20
Kas c'a rmajon quitijoxic ja winak tre ja utzlaj tzij ja rc'amonto totajem xin Dios ja tok xe'urkaji ja jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil chakaja' ja principali' xin tinamit. Quewa' quibij tre ri':
—Tabij c'a chake ¿nak atocnak wi' chewi' tok amajon rbanic nojel awa' ja kamajon rtz'atic in nak yoyon chawe chi naban? xeche' tre.
—Anin chakaja' c'oli ja nc'waxaj chewe. Camic tebij chwe, ja Juan Bautista ¿nak yo' tre ja rsamaj chi neruban bautizar ja winak, la ja' Dios ja c'o chila' chicaj ja yo' tre owi xa winak? xeche'xi rmal ja Jesús. Ja c'a reje'e' quemaj tzij chibil tak qui':
—Ja wi xtikabij tre chi Dios yo' tre, arja' nbij chake: —Ja wi queri' ¿nak c'a tre tok ma xenimaj ta? ne' ala' chake. In wi xtikabij tre chi xa winak xeyo' tre jari' xa nokquicamsaj tz'an abaj ja winak como ja chiquewach eje'e' ja Juan arja' jun profeta xin Dios, xeche'e. In quibij tre ja Jesús:
—Ma kotak ta nak yo' tre, xeche' tre.
—In nixtac'a anin ta chakaja' xtinbij ta chewe nak inocnak wi' chi nmajon rbanic nojel awa' ja remajon rtz'atic, ne'e ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
C'ac'ari' xumaj rbixic jun c'ambal tzij chique ja winak quewari':
—C'o jun achi c'o jun rchenoj, uva rticon chwach, xuya' pa kajonem chique jule' ajchonla'i' in be chipan jun tinamit congana nat in tri' q'ueje' wi' jun tiempo. 10 Ja tok xerila' ja tiempo ja nwachin wi' ja rtijco'm, arja' c'o jun rmoso xutakel cuq'uin ja rajchonla'i' chi nerc'ama' ja renta. Ja rajchonla'i' tok xekaji ja moso cuq'uin quesoc in tok melojto ni majun nak ta queya'pi tre. 11 Ja c'a rajaw chenoj c'o chi na jun rmoso xutakel cuq'uin in tok xekaj chic ari' jun cuq'uin quesoc chakaja', ni lawulo' quebanpi tre in tok melojto ni majun nak ta queya'pi tre. 12 Ja c'a rajaw chenoj xutakel chi na jun in tok xekaj cuq'uin congana pokon queban chic ari' tre chakaja' in queminto. 13 Ja tok q'uiswani quewa' xbij ja rajaw chenoj ri': —¿Nak nban c'awa' camic? Como c'o jun nc'ajol ja congana nwajo' jari' ntakel chic cuq'uin. Ja tok xtiquetz'at chi nc'ajol matzij xtiqueban respetar, ne'e. 14 Pro ja rajchonla'i' ja tok xekaji ja ralc'walaxel cuq'uin quewa' quibij chibil tak qui' ri': —Jala' jun achi le' noc na pa ruk'a' ja rulew ri' como herencia. Camic kacamsaj utzc'a chi pa kak'a' ajoj noc wi' ja herencia rxin, xeche'e. 15 C'ac'ari' quiwasajto chipan ja chenoj in quicamsaj. Queri' nbij ja c'ambal tzij, ne'e ja Jesús chique. C'ac'ari' xbij chic chique: —Camic tebij c'a chwe, ja rajaw chenoj ¿nak nuban c'ari'? 16 Ja nuban, arja' npeti ne'urcamsaj ja rajchonla'i', ja c'a rchenoj nuya' chic jutij pa kajonem chique jule' chic ajchonla'i', ne' chique. Ja c'a winak tok quic'axaj ja xbij ja Jesús quewa' quibij tre ri':
—Ja c'a xabij kaj le' congana c'ayew, maquita xtibantaj cumplir, xeche' tre. 17 Ja c'a Jesús kas xertz'elwachij in quewa' xbij chique ri':
—¿Nak moda ja maquita xtibantaj cumplir como quewa' tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios ri': —Ja banol jay c'o jun abaj ja mta quigana ruq'uin in quech'a' pro jari' abaj cojon chic chi rbanic ja jay, arja' ja más nim ruk'ij como arja' nchapowi ja resquina'il, queri' nbij ja rtzobal Dios. 18 Xa nak ta ja xa junwi' nutz'at ja rabaj ja xinbij chewe in xa nuban ofender ri' rmal jari' cani' nuban jun achi nuchok' rkan chwach jun abaj in nk'aji. In xa nak ta ja nk'e̱t tzij trij rmal ja rabaj ja xinbij chewe jari' cani' nuban jun achi ntzakto jun abaj trij in nchictaj rmal, ne'e ja Jesús chique ja winak.
* * * * * * * * * *
19 Ja c'a jefe quixin sacerdote e cachbil ja maestro xin ley tok quic'axaj ja c'ambal tzij bien ch'obtaj cumal chi eje'e' ja xebixi. Rmalc'ari' tok ni jari' hora laj quechap ja Jesús quecoj ta preso pro xa nquixbej qui' chiquewach ja winak. 20 Quemaj rcanoxic rij rwach nak nqueban tre. Ec'o jule' winak xequetakel ruq'uin chi rc'ambajaxic pro jule' winak nquik'alasaj qui' chwach chi e utzlaj tak winak utzc'a chi c'o jun tzij nelto pa ruchi' in jari' tzij nquichapbej rxin como c'o quigana nquejach pa ruk'a' ja gobernador utzc'a chi nk'e̱t tzij trij. 21 Ja c'a tok xe'ekaj ruq'uin quewa' quibij tre ri':
—Maestro, ajoj kotak chi ni rubey wi' ja nattajini nabij, ni rubey wi' ja tijonem ja ramajon rya'ic. Ajoj kotak chi atat mta jun utz in mta jun itzel natz'at pro ja rbey Dios amajon rc'utic chikawach ni utz wi' naban chi rbixic. 22 Camic tabij chake, ja rimpuesto ja nc'utux chake rmal ja César ja nimlaj rey aj Roma ¿la rubey c'ari' chi nkatoj owi ma rubey ta? xeche' tre. 23 Pro ja Jesús arja' bien rotak chi xa banoj engaño ja nqueban in quewa' xbij chique ri':
—¿Nak tre tok newajo' ninec'ambajaj? 24 Tec'utu' jun ja pwok chinwach, ne' chique. Ja c'a tok quec'ut ja pwok chwach quewa' xbij chic chique ri': —¿Chok xin ja wi'aj c'o chwach ja pwok ri' in nak chok xin ja bi'aj tz'ibtal chwach chakaja'? ne' chic chique.
—Rxin César, xeche' tre.
25 —Ja rxin César tre César teya'a' wi', ja c'a rxin Dios tre Dios teya'a' wi', xeche'xi rmal ja Jesús. 26 Ni majun tzij xelpi ta pa ruchi' ja nquichapbej ta rxin chiquewach ja winak. Congana c'asc'o'i quic'axaj ja bix chique rmal, mchita nak chi ta quibij ta tre.
* * * * * * * * * *
27 C'ac'ari' ec'o jule' saduceo xebe ruq'uin. Ja saduceo eje'e' matiquinimaj chi nec'astaji ja camnaki'. Ja c'a tok xe'ekaj ruq'uin quewa' quibij tre ri':
28 —Maestro, ja Moisés arja' rbin can chake chipan ja rtzobal Dios, ja wi c'o jun achi ncam jun ruchak' owi rnimal in mta jun ti ralc'wal nq'ueje' can jari' achi rjawaxic chi nc'ule' ruq'uin ja rixok ja cam rchajil. Ja c'a reje'e' tok nq'ueje' jun ti calc'wal nquibij tre chi ja tac'al ralc'wal ja camnak. 29 Queban c'a jutij ec'o wuku' alaxic, ja nabey winak c'ule'e pro cami in majun ti ralc'wal q'ueje' can. 30 Ja cani' xuban ja nabey winak queri' chic xuban ja rucab, cam chic chwach ja rixok, ni majun calc'wal q'ueje' can. 31 In queri' xuban ja rox chakaja'. Queri' queban chi e wuku', xec'ule' ruq'uin ja rixok in xecam chwach, ni majun ti calc'wal q'ueje' can. 32 Ja c'a tok q'uiswani cami ja rixok chakaja'. 33 Camic ¿nak c'a nabij atat tre? Ja re wuku' alaxic tok xterila' ja k'ij chi nec'astaj chipan ja camíc ¿nak c'a rchajil ari' ja rixok chique como xec'ule' ruq'uin chi e wuku'? xeche' tre. 34 Ja c'a Jesús xbij chique:
—Ja wawe' chwach'ulew ja winak nec'ule'e. 35 Pro ja winak ja xtiyataj na chique chi nec'astaj chiquicojol camnaki' ja xtiyataj na chique chi nebe chila' chicaj jari' mchita c'ulbic xtiqueban ta tri'. 36 Maquec'ule' chic como mchita camíc chiquij tri'. Mchita camíc chiquij como e cani' chic ángel tri'. E ralc'wal Dios como ec'astajnak chic tri'. 37 In jun chic nbij chewe, c'oli ja tz'ibtal can chipan ja rtzobal Dios rmal ja Moisés chakaja' tre ja quic'astajic ja winak. Jari' tok xutz'at jule' rxulquiej ja Moisés in ntzijonto ja Dios chipan, quewa' bix tre rmal ja kajaw Dios ri': —Anin in Dios rxin Abraham, in Dios rxin Isaac, in Dios rxin Jacob, ne'xi ja Moisés. 38 Ja tok queri' nbij jari' nc'utbej chewach chi eje'e' masqui ecamnak chic pro ja chwach Dios ec'asli. Ja chwach Dios ec'asli canojelal, ne'e ja Jesús chique ja saduceo. 39 Ec'o c'a jule' maestro xin ley quewa' quibij tre ri':
—Maestro, ja c'a xabij kaj le' jala' ni rubey wi', xeche' tre. 40 Ja c'a Jesús mta nak chi ta c'axax chi ta tre cumal como xa nquixbej chic qui' ja c'o ta nquic'axaj chic tre.
41 C'ac'ari' xbij chique:
—¿Nak tre tok nbix tre ja Cristo chi arja' ralc'wal can ja rojer rey David? 42 Queri' nbij chewe como ja David c'o jun salmo rbin can chipan ja rtzobal Dios quewari': —Ja kajaw Dios quewa' xbij tre ja Wajaw ri': —Cattz'abe'e wawe' pa wiquik'a', wawe' natq'ueje' wi' 43 in nenucoj na pan awakan ja netzelan awxin, ne' tre. Queri' rbin can ja David. 44 Ja c'a David: —Wajaw, ne' tre ja Cristo, tebij c'a chwe camic ¿nak tre tok nbix tre ja Cristo chi ralc'wal can ja David? Queri' xbij ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
45 C'ac'ari' xumaj tzij cuq'uin ja rdiscípulo pro ni chiquewach ja winak tzijon wi':
46 —Tebana' cuenta chique ja maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios. Eje'e' congana nel quec'u'x trij ja nec'astan chiquewach winak, quicojon nimak tak tziak ja nc'utu quixin chi e nimak tak maestro. In c'a c'o na más ja congana nel quec'u'x trij cani' tre ja neba̱n saludar pa tak c'aybal in cani' tre tok nebe pa tak jay xin molbal ri'il ja bar nc'axax wi' ja rtzobal Dios, eje'e' nquicanoj ja nabey tak tz'ulbal ja nimak ruk'ij in queri' nqueban chakaja' tok neba̱n invitar pa nimak tak wa'im. 47 Eje'e' kas k'alawachili nquemaj cochoch tak malcani' ja e camnak chic cachajilal. C'o nimak tak oración nqueban pro xa chi quechi' c'o wi'. Pro ja tok xtik'et tzij chiquij rmal ja Dios más chi na jun nimlaj rpokonal nquetij na. Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo.