9
C'ac'ari' xersiq'uij ja cablajuj discípulo in xuya' chique chi c'o quek'a' chique canojel ja ritzel tak espíritu chi necowini nequiwasajel chique ja winak in xuya' chique chakaja' chi necowini nequitzursaj yawa'i'. In xerutakel chi nequiya'a' rbixic ja gobierno xin Dios utzc'a chakaja' chi ne'equitzursaj ja yawa'i'. Quewa' xbijel chique ri':
—Ni majun nak ta nec'amel ja tok nixbe, nixtac'a nec'amel ta ech'ame'y, nixtac'a emaleta, nixtac'a eway, nixtac'a epwok in ni xa ja wari' ja recamisa nec'amel ja recojon, ma ca'i' ta. Xa nak ta chi jayil xquixoc wi' tri' nixq'ueje' wi', c'a tokori' neya' can ja tok nixbe chic cha jun chic tinamit. In xa nak ta ja maquec'ulu ewxin, ja c'a tok nixelto chipan ja quitinamit tequiraj can ja pokok ja c'o pan ewakan. Queri' neban jari' retal chi eje'e' nquetij na ja rpokonal rmal ja matiqueya' quixquin tre ja nebij chique. Queri' xbijel chique. Ja c'a cablajuj discípulo eje'e' xe'elel, xebe pa tak aldea pro nojel tak aldea, quemaj rbixic ja utzlaj tzij xin Jesucristo in quemaj quitzursaxic ja yawa'i' chakaja'. Queri' queban xa bar ta tri' xe'ekaj wi'.
* * * * * * * * * *
Ja Jesús nojel ja ntajini nuban xekaj rbixic ruq'uin ja gobernador Herodes. Ja c'a Herodes arja' kas nk'isaj ri' chi rch'obic nak ja kas mero nbanowi nojel awa' wari' ja nekaj rbixic ruq'uin. Como ec'oli nebini chi Juan Bautista ja nbanowi como eje'e' nquibij chi c'astajnakto chic ja Juan Bautista chiquicojol camnaki'. Ec'o chi c'a jule' nebini chi ja camnak Elías ja nbanowi como eje'e' nquibij chi rc'utun chic ri' ja rElías chiquewach ja winak. In ec'o chic jule' nebini chi c'o jun chique ja rojer tak profeta ja c'astajnakto chic in arja' nbanowi, neche'e. Pro ja Herodes arja' quewa' xbij ri': —Ja Juan jari' anin wa'an xinyo' orden chi lasax rwi' pro nak la chi achi'al ja nbanowi nojel awa' wari' ja nurkaj rbixic wq'uin. Queri' xbij in xumaj rch'obic nak nuban utzc'a chi nutz'at ri' quewach ruq'uin ja Jesús.
* * * * * * * * * *
10 Ja c'a cablajuj apóstol tok xemelojto quechol chwach ja Jesús nojel ja xequibana'. Ja c'a Jesús xeruc'amel, xequiyonaj qui' pa jun lugar ja kas talani ja bar ma ec'o ta wi' winak. Jari' lugar pa rcuenta ja tinamit Betsaida c'o wi'. 11 Ja c'a winak tok xekaj rbixic cuq'uin chi be ja Jesús xebe eje'e' chakaja', xequiwila'. Ja c'a Jesús tok xe'ekaj ruq'uin arja' xeruc'ul, xuya' rbixic chique nak rbanic ja gobierno xin Dios in xertzursaj ja yawa'i' chique.
12 Ja c'a tok xuban hora xepeti ja cablajuj apóstol in quewa' quibij tre ja Jesús ri':
—Mejor, que'ataka'el ja winak pa tak tinamit in pa tak aldea ja c'o chikanakaj utzc'a chi nequicanoj quiposada in nequilok'o' queway como ja lugar ja rokc'o wi' ri' congana talani, xeche' tre.
13 —Ixix nixyo' chique ja nquetij, xeche'x rmal.
—Pro mta nak ta kac'amonto xarwari' jo'o' rkan caxlanway in e ca'i' cakan ch'u'. ¿La nokbe ta na c'a ajoj chi rlok'ic queway ala' winak canojel le'? 14 Queri' quibij tre como ja xa queyon achi'i' ec'o la jo'o' mil.
—Tebij chique ja winak chi quetz'abe'e pro pa tak moc ncuc'aj qui', e cincuenta ja jujun moc, ne' chique ja rapóstol. 15 Queri' queban, xekaji canojelal chi tz'ubulem. 16 C'ac'ari' xuc'am ja jo'o' rkan caxlanway e rachbil ja ca'i' cakan ch'u', ca'y chicaj in xmaltioxij tre ja Dios. Xuwech' ja caxlanway, xujach chique ja rdiscípulo chi eje'e' nqueya' chic chique ja winak. 17 Xewa'i pro ni canojelal in xenoji chi utz. Ja c'a caxlanway rachbil ch'u' mol ruchi' ja totaji, cablajuj chacach xuban.
* * * * * * * * * *
18 Xuban jutij ja Jesús ruyon ryonan ri', ntajini nuban ja roración. Ec'oli ja rdiscípulo ruq'uin in quewa' xbij chique ri':
—Anin ¿nak inocnak wi' ja nquibij chwe ja winak? ne' chique.
19 —Ec'oli nebin chawe chi atat at Juan Bautista, jule' chic nebini chi at Elías in ec'o chic jule' ja nebini chi at jun chique ja rojer tak profeta in camic atc'astajnakto chic chiquicojol camnaki', neche' chawe, xeche' tre.
20 —Ja c'a rixix ¿nak nebij chwe, nak inocnak wi'? ne'e. Peti ja Pedro, xbij tre:
—Ja ratat at Cristo ja ratcha'on rmal ja Dios, ne' tre.
* * * * * * * * * *
21 Pro ja Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ni majun bar ta tri' xtebij wi' chi anin ja rin Cristo. 22 Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak q'uiy rwach ja rpokonal ntij na, xa itzel ninquetz'at na ja principali' xin tinamit e cachbil ja jefe quixin sacerdote e cachbil chakaja' ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios, nincamsax na in chi rox k'ij ninc'astaj na, ne' chique.
23 C'ac'ari' xumaj chic tzij cuq'uin canojelal, quewa' xbij chique ri':
—Xa nak ta ja c'o rgana nyuke' ruc'u'x wq'uin rjawaxic chi matuya' rgana ja tzabuklaj c'aslemal rc'an. Rjawaxic chakaja' chi k'ij k'ij ni matipokonaj wi' nutij ja rpokonal mwal in ntre'el chwij. Jari' cani' jun cruz nya̱' trij pro matipokonaj nuc'am ja cruz, nrijkajel in nbe ja bar necamsax wi'. 24 Queri' nbij chewe como xa nak ta ja npokonaj nuya' can ja rc'aslemal jari' matuwil c'ari' ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. Pro xa nak ta ja matipokonaj nuya' can ja rc'aslemal mwal anin in rmal ja utzlaj tzij ja nc'amonto jari' can nuwil ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij. 25 Como cani' tre jun winak ¿nak c'a nuch'ec trij wi xuch'ec nojel ja meba'il rxin ja rwach'ulew pro wi xa ntz'ila' ja rc'aslemal in wi ma xuwil ta ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? 26 Queri' nbij chewe como ja winak xa nak ta chi winakil wi xa q'uixbal nquena' nquecoj qui' wq'uin in wi xa q'uixbal nquena' rmal ja ntzobal, anin chakaja' q'uixbal nna' chi xquenucoj ta pa ncuenta. Anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak xa q'uixbal nna' chi xquenucoj ta pa ncuenta tokori' tok xquinpi chic jutij, congana nim chic nuk'ij tri' in congana nch'a'an chic chwij ja gloria xin Dios in chakaja' ewachbilanto ja santilaj tak ángel xin Dios. 27 Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ec'oli chewe ja rec'o wawe' camic ri' c'a ec'as na ja tok xtiquetz'at ja gobierno xin Dios. Queri' xbij ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
28 C'o la waxaki' k'ij rbin awa' jule' tzij ri' ja tok be parwi' jun jayu' chi nerbana' oración e rachbil ja Pedro, ja Jacobo in Juan. 29 Kas rmajon oración ja tok xuq'uex ri' ja rachbal in ja rtziak kas sak xeli, congana nc'ac'oti. 30 Chaka c'a jalal tok xewinakar e ca'i' achi'i', quemaj tzij ruq'uin, jun Moisés in ja jun chic Elías. 31 Ja c'a Moisés in Elías eje'e' congana nch'a'an chic chiquij ja gloria xin Dios, quimajon rtzijoxic ja rcamic ja Jesús como ja Jesús nbe pa Jerusalén in tri' nerjacha' wi' ri' pa camíc. 32 Ja c'a Pedro arja' congana majtajnak ma waram in queri' chique ja rachbil chakaja' pro quecoch'. Quetz'at ja Jesús chi ja gloria xin Dios ntajini nch'a'an trij in xequetz'at ja ca'i' achi'i' chakaja' ja rec'o ruq'uin. 33 Ja c'a Pedro kas elem nqueban ja ca'i' achi'i' ja tok quewa' xbij tre ja Jesús ri': —Maestro, congana qui'il ja rokc'o wi' ri'. Kabana' oxi' tak jay wawe', jun awxin atat, jun rxin Moisés in jun rxin Elías, ne' tre. Pro ja Pedro xa ma xuch'ob ta ja xbij. 34 C'a rmajon na tzij ja Pedro tok c'o jule' sutz' xermujaj in kaj chiquij. Ja c'a roxi' apóstol congana quixbej qui' tok quetz'at chi ec'o chic chipan ja sutz'. 35 C'o c'a jun kulaj tzijonto chipan ja sutz', quewa' xbij chique ri': —Jawa' wari' jawa' chak'laj Walc'wal, teya'a' ewxquin tre nak ja nbij arja' chewe, ne'e. 36 Ja tok tzuri tzij rmal ja kulaj, ja rapóstol tok quetz'at mchita ja rElías, mchita ja Moisés, xa ruyon ja Jesús c'o can chic. Nojel awa' ja quetz'at ri' xa pa tak canma quec'ol wi', q'uiylaj tiempo ja ni majun bar ta tri' quibij wi'.
* * * * * * * * * *
37 Ja c'a chi rcab k'ij tok xemelojto ja Jesús parwi' jayu' congana e q'uiy ja winak xebe chi rc'ulic. 38 C'o c'a jun achi chiquicojol cow tzijoni, quewa' xbij tre ri':
—Maestro, tabana' jun utzil, anin c'o jun nc'ajol in ni xarari' ti jun, tatz'ata' paki jutz'it. 39 C'o jun itzel espíritu nchapo rxin in chaka jalal tok nuya' síc', c'ol ataque nya̱' tre in nel rpuluw ruchi'. Congana ncamsax pa tok'ulew, kas maril nsokpix rmal ja ritzel espíritu. 40 In xinc'utuj jun utzil chique ja radiscípulo chi nquiwasaj ja ritzel espíritu pro eje'e' ma xecowin ta quiwasaj ta, ne'e ja rachi. 41 Ja c'a Jesús tok c'axtaj rmal ja bix tre rmal ja rachi quewa' xbij ri':
—Ixix ja rix tinamit Israel, ni taka'an mta wi' yukulbal ec'u'x wq'uin, taka'an yojtajnak ja rena'oj. Taq'ue titzuri ja nsamaj checojol, c'ayew chwe chi ncoch' más ja matiyuke' ec'u'x wq'uin, ne'e. C'ac'ari' xbij tre ja tatixel: —Camic tac'ama'to ja rac'ajol wq'uin, ne' tre. 42 Ja c'a rala' xajalal maja'n tekaj chwach ja Jesús ja tok ya' chic jun ataque tre rmal ja ritzel espíritu in ch'akix pa tok'ulew rmal. Ja c'a Jesús arja' xch'olij ja ritzel espíritu, xuto' ja rala' pa ruk'a' in xujach can tre ja rtata'. 43 Ja c'a winak congana c'asc'o'i quetz'at canojelal ja nimlaj poder xin Dios ja c'o pa ruk'a' ja Jesús.
* * * * * * * * * *
Ja c'a Jesús kas majtajnak rtzijoxic nojel ja nuban cumal canojel ja winak ja tok quewa' xbij chique ja rdiscípulo ri': 44 —Kas toc pan ewxquin ja xtinbij chewe ri'. Ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' nja̱ch na pa quek'a' ja winak, ne' chique. 45 Pro ja reje'e' xa ma xch'obtaj ta cumal ja xbij chique, xa wawan chiquewach utzc'a chi matich'obtaj cumal nak rbanic. Ja reje'e' xa nquixbej qui' xtiquic'axaj ta tre nak rbanic.
* * * * * * * * * *
46 C'ac'ari' quemaj rch'a'ic chibil tak qui' nak ja más nim ruk'ij chique. 47 Ja c'a Jesús arja' bien rotak nak ja netajini nquech'ob kaj pa tak canma. C'o c'a jun tac'al xuc'am pon, xuya' pa rxquin 48 in quewa' xbij chique ri':
—Jawa' jun tac'al ri' xa nak ta xtic'ulu rxin in wi pa nubi' anin tok nuc'ul tibij c'a tzij ari' chi anin ja ninruc'ul. In xa nak ta xtic'ulu wxin tibij c'a tzij ari' chi nata' Dios ja nuc'ul chakaja' ja takyonpi wxin. Queri' nbij chewe como ja wi c'o jun checojol ja matuya' kaj ruk'ij ruyon jari' ja más nim ruk'ij chewe, ne' chique.
* * * * * * * * * *
49 C'ac'ari' bix tre rmal ja Juan:
—Maestro, ajoj c'o jun achi katz'at ja pan abi' atat ntajini nerlasaj itzel tak espíritu chique winak pro como ma kachbil ta chewi' tok kabij tre chi: —Ma que'awasaj chi ta, xokche' tre, ne'xi ja Jesús.
50 —Ma tek'il chi ta ja rachi como jun winak xa nak ta chi winakil wi ma itzel ta nokrutz'at jari' kachbil ari', ne' tre ja Juan.
* * * * * * * * * *
51 Ja c'a Jesús tok nakajinto ja k'ij ja xtic'amarel wi' chila' chicaj arja' xujic ja rviaje chi nbe ja pa Jerusalén. 52 Ec'o jule' rachbil xerutakel chi nenabeyajel chwach, eje'e' xebe chipan jun aldea quixin ja raj Samaria chi nquichomij pon ja nc'atzin tre. 53 Pro ja c'a winak ja rec'o chipan ja raldea eje'e' ma xquec'ul ta ja Jesús como pa Jerusalén nbe wi'. 54 Ja c'a ca'i' discípulo Jacobo in Juan tok quetz'at chi ma xc'ul ta cumal ja winak quewa' quibij tre ja Jesús ri':
—Kajaw ¿la maxta c'ol agana nkac'utuj k'ak' chila' chicaj ja cani' xuban ja rojer profeta Elías utzc'a chi ne'urq'uisa' jala' jule' winak le'? xeche' tre. 55 Ja c'a Jesús arja' xuya' vuelta in xumaj quich'olixic:
—Ixix xa matich'obtaj emwal jani' rna'oj ja rEspíritu ja ruc'ayon ewxin. 56 Queri' nbij chewe como anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin winak ma inpenak ta chi quicamsaxic winak, inpenak chi quito'ic, ne' chique. C'ac'ari' xebe chic cha jun aldea.
57 Kas c'a quimajon chic bey ja tok c'o jun achi peti in quewa' xbij tre ja Jesús ri':
—Wajaw, anin can ninbe chawij xa bar ta tri' natbe wi', ne' tre. 58 In bix tre rmal ja Jesús:
—Ja rutiwa' c'o quic'olibal ja bar newar wi' in chakaja' ja tak tz'iquin c'o quesoc pro ja chwe anin ja rin Alc'walaxel ja xinoc alaxic cuq'uin ja winak mta wochoch ja ni ta wxin wi' anin ninwar wi', ne'xi.
59 C'o c'a jun chic achi, quewa' bix tre rmal ja Jesús ri':
—Jo', cattre' chwij, catoc ndiscípulo, ne'xi.
—Wajaw, taya'a' lugar chwe chi nenmuku' can paki na ja nata' nabey, ne'e ja rachi tre.
60 —Ja camnaki' chwach Dios eje'e' na quemuku quixin ja camnaki'. Ja c'a ratat jat cuq'uin ja winak, jaya'a' rbixic ja gobierno xin Dios chique, ne'xi rmal ja Jesús.
61 C'o chi na jun ja rachi quewa' xbij tre ja Jesús ri':
—Wajaw, anin in conforme chi nintre'el chawij chi ninoc adiscípulo pro taya'a' lugar chwe chi ne'enk'ijla' can na nabey ja rec'o pa wochoch, ne' tre.
62 —Jun ajchonla' ma utz ta neli ja banoj chenoj rmal ja wi xa trij nca'y can wi' in queri' c'a tre jun winak chakaja' xa nak ta chi winakil ja wi xa trij nca'y can wi' jari' ma yatal ta tre chi nsamaj pa rcuenta ja gobierno xin Dios, ne'xi ja rachi rmal ja Jesús.