14
Ja c'a pa jun xula'nbal k'ij be ja Jesús chi rochoch jun fariseo ja nim ruk'ij chi newa' ruq'uin. Ja c'a tok xekaji majtaj rc'ambajaxic cumal ja winak ja quimolon qui' tri'. C'o c'a jun achi yawa' majtajnak rmal sapoj. Ja c'a Jesús arja' xumaj tzij cuq'uin ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil ja fariseo: —Tebij chwe, nak nbij ja ley ¿la nuya' lugar chwe chi nentzursaj ja yawa'i' pa tak xula'nbal k'ij? ne' chique. Pro ja c'a reje'e' ni majun quibij tre. C'ac'ari' xuchap ja yawa' in xtzursaj: —Utz chic natbe, ne' tre, in be ja yawa'. Ja c'a Jesús arja' xumaj chic jutij tzij cuq'uin ja maestro e cachbil ja fariseo, quewa' xbij chic chique ri': —¿La c'o c'a jun chewe c'o ta jun ruquiej owi rwacax ntzakel ta pa jul pa jun xula'nbal k'ij in matilasajto c'a chanim chipan ja jul? ne' chique. Pro ja reje'e' ni ma xcanoy ta wi' cumal nak ta nquibij tre.
* * * * * * * * * *
Ja c'a Jesús xerutz'at ja winak ja rebanon invitar pa wa'im chi eje'e' netajini nquecha' ja tz'ulbal ja más nimak ruk'ij rmalc'ari' tok c'o jun c'ambal tzij xbij chique quewari':
—Ja tok natban invitar pa jun wa'im xin c'ulbic maxta tacanoj jun tz'ulbal ja más nim ruk'ij matzij turkaj chic jun ja rinvitado ja más chi na nim ruk'ij chawach atat in chaka jalal tok xtibix chawe rmal ja rachi ja banyon invitar ewxin chi ix ca'i': —Taya'a' can ja tz'ulbal ri', c'o jun achi ja nc'amonto ri' arja' ntz'abe' chwach, xtiche' chawe. Ja wi queri' xtibix chawe jari' congana q'uixbal xtana' in puersa natetz'abe' chwach ja q'uisbal tz'ulbal. 10 Mejor ja naban, ja tok natban invitar cattz'abe' chwach ja q'uisbal tz'ulbal. Ja c'a rachi ja xatbano invitar tok xturkaj awq'uin quewa' xtibij chawe ri': —Jo' amigo, catetz'abe' chwach jun tz'ulbal ja más chi na nim ruk'ij, xtiche' chawe. Ja wi queri' xtibix chawe jari' canojel ja rinvitado ja retz'ubul awq'uin pa mesa eje'e' natquetz'at chi nim ak'ij. 11 Queri' c'a rbanic como xa nak ta chi winakil ja xtuya' kaj ruk'ij ruyon jari' xtikajsax na. Ja c'a wi naban tino'y jari' xtiya' na ak'ij, ne'e ja Jesús chique.
12 C'oli chakaja' ja xbij tre ja rachi ja banyon invitar rxin, quewa' xbij tre ri':
—Ja tok ec'oli winak ja ne'aban invitar chi nurquibana' jun almuerzo awq'uin owi jun cena maxta xa queyon awamigo que'aban invitar owi e animal owi e achak' owi ja jule' chic awach'alal owi ja ravecino ja re biyoma'. Ja wi eje'e' ri' ja ne'aban invitar jari' xa natqueban chic invitar atat pa jun chic wa'im, xa nqueya' rc'axel chawe. 13 Pro ja naban, tok ec'oli winak ja ne'aban invitar chi nurquibana' jun wa'im awq'uin que'abana' invitar ja tak meba'i' e cachbil ja winak ja ma tz'akat ta je'e quek'a' e cachbil chakaja' ja tak cojo in tak moya'. 14 Ja wi queri' naban jari' c'o jun quicotemal xin Dios xtiyataj na chawe como ja winak ja c'a xennataj ri' eje'e' maquecowini xtiqueya' ta rc'axel chawe. Natquicoti como c'o jun rtojbalil ja xtiyataj na chawe, tokori' xtiyataji ja tok xquec'astaji ja winak ja utz netz'a̱t rmal ja Dios.
* * * * * * * * * *
15 C'o c'a jun ja tz'ubul pa mesa tok xc'axaj ja xbij ja Jesús quewa' xbij tre ri':
—Congana qui'il chique ja winak ja xquebano wa'im chipan ja gobierno xin Dios, ne' tre. 16 Ja c'a Jesús c'o jun c'ambal tzij xbij tre quewari':
—C'o jun achi c'o jun nimlaj wa'im xuban in e q'uiy ja winak ja xeruban invitar. 17 Ja c'a tok xuban hora xin wa'im c'o jun rmoso xutakel chi quisiq'uixic ja rinvitado. Ja c'a moso tok xe'ekaj cuq'uin ja rinvitado quewa' xbij chique ri': —Jo', chomtajnak chic ja wa'im nojelal, ne' chique. 18 Ja c'a rinvitado eje'e' xa junan queban, quemaj rbixic tre ja moso nak tre tok maquecowini nebe ja pa wa'im. Ja nabey quewa' xbij tre ri': —Anin xa c'o jun ulew xinlok' in puersa nentz'ata' na. Chanumac, maquincowini ninbe, catche' tre ja rapatrón, ne' tre ja moso. 19 C'o chic jun ja rinvitado quewa' xbij tre ja moso ri': —Anin xa ec'o jo'o' c'ulaj wacax xin careta xenulok'. Ja camic ninbe cuq'uin chi ne'enc'ambajaj na. Chanumac, maquincowini ninbe, catche' tre ja rapatrón, ne'e ja rucab. 20 In c'o chi c'a jun quewa' xbij tre ri': —Anin c'a xinc'ule'e chewi' tok maquincowini ninbe ja pa wa'im, ne' tre ja moso. 21 Ja c'a moso arja' melojto. Ja tok xurkaj ruq'uin ja rpatrón xuchol chwach nojel ja bixto tre. Ja c'a rajaw jay arja' pi ryewal chiquij ja rinvitado in quewa' xbij chic tre ja rmoso ri': —Catmeloj chic jutij chanim ri', jat pa tak bey rxin ja tinamit in jat pa tak solbal bey chakaja', que'acanoj ja tak meba'i' e cachbil ja winak ja ma tz'akat ta je'e quek'a' e cachbil chakaja' ja tak cojo in tak moya', que'ac'ama'to wawe'. 22 Queri' c'a xuban ja moso ja cani' bixel tre. Ja c'a tok melojto chic quewa' xbij tre ja rpatrón ri': —Ta', xenbana' ja cani' xabij chwe pro ja tz'ulbal c'a c'o na ja mta rajaw, ne' tre. 23 Ja c'a patrón quewa' xbij chic tre ja moso ri': —Catmeloj chic jutij pro ja camic natel chipan ja tinamit chi quicanoxic ja winak, ne'acanoj pa tak bey chi nimak tak bey chi co'cojlaj tak bey in ne'acoj pa ch'a'oj chi puersa nepeti utzc'a chi xquenoji ja winak pa wochoch, ne'e. 24 Como camic nbij chewe chi ja winak ja xeba̱n invitar nabey ni majun nak ta chique xtiyataj ta tre xtuban ta ja wa'im ja xtinchomij anin. Queri' xbij ja Jesús chique.
25 Xumaj chi c'a jutij rubey, congana jun winak etran trij. Arja' xuya' vuelta in quewa' xbij chique ri':
26 —Xa nak ta ja c'o rgana noc ndiscípulo rjawaxic chi más na ninrajo' anin chwach ja rtata' owi rute' owi rxjayil owi chiquewach tak ralc'wal owi rnimal owi tak ruchak' owi tak rana'. Rjawaxic chi más na ninrajo' anin chwach ja nrajo' kaj ri' arja' ruyon. Ja wi más na nerajo' eje'e' chinwach anin jari' mta moda xtoc ta ndiscípulo. 27 Xa nak ta ja npokonaj ntre'el chwij in npokonaj nutij rpokonal ja cani' nutij rpokonal jun achi rmajon rijkaxic jun cruz jari' mta moda xtoc ta ndiscípulo chakaja'. 28 Queri' nbij chewe como ¿la c'o ta c'a jun chewe xtuban ta jun nimlaj jay in maquita ntz'abe'e nabey in numaj rch'obic pan ekal jani' ja pwok nrajo' utzc'a chi nrotakij ja wi ntzur rmal chi nuq'uis rbanic ja jay owi mani? 29 Ja c'a wi matuch'ob chi utz matzij xa ma xticowin ta xtuq'uis rbanic ja jay in xa ruyon ja rsimiento'il ja xtutic can. Ja c'a winak tok xtiquetz'at xtiquemaj ryok'ic canojelal, 30 quewa' xtiquibij ri': —Jala' jun achi le' xumaj rbanic ja jay pro ma xcowin ta xuq'uis ta rbanic, xqueche'e. 31 In jun chic, tac'a jun rey e rachbil ta lajuj mil soldado in c'o chi ta c'a jun ja rey ja nurbana' ch'a'oj ruq'uin pro e veinte mil soldado ec'o ruq'uin. Ja rey ja xa e lajuj mil soldado ec'o ruq'uin ¿la nuban ta c'a ch'a'oj ruq'uin ari' ja jun chic rey in maquita c'a ntz'abe' ari' nabey in numaj rch'obic ja wi ncowin trij? 32 Ja wi nuch'ob chi maticowin trij quewa' nuban ri'. Ja tok c'a c'a nat c'opi wi' ja jun chic rey nerutakel jule' tajko'm ruq'uin chi nerchomij ruq'uin utzc'a chi matiqueban ja ch'a'oj. 33 Queri' c'a rbanic, xa nak ta chewe ja npokonaj nuya' can nojelal ja c'o ruq'uin jari' mta moda xtoc ta ndiscípulo.
34 Ja ratz'am buena samaj nuban pro ja wi xtiyojtaji wi mchita rtzayil ¿nak c'a nchomarsbex chic rxin ari'? 35 Ja wi queri' nuban jari' mchita noc wi', mta rsamaj xtacoj ta pan ulew nixtac'a xtayuj ta ruq'uin k'ayis como abono pro ja nba̱n chic tre xa nch'akixel. Bien c'a tewasaj ena'oj trij ja c'a xinbij chewe ri'. Queri' xbij ja Jesús chique ja winak.