19
C'ac'ari' xe'oqui ja Jesús chipan ja tinamit Jericó in quemaj k'axem chipan. C'o c'a jun achi biyom, Zaqueo rubi', arja' jefe quixin ja rach tak molol impuesto. Ja c'a Zaqueo arja' congana xutij ruk'ij nak nuban utzc'a chi nutz'at rwach ja Jesús pro maticowini como xa ti co'l rkan in c'uluto congana e q'uiy ja winak. Ja xuban, c'amc'ol ranim be, nabeyaji, xejote' parwi' jun che' utzc'a chi nutz'at rwach ja Jesús como ja Jesús c'o rjawaxic tre chi tri' nk'ax wi'. Ja c'a Jesús tok xekaj tri', xutz'at nojoj ja Zaqueo parwi' ja che' in quewa' xbij tre ri':
—Catkajto alnak Zaqueo como anin puersa nineq'ueje' awq'uin pan awochoch chipan awa' jun k'ij ja rokc'o wi' ri', ne' tre. Ja c'a Zaqueo kajto alnak, xuc'ul ja Jesús pa rochoch pro congana nquicoti. Ja c'a winak tok quetz'at chi xoqui ja Jesús pa rochoch jun molol impuesto c'ac'ari' quemaj rtzijoxic canojel:
—Xa pa rochoch jun aj'il ajmac nq'ueje' wi', xeche'e. Ja c'a Zaqueo arja' pe'i in xbij tre ja kajaw Jesús:
—Ja camic Wajaw, c'a xinch'ob chi ca'i' nban tre ja nmeba'il in nsipaj nic'aj chique ja tak meba'i'. In jun chic, c'o je'e ja xoc'o rwi' ja rimpuesto ja xinc'utuj chique ja winak pro ja camic can nmeloj quiji' chiquitakari' ja cani' nwalak'an chique, ne'e ja Zaqueo. Ja c'a Jesús quewa' xbij tre ri':
—Ja camic xawil ja totajem xin Dios e awachbil ja rec'o pan awochoch como atat at ralc'wal can ja rAbraham chakaja'. 10 Xattotaji como ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak arja' penak chi quicanoxic ja winak ja retzaknak chipan ja il mac utzc'a chi nquewil ja totajem xin Dios.
* * * * * * * * * *
11 Ja c'a winak eje'e' quimajon rc'axaxic nak ja ntajini nbij ja Jesús. Ja c'a Jesús como xa chinakaj ja tinamit Jerusalén c'o chi wi' in como ja winak nquech'ob chi xajalal maja'n toqui ja gobierno xin Dios rmalc'ari' ja tok xbij jun c'ambal tzij chique quewari':
12 —C'o jun achi nim ruk'ij arja' be chipan jun chic nación ja nat c'o wi' utzc'a chi nja̱chto pa ruk'a' ja gobierno, nocto rey. Ja tok xtijachtaji ja gobierno pa ruk'a' c'ac'ari' nmelojpi chic jutij. 13 Ja tok maja'n tibe ec'o lajuj chique ja rmoso xersiq'uij, xujach can jalal pwok pa quek'a', jujun ja pwok xuya' chique chiquijujunal in quewa' xbij chique ri': —Temajel rsamajixic ja npwok in ni ta emajon wi' rsamajixic ja tok xquinpi chic jutij, ne' chique. 14 Pro ja rachi arja' xa itzel ntz'a̱t cumal ja rach aj tinamit rmalc'ari' tok eje'e' quetakel rbixic chipan ja nación ja bar xtijachto wi' pa ruk'a' ja gobierno: —Ajoj ni majun kagana ruq'uin ala' ja jun achi le' chi xtoc ta rey pa kawi', xeche'el. 15 Ja tok q'uiswani melojto ja rachi, ocnakpi chic rey. Xutak quisiq'uixic ja moso ja rjachon can pwok pa quek'a' como c'o rgana nrotakij jani' quich'econ chic trij ja pwok chiquijujunal. 16 Pi jun ja moso: —Wajaw, ja pwok ja xajach can pa nuk'a' lajuj chiquitakari' xinch'ec can trij ja cani' xajach can chwe, ne' tre ja rey. 17 Ja c'a rey quewa' xbij tre ri': —Utz xaban tre ja samaj, atat at jun utzlaj moso, janila naban cumplir ruq'uin ja rasamaj. Xa ti ma nim ta ja xinya' can chawe pro xaban cumplir. Rmalc'ari' tok lajuj tinamit ja ncoj chic pan ak'a' camic chi natoc k'etol tzij parwi', ne' tre. 18 Pi chi c'a jun ja moso: —Wajaw, ja pwok ja xajach can pa nuk'a' jo'o' chiquitakari' xinch'ec can trij ja cani' xajach can chwe, ne' tre ja rey. 19 —Atat chakaja', jo'o' tinamit ja ncoj chic pan ak'a' camic chi natoc k'etol tzij parwi', ne'e ja rey tre. 20 C'o c'a jun ja moso peti in quewa' xbij tre ja rey ri': —Ji' apwok ri' wajaw. Ja tok xajach can chwe xinxim chipan jun ti su't in ni chipan wi' nc'olon wi' camic. 21 Queri' xinban tre como anin xa nxbej wi' chawach como at jun achi at c'a'n. Atat xa ch'ecoj natocla' wi' il pro ni majun samaj naban, ne' tre. 22 Ja c'a rey xbij tre: —Atat xa at jun itzel moso. Ja tzij ja c'a xabij kaj le' jala' nk'etbej tzij chawij camic. Ja wi awotak chi in c'a'n, wi awotak chi xa ch'ecoj ninocla' wi' il in majun samaj nban 23 ¿nak c'a tre tok ma xaya' ta ja npwok pa banco? Ja wixta queri' xaban, ja c'a tok xinpeti jach ta c'ari' ja npwok chwe rachbil ta ral, ne' tre ja moso. 24 Ec'o c'a jule' ajsamajela' ja repa'loc pa rxquin, quewa' xbij chique ri': —Camic temaja' tre ja pwok, teya'a' chic tre ja c'ayon lajuj, ne' chique. 25 —Pro kajaw, jari' c'o chic lajuj ruq'uin, ne'x cumal. 26 —Ja c'a camic nbij chewe chi canojel ja winak ja c'o je'e yatajnak chique, eje'e' nyataj na más chique. Pro ja c'a winak ja mta yatajnak chique pro nquech'ob chi c'oli jari' nlasax chique. 27 Ja c'a winak ja xa itzel ninquetz'at ja mta quigana chi xinoc rey pa quewi' que'ec'ama'to camic, ni chinwach que'ecamsaj wi', ne'e ja rey chique ja rajsamajela'. Queri' ja c'ambal tzij ja xbij ja Jesús chique ja winak.
* * * * * * * * * *
28 Ja c'a tok bitaj rmal c'ac'ari' xumajel chic jutij rubey be pa Jerusalén, arja' nabeyaj chiquewach ja winak. 29 Ja tok xe'ekaj chinakaj ja ca'i' tinamit Betfagé in Betania ja bar c'o wi' ja jayu' rbina'an Rjayu'al Olivo ec'o ca'i' chique ja rdiscípulo xerutak 30 in quewa' xbijel chique ri':
—Jix ja pa tinamit le', chila' newil wi' jun ti bur ximili ja ni mta wi' jutij tz'ulben ta cumal winak. Tequira'to in tec'ama'to. 31 Ja wi c'oli nak xtibin chewe: —¿Nak tre tok nequir ja ti bur? wi xtiche' chewe, quewa' xtebij tre ri': —Ja kajaw nc'atzin tre, quixche' tre. Queri' xbijel ja Jesús chique.
32 Ja c'a ca'i' discípulo ja xeta̱kel eje'e' xebe in tok xe'ekaji ni queri' xeli ja cani' bixel chique rmal ja Jesús. 33 Kas c'a quimajon rquiric ja ti bur ja tok xek'ilox cumal ja rajaw:
—¿Nak tre tok nequir ja ti bur le'? xeche'x cumal.
34 —Ja kajaw nc'atzin tre, xeche' chique. 35 C'ac'ari' quec'amto ja ti bur. Ja quitziak jari' quiwekbej, quitz'uba' ja Jesús trij 36 in xumaj binem. Ja c'a winak eje'e' quisocla' ja quitziak pa rubey ja Jesús. 37 Ja c'a tok xa nakaj ec'o chi wi' tre ja tinamit Jerusalén ja bar nxule' wi' ja bey chwach ja Rjayu'al Olivo canojel ja discípulo quemaj rakic quechi' rumac ja quicotemal, congana quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios rmal nojel ja nimak tak milagro ja quitz'aton, 38 quewa' nquibij ri':
—Bendecido ja Rey ja penak pa rubi' ja kajaw Dios. Ja camic congana quicotemal c'o chila' chicaj, janila ntajini nya̱' ruk'ij ja nimlaj Dios, queri' nquibij.
39 Ec'o c'a jule' fariseo chiquicojol ja winak quewa' quibij tre ja Jesús ri':
—Maestro, tabij chique ja radiscípulo chi nquicajba', xeche' tre.
40 —Camic nbij chewe, ja wi eje'e' nquitanba' rya'ic nuk'ij ja c'a rabaj jari' puersa xtumaj rya'ic nuk'ij, ne'e ja Jesús chique ja fariseo.
* * * * * * * * * *
41 Xc'a jani' xenakajin más tre ja Jerusalén. Ja c'a Jesús tok xutz'at pon ja tinamit xumaj ok'ej rmal, 42 quewa' xbij ri':
—Ja rix aj Jerusalén, congana ta qui'il ja wixta nch'obtaj emwal ixix chakaja' bar newil wi' ja quicotemal xin Dios ja ntzujuj chewe chipan awa' jun k'ij ja rokc'o wi' ri'. Pro ja camic matich'obtaj emwal como xa wawan chewach. 43 Congana ninbison emwal como nerila' na jun tiempo ja tok xquepi chewij ja rec'ulel. Ja c'a tok xque'urkaji nqueyic na jun nimlaj tabia trij ja tinamit xin banbal ch'a'oj, nquisutij qui' chewij, nquitz'apij ja bey nojelal utzc'a chi maquixcowini nixanmajel. 44 Nquikajsaj na pa tok'ulew ja tinamit pro ni chi jun, congana lawulo' nqueban chewe ja rixc'o chipan, nixtac'a c'o ta jun jay ja maquita nqueyoj. Queri' c'a ja xtiban chewe como xa matich'obtaj emwal chi ja Dios xurq'ueje' ewq'uin chi eto'ic. Queri' xbij ja Jesús.
* * * * * * * * * *
45 Ja c'a tok xekaj chipan ja tinamit Jerusalén xoc chipan ja nimlaj templo xin Dios in xumajto quilasaxic ja winak ja rec'o chipan ja quimajon c'ayinem e cachbil chakaja' ja quimajon lok'oj tak nakun. 46 In xbij chique:
—Ja rtzobal Dios quewa' tz'ibtal chipan ri': —Ja wochoch anin jari' banbal oración, ne'e ja Dios tre ja rtemplo pro ja rebanon ixix tre xa jun lugar ja bar neq'ueje' wi' alak'oma', ne'e ja Jesús chique.
47 K'ij k'ij ni nertijoj wi' ja winak chipan ja templo. Pro ja c'a maestro ja netijon quixin ja winak tre ja ley xin Dios e cachbil ja jefe quixin sacerdote eje'e' quemaj rcanoxic rij rwach nak nqueban tre chi nquicamsaj. 48 Pro ni maticanoy wi' cumal nak nqueban tre como ja winak congana nqueya' quixquin tre pro ni canojelal.