13
Ec'o c'a jule' winak tri' eje'e' quemaj rcholic chwach ja Jesús ja queban jule' achi'i' ja raj Galilea ja xecamsax rmal ja gobernador Pilato. Ja quiquiq'uel ja rachi'i' jari' xeryuju' ri' ruq'uin ja quiquiq'uel jule' chicop ja netajini netzujux chwach ja Dios cumal ja rachi'i' como sacrificio. Ja c'a Jesús tok xc'axaj ja tzij ri' quewa' xbij chique ri':
—Ja raj Galilea ja xecamsaxi ¿la más na e aj'il la más na e ajmaqui' chiquewach ja jule' chic cach tak aj Galilea nech'ob ixix ja tok ban queri' chique? Ma queri' ta. Tzuc'a chewe ixix chakaja' wi mateq'uex ja rena'oj, wi mateya' can ja ritzelal jari' camíc nesiq'uij chewij chakaja'. In jun chic, turkaj chewe ja re dieciocho winak ja tok tzakto ja torre xin Siloé chiquij in xercamsaj. ¿La más na e aj'il la más na e ajmaqui' chiquewach ja jule' chic winak ja rec'o tri' pa Jerusalén nech'ob ixix? Ma queri' ta. Tzuc'a ixix chakaja' wi mateq'uex ja rena'oj, wi mateya' can ja ritzelal jari' camíc nesiq'uij chewij chakaja', ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
C'o jun c'ambal tzij xbij chique chakaja', quewa' xbij chique ri':
—C'o jun achi c'o jun mocaj higo rticon pa rchenoj. Ja c'a rachi arja' be ruq'uin ja che' nertz'ata' ja wi c'o rwach pro ja tok xekaji ni majun rwach ja che'. C'o jun ajsamajel ja nchajin rxin ja chenoj quewa' xbij tre ri':
—Jawa' jun mocaj higo ri' juna' juna' ni nuntz'ata' wi' ja wi c'o rwach nuya'. Oxi' juna' nbanon quewa' in nixtac'a c'o ta jun ti rwach ntz'aton ta. Mejor tachoyo', chaka queri' nuq'uis rchok'ak' ja rulew, ne' tre ja rajsamajel.
—Ch'enchila' ta', tiq'ueje' chi na jun juna'. Anin nchak' na ruxe' in ncoj abono chuxe' chakaja'. Matzij xa xtiwachini nowi mani tokoc'ari' xtachoy, ne'xi ja rajaw chenoj. Queri' ja c'ambal tzij ja xbij ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
10 Ja c'a pa jun xula'nbal k'ij ja Jesús arja' rmajon quitijoxic ja winak chipan jun jay xin molbal ri'il. 11 C'o c'a jun ixok tri' yawa', tuban dieciocho juna' toqui ja yobil tre rmal jun itzel espíritu. Rmalc'ari' tok luclic rij ja rixok, maticowini jic ta xtipe'i nixtac'a jutz'it ta. 12 Ja c'a Jesús tok xutz'at ja rixok xsiq'uij pon. Ja tok xurkaj ruq'uin quewa' xbij tre ri': —Camic ixok, ma atc'o chi ta pa ruk'a' ja yobil, ne' tre. 13 C'ac'ari' xuya' ruk'a' pa rwi' in ni jari' hora tzuri, ma luclic chi ta rij, congana xumaj rya'ic ruk'ij ja Dios rmal. 14 Pro peti ja jefe rxin ja jay xin molbal ri'il, arja' congana penak ryewal como ja Jesús pa jun xula'nbal k'ij xtzursaj wi' ja rixok in quewa' xbij chique ja winak ri':
—Ja chipan jun semana waki' k'ij ja yatal chake chi noksamaji. Tre ja waki' k'ij jari' utz nixpeti xa nak ta chi k'ijal chi nixtzuri pro ma quixpi ta jutz'it pa tak xula'nbal k'ij, ne'e ja jefe chique. 15 Ja c'a kajaw Jesús tok xc'axaj ja xbij ja jefe quewa' xbij tre ri':
—Ca'i' apalaj. Ixix ja pa tak xula'nbal k'ij ¿la mta c'a jun chewe ja maquita nuquirel ja rwacax owi ruquiej in maquita nuc'amel nerya'a' ruya'? 16 Ja c'awa' jun ixok ri' arja' riy rumam can ja rAbraham. Ja camic tuban dieciocho juna' ximtal chipan ja yobil rmal ja Satanás. ¿La ma yatal ta c'a tre chi nel libre pa ruk'a' ja yobil camic masqui xula'nbal k'ij nach'ob atat? ne' tre ja jefe. 17 Ja c'a winak ja xetzelan rxin tok quic'axaj ja tzij ri' congana q'uixbal quena' rmal. Ja c'a jule' chic winak eje'e' congana xequicot rmal ja nimak tak samaj xin Dios ja rbanon.
* * * * * * * * * *
18 C'ac'ari' xumaj chic jutij tzij ja Jesús, quewa' xbij chic ri':
—¿Nak c'a rbanic ja gobierno xin Dios, bar c'a njunsaj wi'? 19 Ja gobierno xin Dios queri' rbanic cani' rbanic jun ti chirwach mostaza c'amarel rmal jun achi, xutic pa rchenoj. Xumaj q'uiyem ja mostaza, xoqui cani' jun mocaj che'. Xepeti ja tak tz'iquin, xurquibana' quesoc pa tak ruk'a'. Queri' xbij ja Jesús.
20 C'ac'ari' xbij chic jutij:
—¿Bar c'a njunsaj chi wi' ja gobierno xin Dios? 21 Queri' rbanic cani' nuban jule' levadura ja nsapoji caxlanway rmal in c'o jun ixok xuc'am, xuya' chipan jule' k'or, oxi' pajbal harina ocnak. Ja c'a tok q'uiswani ja levadura mta ja maquita xekaj wi' tre ja k'or, congana samaj chipan, ne'e ja Jesús.
* * * * * * * * * *
22 C'ac'ari' xumajel chic rubey, benak pa Jerusalén. Ja tok nekaj pa jun tinamit owi pa jun aldea numaj quitijoxic ja winak ja rec'o chipan. 23 C'o c'a jun chique ja winak c'oli xc'axaj tre ja Jesús quewari':
—Wajaw ¿la xa ma e nim ta ja newilowi ja totajem xin Dios? Ja c'a Jesús arja' xumaj tzij cuq'uin ja winak, quewa' xbij chique ri':
24 —C'oli cani' jun pa rchi'jay ja congana ti latz' ja bar natoc wi' chi rilic ja totajem xin Dios. Tetija' c'a ek'ij utzc'a chi tri' xquixoc wi' ixix. Pro tecojo' ewachok'ak' como e q'uiy ja winak ja ma xque'oc ta masqui c'o quigana ne'oqui. 25 Como ja rajaw jay arja' xtiyictaji in ntz'apij ruchi' ja jay. Ja c'a rixix wi maja'n quixoqui tri' jari' xtemaj rc'onc'oxic ja puerta in quewa' xtebijoc ri':
—Kajaw, Kajaw, tajaka' chi'jay chikawach, xquixche'oc tre. Ja c'a rajaw jay quewa' xtibijto chewe ri':
—Anin ma wotak ta ba la ixpenak wi' ixix, xtiche'to chewe.
26 —Pro ajoj okwa'nak wa'an awq'uin in xe'atijoj wa'an ja winak pa tak bey chipan ja katinamit, xquixche'oc chic tre.
27 —Anin nbij chewe chi ma wotak ta ba la ixpenak wi'. Camic quixel chinwach ewanojel ja rix banol tak itzelal, xtiche'to chic chewe. 28 Tokoc'ari' tok xtetz'at ja rAbraham chi arja' c'o chipan ja gobierno xin Dios e rachbil ja rIsaac in Jacob e rachbil chakaja' canojel ja rojer tak profeta xin Dios pro ja c'a rixix ma xtiyataj ta chewe chi nixoc ta chiquicojol. Rmalc'ari' ja tok xtemaj jun nimlaj bis ok'ej in xtecach'ach'ej ewak' rmal. 29 In chakaja' ec'oli winak ja ma e aj Israel ta eje'e' nepi na nojel nat nakaj tre ja rwach'ulew, ne'oc na chipan ja gobierno xin Dios in netz'abe' chi mesa. 30 Pro bien tewotakij chi ec'oli winak ja rec'amol tak bey nabey ja xquecanaj can pa rq'uisbal in ec'oli ja re tak q'uisbal ja nec'amo chic bey. Queri' xbij ja Jesús chique ja winak.
* * * * * * * * * *
31 Jari' mismo k'ij ec'o jule' fariseo xe'ekaj ruq'uin in quewa' quibij tre ri':
—Jat, catanmajel como ja gobernador Herodes arja' c'o rgana natrcamsaj, xeche' tre. 32 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ja Herodes arja' xa banol engaño. Camic jix ruq'uin in quewa' nebij tre ri': —Ja Jesús nbij chi c'a ec'o na ja winak ja nerlasaj na itzel tak espíritu chique in c'a ec'o na ja yawa'i' ja nertzursaj na chakaja'. Queri' nuban camic in chwak in c'a chi rox k'ij xtuq'uis wi' ja rsamaj, ne'e, queri' ja nebij tre. 33 Pro camic puersa nmajel chic jutij nubey. Ninbini camic, chwak in cabij, puersa ninbe pa Jerusalén in tri' nincamsax wi' como jun profeta xin Dios mta moda ja maquita pa Jerusalén xticamsax wi'.
34 Ixix ja rix aj Jerusalén, anin congana ninbison emwal. Ja profeta xin Dios xa ne'ecamsaj. Ja c'a jule' chic ajsamajela' rxin Dios ja neta̱k ewq'uin xa ne'eq'uiak tza'n abaj. Anin q'uiylaj mul xinwajo' ta xixnuto' ta ja cani' nuban jun ac' nermutzej ja tak ral xe' rupan pro ja rixix ma xewajo' ta. 35 Camic bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', ja retinamit rachbil ja templo c'o chipan jari' ya'on can chic rmal ja Dios, lawulo' xtiban na tre in xa ntale' can. Queri' nbij chewe como camic matutz'at chic ri' kawach ewq'uin, c'a tokori' nutz'at chic jutij ri' kawach ewq'uin ja tok xterila' ja k'ij tok quewa' nebij chic chwe ri': —Bendecido ja Cristo ja penak pa rubi' ja kajaw Dios, xquixche' chwe. Queri' xbij ja Jesús chique.