzursaj ja yawa'i' masqui emajtajnak rmal c'ayewalaj tak yobil, xeruto' ja rec'o pa quek'a' itzel tak espíritu in e q'uiy ja moya' xujak quewach chakaja'. 22 C'ac'ari' xbij chique ja ca'i' discípulo ja re xin Juan Bautista:
—Jix, jebij tre ja Juan nojel ja retz'aton camic in nojel ja rec'waxan. Ja moya' neca'y chic. Ja maquecowini nebini nebin chic. Ja rec'o itzel tak ch'a'c chiquij xetzuri. Ja tacona' nquic'axaj chi tzij. Ja camnaki' xec'astaji. Ja meba'i' majtajnak rbixic chique ja utzlaj tzij xin totajem ja rtakonto ja Dios. 23 In tebij tre ja Juan chakaja' chi congana qui'il chique ja winak ja ma junwi' ta nquena' rmal ja samaj ja nintajini nban. Queri' tebij tre, ne'el ja Jesús chique ja discípulo rxin ja Juan Bautista.
24 Ja c'a Jesús tok ebenak chic ja ca'i' discípulo c'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin ja winak tre ja Juan Bautista:
—Ja Juan ja tok q'ueje' pa tak lugar ja kas talan wi' ¿nak c'a tre tok xixbe ruq'uin chi rtz'atic, la rmal ja Juan chi xa puersa cani' jun aj nsi̱l rmal xcomel? 25 ¿Nak c'a tre tok xixbe ruq'uin chi rtz'atic, la rmal ja Juan chi congana rwekon ri' tre buen tak tziak ja nimak rjil? Pro ixix bien ewotak chi ja winak ja necojo buen tak tziak ja nimak rjil in nquelok' xa nak ta c'o quigana nquelok' jari' pa nimak tak jay quixin rey neq'ueje' wi'. 26 ¿Nak c'a tre tok xixbe ruq'uin chi rtz'atic, la rmal ja Juan chi arja' jun profeta xin Dios? Jari' ni katzij wi' chi profeta pro ma ruyon ta ja chaka ta profeta ocnak wi'. 27 Queri' nbij chewe como ja Juan arja' chomarsani ja bey rxin ja Cristo ja cani' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Anin ntakel ja ntajko'm chi nnabeyaj chawach utzc'a chi arja' nerchomarsaj ja rabey. Queri' bitajnak can rmal ja Dios tre ja Cristo. 28 Anin nbij chewe chi mta jun profeta q'uejenak ta wawe' chwach'ulew ja nim ta ruk'ij chwach ja Juan Bautista pro ja chipan ja gobierno xin Dios jun winak masqui xa ti sencillo pro más chi na nim ruk'ij arja' chwach ja Juan, ne'e ja Jesús chique ja winak.
29 E q'uiy ja winak e cachbil ja molol tak impuesto tok quic'axaj ja xbij ja Jesús quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios como eje'e' ebanon bautizar rmal ja Juan. 30 Pro ja c'a fariseo e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios eje'e' ma xcajo' ta xeba̱n ta bautizar rmal ja Juan, jari' xa nquech'a' ja rvoluntad Dios pa tak quic'aslemal.
31 C'ac'ari' xumaj chic jutij tzij ja kajaw Jesús:
—¿Bar c'a nixnjunsaj wawa' ja rix tinamit Israel? 32 Cuq'uin ca'i' moc ac'ala' nixnjunsaj wi' ja quimajon tz'anem pa tak c'aybal. Jun moc nquerak quechi' chiquij ja jun moc chic: —Ajoj kaban ja música xin quicotemal pro ja rixix mta xajoj xeban, ma xixquicot ta. In kaban chic jun xin bis in nixtac'a xixbison ta chakaja', ni majun nak ta newajo', neche'e ja rac'ala' chique ja jun chic moc. 33 Ja c'a rixix nixnjunsaj cuq'uin ja rac'ala' ja ni majun nak ta ncajo' como ja Juan Bautista tok arja' peti ma kas ta wa' je'e cuq'uin ja winak in mta vino xutij in rmalari' tok xebij tre chi c'o jun itzel espíritu ocnak tre. 34 In xinpi chic anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak, xinwa' cuq'uin ja winak in c'oli vino xintij in rmalari' xebij chwe chi xa in mun in xa in tijol vino in xa e wamigo ja molol tak impuesto e cachbil ja jule' chic ajmaqui'. 35 Pro ja c'a ralc'wal Dios eje'e' bien nch'obtaj cumal canojelal chi ja Juan Bautista rna'oj Dios ja nucoj in queri' chwe anin, rna'oj Dios ncoj chakaja', ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
36 C'o c'a jun achi arja' fariseo xuban invitar ja Jesús pa rochoch chi newa' ruq'uin. Ja c'a Jesús be ruq'uin in tok xekaji xe'oc pa mesa. 37 Chipan c'a ri' tinamit tri' c'o wi' jun ixok itzel rc'aslemal. Ja c'a rixok tok xc'axaj chi ja Jesús rmajon wa'im pa jay ruq'uin ja fariseo be ruq'uin, rc'amonel jule' ak'om qui' rxula', rc'amonel chipan jun rc'olibal ja banon rbanic, alabastro ocnak. 38 Ja c'a tok xekaj ruq'uin ja Jesús xuque'e in xumaj ok'ej. Ja c'a riya'l rwach congana kaj chi rkan ja Jesús in ja rsamal rwi' jari' xsubej. Ja tok sutaj rmal c'ac'ari' xtz'ubaj ja rkan in xuya' ja rak'om trij. 39 Ja c'a fariseo ja banyon invitar rxin ja Jesús tok xutz'at ja xuban ja rixok quewa' xuch'ob kaj pa ranma ri': —Ja Jesús wixta katzij chi profeta xin Dios rotak ta c'ari' nak rbanic ja jun ixok le' ja ntajini nuchap rkan. Como jala' jun ixok le' xa itzel rc'aslemal. Queri' xuch'ob kaj. 40 C'ac'ari' bix tre rmal ja Jesús:
—Simón, camic c'o jun tzij nwajo' nbij chawe ri', ne'xi.
—Utz c'ari' Maestro, tabij c'a chwe, ne'e ja Simón. 41 C'ac'ari' bix chic tre rmal ja Jesús:
—C'o jun achi ec'o ca'i' achi'i' ja c'o quec'as ruq'uin. Jun, jo'o' ciento ja ruc'as, ja c'a jun chic cincuenta. 42 Ja c'a tok ma xecowin ta quetoj ja quec'as mta ban chique, xecuyi rmal ja rajaw pwok. Camic Simón, tabij c'a chwe ¿nak chique ja ca'i' achi'i' ja más najo'n chic rxin ja rajaw pwok? ne'xi ja Simón.
43 —Ja nbij anin jari' ja más nim ruc'as, ne' tre.
—Queri', ne'x rmal ja Jesús. 44 C'ac'ari' ja Jesús xuya' vuelta, nutz'at ja rixok in quewa' xbij chic tre ja Simón ri':
—Tatz'ata' mpe' ja rixok ri'. Atat tok xinocto pan awochoch mta ch'ajbal wakan xaya' chwe chi nc'ulic pro jawa' ixok ri' arja' xuch'aj wakan chi riya'l rwach in rsamal rwi' xsubej. 45 Atat ma xatz'ubaj ta nuchi' chi nc'ulic pro jawa' ixok ri' arja' chijutij rmajon rtz'ubaxic ja wakan. 46 Atat nixtac'a aceite xaya' ta pa nwi' chi nc'ulic pro jawa' ixok ri' arja' xuji' wakan chipan jun ak'om ja congana qui' rxula'. 47 Rmalc'ari' ja tok nbij chawe, ja rixok masqui congana il mac rbanon pro bien k'alaj chi cuytajnak chic nojelal como congana ninrajo'. Pro ja wi xa ma q'uiy ta ja rawil amac ja cuytajnak jari' ma kas ta nwinakari ja rajoben ri'il pan awanma, ne' tre. 48 C'ac'ari' xbij tre ja rixok:
—Cuytaji ja rawil amac, ne' tre. 49 Ja c'a jule' chic invitado ja rec'o pa mesa ruq'uin ja Jesús eje'e' quemaj tzij chibil tak qui':
—¿Nak c'a ocnak wi' ja Jesús le' chewi' tok nbij chi nucuy ja il mac chakaja'? xeche'e. 50 Ja c'a Jesús xbij chic tre ja rixok:
—Ja yukulbal ac'u'x ja c'o wq'uin jari' xatto'owi. Camic utz chic natbe, catquicoti, ne' tre.