10
C'ac'ari' ja kajaw Jesús ec'o chic setenta achi'i' ja xerucha', pa caca' xerutakel chi nenabeyaj chwach, nebe chipan nojel tak tinamit in chipan ja jule' chic lugar ja bar xtekaj wi' arja'. Quewa' xbijel chique ri':
—Ni katzij wi' nbij chewe, ja winak eje'e' e cani' jun nimlaj tijco'm ja k'en chic ja utz chic nba̱n cosechar pro ja rajsamajela' ja nebano cosechar quixin xa ma e nim ta. Rmalc'ari' nbij chewe, tebana' orar, tec'utuj tre ja Rajaw ja cosecha chi nerutakto ja rajsamajela' chi ne'urquibana' cosechar ja winak. Camic tec'ama'el ja bey, bien tewotakijel chi ixix ix cani' jule' tak carnelo in ja winak ja bar nixnutakel wi' eje'e' e cani' utiwa'. Ma tec'amel ta epwok, nixtac'a nec'amel ta emaleta in nixtac'a exajab ta chakaja'. Ja tok emajon awa' ja jun viaje ri' maxta quixpe'e cuq'uin winak chi quik'iloxic ja tok nec'ul ewi' cuq'uin pa bey. Ja tok nixoc chipan jun jay, tok ne'ek'ijla' ja winak quewa' ja kas nebij chique nabey ri': —Ja quicotemal xin Dios tiq'ueje' pan ewochoch, quixche' chique. Ja wi c'o jun winak chipan ja jay ja congana qui'il ec'ulic nuban jari' nq'ueje'e ja quicotemal xin Dios chipan ja rochoch nowi ma queri' ta nuban chewe jari' mta quicotemal xin Dios nq'ueje' ta chipan ja rochoch. Ja jay ja bar nixc'ul wi' tri' nixq'ueje' wi' jaru' pa tiempo nixq'ueje' chipan ja tinamit. Tetija' ja nquisipaj chewe como yatal chewe chi nixtzuki cani' tre jun ajsamajel yatal tre chi ntoji. Maxta quixeli quixoqui chi tak jay tre ja bar nixq'ueje' wi'. Ja tok nixoc chipan ja jun tinamit xa nak ta chi tinamital ja wi qui'il ec'ulic nbani tetija' ja nsipax chewe. Que'etzursaj ja yawa'i' ja rec'o chipan ja tinamit in quewa' nebij chique ja winak ri': —Ja gobierno xin Dios xa nnakajinto ewq'uin, quixche' chique. 10 Ja c'a wi maquixc'uli quixelto c'a pa tak bey in quewa' nebij chique ja winak ri': 11 —Ja pokok rxin ja retinamit ja c'o pa kakan, camic nkaquiraj can jari' retal chi netij na rpokonal rmal ja mta egana xteya' ta ewxquin tre ja nkabij chewe pro tewotakij chi ja gobierno xin Dios xa nnakajinto ewq'uin, quixche' chique. 12 Camic nbij chewe, ja tok xterila' ja nimlaj k'ij xin juicio congana lawulo' tre ja tinamit ja maquec'ulu ewxin, más na lawulo' ja rpokonal xtiquetij chwach ja xtiquetij ja raj Sodoma, ne'e ja Jesús chique ja setenta discípulo.
13 C'ac'ari' xumaj chic jutij tzij, quewa' xbij chique jule' tinamit ri':
—Congana lawulo' chewe ixix ja rix aj Corazín in congana lawulo' chewe ixix chakaja' ja rix aj Betsaida. Queri' nbij chewe como congana nimak tak milagro xinban chewach pro ni ma xeq'uex ta wi' ja rena'oj. Ja nimak tak milagro xinban chewach wixta ban chiquewach ja ritzel tak winak ja raj Tiro in ja raj Sidón ojer queq'uex ta c'ari' ja quina'oj in queya' can ta c'ari' ja ritzelal, queban ta c'ari' ja nquic'utbej qui' chi nti'on chique ja ritzelal ja quibanon chipan ja quic'aslemal. 14 Pro ja tok xterila' ja nimlaj k'ij xin juicio más chi na nim ja rpokonal xtetij ixix chwach ja xtiquetij ja raj Tiro in ja raj Sidón. 15 In ixix chakaja' ja rix aj Capernaum, ja nech'ob ixix chi nixbe chila' chicaj chi congana nya̱' ek'ij pro ja neban, xa nixkajsaxi, ja bar ec'o wi' ja camnaki' c'a tri' nixekaj wi'. Queri' xbij chique ja tinamit. 16 In xumaj chic jutij tzij cuq'uin ja setenta discípulo:
—Ja winak ja neniman rxin ja xtebij chique, anin c'ari' ja ninquinimaj. Ja c'a winak ja maquec'ulu ewxin, anin c'ari' ja maquinquec'ul in ja winak ja maquec'ulu wxin, Nata' c'ari' ja takyonto wxin ja matiquec'ul. Queri' xbijel ja Jesús chique ja setenta discípulo in xebe, xequibana' ja bixel chique.
* * * * * * * * * *
17 Ja c'a tok xemelojto congana nequicoti, xe'urkaj ruq'uin ja Jesús in quewa' quibij tre ri':
—Kajaw, ja ritzel tak espíritu tok kabij chique chi pan abi' ne'eli eje'e' xokquinimaj chakaja', xeche' tre. 18 Ja c'a Jesús xbij chique:
—Anin xintz'at ja Satanás kajsaxi, tzakto chicaj cani' nuban k'ak'. 19 Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', camic anin nya' poder chewe in wi ec'oli ja cumatz xque'epak' owi sina'y jari' mta nak ta xteban ta cumal. In chakaja' nya' chewe chi nixcowini nekajsaj nojel ja poder ja c'o pa ruk'a' ja Satanás. Ni majun nak ta xtibano ta pokon chewe. 20 Camic ja ritzel tak espíritu nixquinimaj pro maxta xa rmalari' quixquicoti. Mejor ja neban, como tz'ibtali ja rebi' chila' chicaj rmal tari' nixquicoti, ne' chique.
* * * * * * * * * *
21 Ni jari' hora congana jun nimlaj quicotemal winakar pa ranma rmal ja rEspíritu Santo in xumaj tzij ruq'uin ja Tatixel ja c'o chila' chicaj, quewa' xbij tre ri':
—Nata', atat at Rajaw caj at Rajaw rwach'ulew, congana nmaltioxij chawe como ja winak ja nquech'ob kaj pa tak canma chi congana cotak in congana quina'oj ma chiquewach ta eje'e' ak'alasan wi' nak rbanic nojel awa' ja nmajon rbanic in nojel ja nmajon rbixic pro ja rak'alasan wi', chiquewach ja winak ja quibanon takno'y chawach. Queri' abanon chique Nata' como queri' ja ravoluntad, ne'e ja Jesús tre ja Tatixel. 22 C'ac'ari' xbij: —Ni majun nak ta ja maquita jachon pa nuk'a' rmal ja Nata'. Ni majun nak ta otakyon ja kas mero rna'oj ja Ralc'walaxel pro ja rotakyon xa ruyon ja Dios ja Tatixel. In chakaja' ni majun nak ta otakyon ja kas mero rna'oj ja Tatixel pro ja rotakyon xa nuyon anin ja rin Alc'walaxel, in ja rencha'on chi nk'alasaj chiquewach, eje'e' cotak chakaja', ne'e.
23 C'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin ja rdiscípulo pro xa queyon:
—Ixix congana qui'il chewe rmal ja nixtajini netz'at ruq'uin ewach. 24 Como anin nbij chewe chi e q'uiy ja rojer tak profeta in e q'uiy ja rojer tak rey eje'e' congana quiyarij quetz'at ta ja cani' nixtajini netz'at ixix camic in congana quiyarij quic'axaj ta chakaja' ja cani' nixtajini nec'waxaj ixix camic, ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
25 C'o c'a jun achi peti, arja' jun chique ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios. Ja c'a rachi c'o rgana nc'ambajaj ja Jesús in xa rmalari' tok quewa' xbij tre ri':
—Maestro ¿nak nban utzc'a chi nyataj chwe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? ne' tre ja Jesús.
26 —Tabij chwe ¿nak tz'ibtal can chipan ja ley xin Dios? ¿Nak nawasaj atat trij? ne'xi ja rachi.
27 —Quewa' nbij ri': —Tawajo' ja Dios ja rawajaw pro nojel ac'u'x tawajo', in nojel awanma in nojel awachok'ak' in nojel ana'oj tawajo' chakaja'. Ja cani' nawajo' kaj awi' ayon queri' c'a tabana' chique ja raprójimo, que'awajo' chakaja'. Queri' nbij, ne'e ja rachi.
28 —Ni katzij wi' ja nabij le'. Ja c'a wi xtaban cumplir ja ley ja c'a xabij le' jari' nyataj chawe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij, ne'xi rmal ja Jesús. 29 Ja c'a rachi arja' nrajo' nuto' ri' rmalari' tok xbij chic tre ja Jesús:
—Pro ¿echinatak c'ari' ja nprójimo? ne' tre. 30 Ja c'a Jesús arja' xumaj rbixic jun c'ambal tzij tre, quewa' xbij tre ri':
—C'o jun achi xuban jutij xelel pa Jerusalén, xule' chipan ja tinamit Jericó. Ec'o c'a jule' alak'oma' quechap ja rachi, quilak'ajel ja c'o ruq'uin pro ni nojelal, quesoc can, quipunba' can pa bey, jutz'it laj quicamsaj. 31 C'o c'a jun sacerdote penak pa bey. Ja c'a sacerdote tok xutz'at chi punuli ja rachi pa bey xusol rubey, ma xk'ax ta ruq'uin. 32 Pi chi c'a jun ajsamajel xin Dios ja levita ne'xi. Ja c'a levita tok xurkaj chipan ja lugar xutz'at ja rachi, xusol chic rubey, ma xk'ax ta ruq'uin chakaja'. 33 Pro c'o c'a jun achi aj Samaria, arja' rmajon rviaje in xurkaj chipan ja lugar. Ja c'a raj Samaria tok xutz'at pon ja rachi congana xpokonaj rwach, 34 be ruq'uin. Ja tok xekaj ruq'uin c'o jule' aceite rachbil vino xuya' chwach ja bar soctajnak wi' jari' xk'ombej. Ja tok k'omtaj rmal c'ac'ari' xubatz'. Como c'o ruquiej rc'amonto xtz'uba'el ja rachi trij, xuc'amel pa jun pensión, bien xuban cuenta. 35 Ja c'a chi rcab k'ij ja raj Samaria benam nuban, c'o ca'i' quetzal pwok xlasaj, xutoj can pa ruk'a' ja rajaw pensión in quewa' xbij tre ri': —Tabana' paki jutz'it cuenta ja rachi, taya'a' tre xa nak ta ja nc'atzin tre. Ja tok xquinmelojto anin wotak chi nuntojo' ja ruc'as awq'uin nojelal, ne' can tre. 36 Ja tok bitaji ja c'ambal tzij rmal ja Jesús quewa' xbij chic tre ja maestro ri': —Camic tabij chwe, ja chawe atat ¿nak chique ja roxi' achi'i' ja xoc rprójimo ja rachi ja chap cumal ja ralak'oma'? ne' tre.
37 —Ja pokonan rwach, ne'xi rmal ja maestro.
—Camic jat, tabana' atat ja cani' xuban ja raj Samaria, ne'e ja Jesús tre.
* * * * * * * * * *
38 C'ac'ari' xumaj chic jutij rubey, xekaj pa jun aldea. Tri' c'o wi' jun ixok, Marta rubi', arja' c'ulu rxin pa rochoch. 39 Ja c'a Marta c'o jun ruchak', María rubi'. Ja c'a María arja' tz'abe'oc chwach ja Jesús in xumaj rc'axaxic nojel ja tijonem ja ntajini nuya'. 40 Pro ja Marta congana nk'isaj ri' chi rbanic ja samaj pa jay rmalc'ari' tok be ruq'uin ja Jesús in quewa' xbij tre ri':
—Wajaw ¿la macatocla' il tre ja nuchak' nuyon inrya'on can chwach ja samaj? Tabij paki jutz'it tre chi ninruto', ne' tre.
41 —Marta, atat q'uiy rwach ja ramajon rbanic in xa nak'isaj awi' rmal in nti'on chawe chakaja'. 42 Pro c'o jun ja más na nc'atzin chawe chi naban ja más na utz jari' ja ntajini nuban ja María camic in majun nak ta xtilasan ta tre ja tijonem ja ntajini nc'axaj, ne'xi ja Marta rmal ja Jesús.