8
Xuban jun ca'i' k'ij xumaj chic jutij bey ja Jesús, be pa tak tinamit in pa tak aldea chijujunal, nuya' rbixic ja rtzobal Dios in nuch'ob chiquewach ja winak ja utzlaj tzij ja nuc'ut chikawach nak rbanic ja gobierno xin Dios. Xerachbilajel ja cablajuj apóstol. Ec'o jule' ixoki' xerachbilajel chakaja'. Ja c'a rixoki' eje'e' nabey emajtajnak rmal yobil in ec'o pa quek'a' itzel tak espíritu pro etzursan chic rmal ja Jesús. Jun ja rixok María rubi' ja c'o chic jun rubi' Magdalena ne'xi. Ja c'a María Magdalena arja' e wuku' itzel tak espíritu ja xelasax tre rmal ja Jesús. Jun chic, Juana rubi', rxjayil Chuza. Ja c'a Chuza arja' nbano cuenta rxin ja meba'il rxin ja rey Herodes. Jun chic, Susana rubi', in c'a ec'o na más chakaja'. C'oli quimeba'il ja nquitobej ja Jesús chipan nak ja c'o rjawaxic tre.
* * * * * * * * * *
Congana e q'uiy ja winak xurquimolo' qui' ruq'uin ja Jesús, nojel tak tinamit epenak wi', tokori' c'o jun c'ambal tzij xbij chique quewari':
—C'o jun ajticola' be pa ticoj tijco'm pa rchenoj. Ja c'a tok xekaji xumaj rchicaxic ja rija'tz. C'o c'a kaj pa bey jari' pak' can chakan cumal winak in tij cumal tz'iquin. C'o chic jule' kaji ja bar c'o wi' abaj. Ja c'a tok xelto chakiji chanim como mta rch'abakil rpan ja rulew. C'o chic jule' kaj pa tak q'uix in tok xelto xumaj q'uiyem rachbil ja q'uix. Ja c'a tok q'uiswani camsaxi ja tijco'm rmal q'uix. Pro c'o chic jule' kaj pan utzlaj ulew in wachini chi utz, ja jujun chirwach ija'tz xuya' jujun ciento rwach, ne'e ja Jesús chique. Ja c'a tok bitaj rmal ja tzij ri' cow tzijoni: —Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij kaj chewe ri', ne' chique. C'ac'ari' ja rdiscípulo quibij tre:
—Tach'obo' chikawach nak rbanic ja jun c'ambal tzij ja c'a xabij kaj, xeche' tre. 10 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ja rixix yatajnak chewe chi newotakij nak rbanic ja rawatal je'e tre ja gobierno xin Dios pro ja c'a jule' chic winak pa c'ambal tak tzij nintzijon wi' cuq'uin utzc'a masqui c'o quewach pro matiquetz'at ja nc'u̱t chiquewach in masqui c'o quixquin pro matich'obtaj cumal ja nbix chique. 11 Camic nch'ob c'a chewach nak rbanic ja c'ambal tzij. Ja rija'tz jari' tibij tzij ja rtzobal Dios. 12 Ja kaj pa bey jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios pro npeti ja diablo nlasajel ja rtzobal Dios pa tak canma utzc'a matiquinimaj utzc'a matiquewil ja totajem xin Dios. 13 Ja kaji ja bar c'o wi' abaj jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios in nquinimaj, congana nequicot rmal. Pro eje'e' e cani' jule' tijco'm ja mta rc'amal, xa ti jurata nquinimaj. Ja c'a tok xterila' ja c'ayewalaj tiempo xa nqueya' can. 14 Ja kaj pa tak q'uix jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios pro tok nq'uiswani xa ja' nquibisoj chic ja xin rwach'ulew cani' tre meba'il in cani' tre quicotemal, cani' nejik' chipan. Eje'e' xa e cani' jule' tijco'm ja mta rwach nuya'. 15 Pro ja c'a rija'tz ja kaj pan utzlaj ulew jari' tibij tzij chi ec'oli winak ja nquic'axaj ja rtzobal Dios in nquec'ol pa tak canma pro jun utzlaj anma ja mta engaño rc'an. Eje'e' nquecoch' ja npi chiquij in tok nq'uiswani buena nwachini ja rutzil pa tak quic'aslemal.
* * * * * * * * * *
16 Ni majun nak ta nbanowi xtutzij ta jun candil in xtijupba' ta c'a jun bojo'y parwi' nixtac'a xtuya' ta xe' ch'at chakaja'. Pro ja c'a nbani, ja tok ntzijtaji jun candil ncanox jun rc'olibal ja bar nya̱' wi' utzc'a pa sak neq'ueje' wi' ja winak ja ne'oc pa jay. 17 Queri' nbij chewe como nojel ja rawatal je'e jari' nel na pa sakil in nojel ja ma k'alajinnak ta je'e jari' nerila' na jun k'ij tok xtik'alajini, notakix na. 18 Rmalc'ari' tok nbij chewe, bien teya'a' ewxquin tre ja remajon rc'axaxic como ja winak ja c'o je'e yatajnak chique eje'e' nyataj na más chique. Ja c'a winak ja mta yatajnak chique pro nquech'ob chi c'oli jari' nlasax chique. Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo.
* * * * * * * * * *
19 C'ac'ari' xe'urkaji ja rch'alal ja Jesús cachbil rute' pro maquecowini ne'oqui ja bar c'o wi' arja' como congana e q'uiy ja winak. 20 C'ac'ari' bix tre ja Jesús:
—Pakasa' rate' in ja re awach'alal ec'o chwa jay, natquisiq'uij, ne'xi. 21 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ja nec'axani ja rtzobal Dios in nquinimaj ja nbij chique chi nqueban eje'e' c'ari' e'ocnak nute' in e'ocnak wach'alal, ne' chique.
* * * * * * * * * *
22 Xuban jutij ja Jesús xoc pa lancha e rachbil ja rdiscípulo: —Jo' chajuparaj ya', ne' chique, in xebe. 23 Kas quimajon binem parwi' ja ya' ja tok kaj chi waram ja Jesús. Chaka c'a jalal ja tok jaktajto jun nimlaj ik' chiquij. Ja c'a lancha ntajini nnoji ja ya' chipan, ec'o chic pa rc'ayewal. 24 Ja c'a discípulo eje'e' quec'as ja Jesús:
—Maestro, Maestro, camic nokcami, nokbe pa ya', xeche' tre. Yictaji ja Jesús, xuk'il ja ik', xuk'il ja ya' chakaja'. C'ac'ari' cami ja ik' in ni sile'e ja ya'. 25 C'ac'ari' xbij chique:
—¿Bar c'a xoc wari' ja yukulbal ec'u'x wq'uin? ne' chique. Ja c'a reje'e' congana quixben qui', congana c'asc'o'i quetz'at ja bantaji in quemaj rbixic chibil tak qui':
—¿Nak rbanic c'ala' ja rachi le'? Como arja' nuban mandar ja ik', nuban mandar ja ya' in nnimax taka'an rmal, xeche'e.
* * * * * * * * * *
26 Xe'ekaj c'a chipan jun lugar Gadara rubi' ja c'o chajuparaj ya' tre ja departamento Galilea. 27 Ja c'a Jesús tok xeli ja pa lancha c'o jun achi xekaj ruq'uin. Ja c'a rachi c'o chic tiempo e'ocnak jule' itzel tak espíritu tre. Ni mta wi' rtziak nucoj in matiq'ueje' pa rochoch chakaja', xa pa comsanto nq'ueje' wi'. 28 Ja c'a tok xutz'at ja Jesús xumaj rakic ruchi', xuque' chwach in cow tzijoni, quewa' xbij tre ri':
—Jesús, atat ja rat Ralc'wal ja nimlaj Dios ¿nak nawajo' chwe? Tabana' jun utzil, maxta taban pokon chwe, ne' tre. 29 Queri' xbij tre como ja Jesús arja' ntajini nuban mandar ja ritzel espíritu ja rocnak tre ja rachi chi nelel pa ranma. Ja c'a rachi q'uiylaj mul q'uejenak pa ruk'a' ja ritzel espíritu in c'o je'e bac'on ruk'a' rkan pa cadena pro ni ma c'ayew ta nuban tre nq'uiokpij in nc'amarel rmal ja ritzel espíritu chipan ja chakijlaj ulew. 30 Ja c'a Jesús xbij tre:
—¿Nak c'a abi'? ne' tre.
—Anin in Legión,* Legión tibij tzij congana e q'uiy. ne'xi rmal ja rachi. Queri' rubi' xbij como congana e q'uiy jule' itzel tak espíritu e'ocnak tre. 31 Ja c'a ritzel tak espíritu eje'e' congana quecoj ja Jesús pa ch'a'oj chi maquerutakel chipan ja nimlaj jul ja c'a c'a nat nekaj wi' xe' ulew chipan ja nimlaj k'ekumal.
32 Ec'o pon c'a jule' ak congana e q'uiy quimajon wa'im pa tak k'ayis. Ja c'a ritzel tak espíritu congana quecoj ja Jesús pa ch'a'oj chi nuya' lugar chique chi ne'oc pa quicuerpo ja ak. Ja c'a Jesús xuya' lugar chique. 33 In queri' queban, xe'el pa ranma ja rachi, xe'oc pa tak quicuerpo ja ak. Ja c'a ak chaka maril xe'oqui ja ritzel tak espíritu chique, eje'e' quemaj c'amc'oj canim, xebe, xexule' chwach jun jayu' congana tiquitic, xebe c'a pa ya' in tri' xejik' wi' canojelal.
34 Ja c'a chajinel quixin ja ak tok quetz'at ja bantaji xe'anmaji, xebe chipan ja tinamit in pa tak aldea chakaja', xequicholo' nojel ja bantaji. 35 Ja c'a winak tok quic'axaj eje'e' xepeti chi nurquitz'ata' ja bantaji. Ja tok xe'urkaji ja bar c'o wi' ja Jesús quetz'at ja rachi ja xelasaxel ja ritzel tak espíritu tre, arja' tri' tz'ubul wi' chwach ja Jesús, c'o chic ja rtziak rcojon, tz'akat chic ja rpensar. Ja c'a winak tok quetz'at congana quixbej qui' rmal. 36 C'ac'ari' ja xetz'atowi ja bantaji eje'e' quemaj rcholic chiquewach ja jule' chic winak nak rbanic ja tok tzuri ja rachi ja rec'o jule' itzel tak espíritu tre nabey. 37 Canojel ja winak ja raj Gadara eje'e' congana quic'utuj tre ja Jesús chi matiq'ueje' chic más chiquicojol como congana quixben qui'. Ja c'a Jesús xoc chic chipan ja lancha chi nmeloji. 38 Ja c'a rachi ja xelasaxel ja ritzel tak espíritu tre xbij tre ja Jesús:
—Tabana' jun utzil, taya'a' lugar chwe chi nintre' chawij chijutij, ne' tre.
39 —Mejor ja naban, jat chi awochoch, jabij chique ja winak chi janila jun nimlaj samaj xuban ja Dios chipan ja rac'aslemal, ne'xi rmal ja Jesús. C'ac'ari' be ja rachi cuq'uin ja rach tak aj tinamit in xumaj rbixic chique canojelal ja nimlaj samaj ja xuban ja Jesús chipan ja rc'aslemal.
* * * * * * * * * *
40 Ja c'a Jesús tok meloj chic jutij ja chajuparaj ya' congana qui'il rc'ulic bani cumal ja winak como ayben cumal canojelal. 41 C'ac'ari' c'o jun achi peti, Jairo rubi', arja' jun chique ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il ja bar nc'axax wi' ja rtzobal Dios. Ja c'a Jairo tok xurkaj ruq'uin ja Jesús xuque' chwach in congana xc'utuj jun utzil tre chi nbe chi rochoch 42 como c'o jun rme'al camíc nuban in ni xarwari' ti jun, c'o la cablajuj rjuna'. Be c'a ja Jesús pro congana e q'uiy ja winak nquepitz' qui' trij ebenak pa rochoch ja Jairo.
43 C'o c'a jun ixok yawa' ja c'o chiquicojol ja winak, tuban cablajuj juna' ni c'o wi' je'e quic' nel tre. Ja rixok rq'uison chic nojel ja c'o ruq'uin chi rk'omaxic ri' cuq'uin doctori' pro majun nak ta cowin ta tzursan ta rxin. 44 Ja c'a xuban ja rixok xa jani' tiloc más trij ja Jesús. Ja c'a tok xekaj ruq'uin xuchapoc jutz'it ruchi' ja rtziak. Chaka maril xuchapoc rtziak ja Jesús ni caje'e ja quic' tre. 45 Ja c'a Jesús xbij:
—¿Nak xinchapowi? ne'e.
—Ma anin ta, ma anin ta, xeche'e ja winak canojelal. Ja c'a Pedro in ja re rachbil eje'e' quibij tre ja Jesús:
—Pro Maestro ¿la matatz'at la'an chi congana winak quipitz'on qui' chawij in nquemin qui' chawij chakaja' chewi' nak tre tok nabij: —Nak xinchapowi, taka'an natche'e? xeche' tre.
46 —Wotak chi c'o jun xinchapowi como xinna' chi c'oli ja poder xel chwe, ne'e ja Jesús chique.
47 Ja c'a rixok tok xutz'at chi maticowin chic nwawaj ja xuban peti, congana nbirboti rumac ja xbeben ri'il, xuque' chwach ja Jesús in xumaj rbixic tre nak tre tok xuchapoc ja rtziak, pro ni chiquewach canojel ja winak xbij wi' tre. In xbij tre chakaja' nak rbanic ja tok ni jari' hora tzuri. 48 Bix tre rmal ja Jesús: —Nme'al, ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' xattzursani. Camic utz chic natbe, catquicoti, ne'xi ja rixok.
49 Ja Jesús c'a rmajon na tzij ja tok c'o jun xurkaji, elnakto pa rochoch ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il, quewa' xbij tre ja jefe ri':
—Jairo, ja rame'al cami, ma taban chi ta molestar más ja Maestro, ne' tre. 50 Ja c'a Jesús tok chaka maril xc'axaj ja bix tre ja Jairo quewa' xbij chic tre ri':
—Ma taxbej ta awi', ja naban, tiyuke' ac'u'x wq'uin in ja rame'al can nc'astaji, ne' tre.
51 Ja tok xe'ekaj chi rochoch ja Jairo ja Jesús arja' ma xuya' ta lugar chique ja winak chi xe'oc ta pa jay ruq'uin. Ja xe'oc chipan xa queyon ja Pedro, ja Jacobo in Juan e cachbil ja rtata' rute' ja xtan. 52 Canojel ja winak quimajon ok'ej in congana síc' nqueban. Ja c'a Jesús xbij chique:
—Ma quixok' ta como ja xtan ma camnak ta, xa waram rbanon, ne' chique. 53 Pro ja reje'e' xa quitzebej como bien cotak chi cami ja xtan. 54 C'ac'ari' ja Jesús xuchap chi ruk'a' ja camnak in quewa' xbij tre ri':
—Catyictaji xtan, ne' tre. 55 Ja c'a xtan melojto in ni jari' hora yictaji. C'ac'ari' ja Jesús xbij chique chi nqueya' rway. 56 Ja c'a rtata' rute' eje'e' congana c'asc'o'i quetz'at ja milagro ja xuban ja Jesús pro arja' xbij chique:
—Ni majun bar ta tebij wi' ja c'a bantaji ri', ne' chique.

*8:30 Legión tibij tzij congana e q'uiy.