18
C'ac'ari' c'o jun c'ambal tzij xbij chique ja nc'utbej chiquewach chi c'o rjawaxic chique chi ni matiquitanba' wi' rbanic ja roración, rjawaxic chi maticapuj quec'u'x. Quewa' ja c'ambal tzij ja xbij chique ri':
—C'o jun juez c'o pa jun tinamit, arja' matixbej ri' chwach ja Dios in nixtac'a nxbej ta ri' chiquewach winak chakaja'. C'o c'a jun ixok chipan ja tinamit ti malca'n, arja' c'o jun ja rmajon rbanic ch'a'oj ruq'uin. Ja c'a ti malca'n tri' tri' ni nekaj wi' ruq'uin ja juez nerc'utuj ja rto'ic tre chi nto̱' pa ruk'a' ja nbano ch'a'oj ruq'uin. Ja c'a juez c'o jun tiempo ja ni ma xuto' ta wi' ja ti malca'n pro ja tok q'uiswani quewa' xbij kaj pa ranma ri': —Masqui matinxbej wi' chwach ja Dios in nixtac'a nxbej ta wi' chiquewach winak chakaja' pro como ni matel wi' wq'uin ala' jun ixok le' mejor nto' na pa ruk'a' ja nbano ch'a'oj ruq'uin. Ja c'a wi matinto' maxla ni maquinruya' can wi' in xa noc'o nuc'u'x pa ruk'a', ne' kaj ja juez. Queri' nbij ja c'ambal tzij. Bien teya'a' cuenta tre ja xbij ja juez. Arja' ma utzlaj juez ta pro xbij chi nuto' na ja ti malca'n. Pior c'a ja Dios ¿la maqueruto' c'ari' ja tinamit ja rercha'on ja netajini nquic'utuj quito'ic tre chi pa k'ij chi chak'a'? ¿La nuya' tiempo tre ja quito'ic? Anin nbij chewe chi neruto' chanim. Pro ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak, ja tok xtipi chic jutij wawe' chwach'ulew ¿la c'a ec'o na c'a winak tri' ja c'o yukulbal quec'u'x ruq'uin? Queri' xbij ja Jesús chique ja rdiscípulo.
* * * * * * * * * *
Ec'o c'a jule' winak ja xa cuq'uin eje'e' mismo yukul kaj wi' quec'u'x queyon, congana e utzlaj tak winak ja nquech'ob kaj in xa itzel nequetz'at ja jule' chic winak. Ja c'a Jesús c'o jun c'ambal tzij xbij chique quewari':
10 —Ec'o ca'i' achi'i' queban jutij xebe chipan ja nimlaj templo xin Dios chi rbanic ja roración. Jun, fariseo ocnak wi', ja c'a jun chic arja' molol impuesto. 11 Ja c'a tok xe'ekaj chipan ja templo ja fariseo arja' pe'i in xumaj rbanic jun oración pro xa ya'bal ruk'ij arja' xuban kaj ruyon, quewa' ja roración ja xuban ri': —Anin nmaltioxij chawe Dios ja ma in junan ta cuq'uin ja jule' chic achi'i' cani' chique alak'oma' in chique ja matiquinimaj ja ley in chique ja nebano rij tak quewi' ja quixjayilal. Nmaltioxij chawe chakaja' ja ma in junan ta ruq'uin ala' jun achi ja molol impuesto le'. 12 Anin ca'mul ayuno nban ja jujun semana, in jun chic, nojel ja meba'il ja noc pa nuk'a' nlasan ja ndiezmo tre in nya'on chawe. Queri' xbij ja fariseo. 13 Ja c'a molol impuesto arja' c'a c'a nat q'ueje' pon wi', tique'e, nixtac'a ca'y ta chicaj. Xumaj c'a jun nimlaj bis, quewa' ja roración ja xuban ri': —Tapokonaj nwach Dios como anin xa in jun aj'il xa in jun ajmac. Queri' xbij ja molol impuesto. 14 Ja camic nbij chewe, ja molol impuesto arja' meloj chi rochoch, utz chic ntz'a̱t rmal ja Dios, ma ja ta ja fariseo ja utz tz'ati. Queri' c'a rbanic como xa nak ta chi winakil ja xtuya' kaj ruk'ij ruyon jari' xtikajsax na. Ja c'a wi naban tino'y jari' xtiya' na ak'ij, ne'e ja Jesús chique ja winak ja xa ya'bal quek'ij eje'e' nqueban kaj queyon.
* * * * * * * * * *
15 Ec'o c'a jule' tak yaqui'a' xec'amarel ruq'uin utzc'a chi nuya' ruk'a' pa quewi'. Pro ja rdiscípulo eje'e' xequich'olij ja rec'amyonel quixin. 16 Ja c'a Jesús arja' xeruc'ul ja tak yaqui'a', quewa' xbij ri':
—Teya'a' lugar chique ja tak ac'ala' quepi na wq'uin, maxta ma teya' ta lugar chique como ja winak ja re'ocnak e cani' tak ac'ala' quixin c'a eje'e' ari' ja gobierno xin Dios. 17 Anin ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', xa nak ta ja matuban tino'y chi rnimaxic ja gobierno xin Dios ja cani' nuban jun ac'al jari' nixtac'a xtoc ta chipan ja gobierno xin Dios, ne'e.
* * * * * * * * * *
18 C'o c'a jun achi nim ruk'ij, quewa' xbij tre ja Jesús ri':
—Maestro, atat congana at utzlaj achi. ¿Nak nban utzc'a chi nyataj chwe ja utzlaj c'aslemal ja mta q'uisic trij? ne' tre.
19 —¿Nak tre tok nabij chwe chi in utzlaj achi? Xa jun ja utz, jari' Dios. 20 Atat awotak ja mandamiento xin Dios ja tz'ibtal can quewari': —Ma taban ta rij rwi' awixjayil owi awachajil, ma taban ta camíc, ma taban ta alak', ma taya' ta testigo'il ja ma katzij ta in que'animaj atata' ate' chakaja'. Queri' nbij ja rtzobal Dios, ne'xi ja rachi rmal ja Jesús.
21 —Jala' ja nabij le' ni nmajonto wi' rnimaxic tok c'a in tino'y na, ne' chic ja rachi. 22 Ja c'a Jesús tok xc'axaj ja xbij ja rachi quewa' xbij chic tre ri':
—Pro c'a c'o na ja ma abanon ta. Tac'ayij can nojel ja c'ol awq'uin, ja c'a rjil taya'a' can chique ja tak meba'i'. Ja wi queri' naban jari' c'oli ja meba'il ja nyataj na chawe chila' chicaj. Ja tok xtibantaj amwal ja c'a xinbij chawe ri' catmelojto c'a wq'uin in cattre'el chwij, ne' tre. 23 Ja c'a rachi tok xc'axaj ja bix tre rmal ja Jesús xumaj jun nimlaj bis como congana jun nimlaj meba'il ja c'o ruq'uin. 24 Ja c'a Jesús tok xutz'at chi congana nbisoni quewa' xbij ri':
—Ja biyoma' congana c'ayew chique chi ne'oc chipan ja gobierno xin Dios. 25 Tzuc'a tre jun nimlaj chicop cani' tre jun camello, arja' congana c'ayew chi noc'o pa rchak jun bak diso'mbal pro jari' ma c'ayew ta chwach ja noqui jun biyom chipan ja gobierno xin Dios, ne'e ja Jesús. 26 Ja c'a xec'axan rxin quewa' quibij tre ri':
—Jun biyom wi c'ayew chi noc chipan ja gobierno xin Dios ¿echinatak c'ari' ja newilowi ja totajem xin Dios? xeche' tre. 27 Ja c'a Jesús xbij chique:
—C'o je'e ja c'ayew rbanic chiquewach ja winak pro ja chwach Dios ma c'ayew ta, ne' chique. 28 Ja c'a Pedro arja' xbij tre:
—Ja c'a chake ajoj, nojel ja c'o kuq'uin kaya'on can, okocnak adiscípulo, nij oktran wi' chawij, ne' tre. 29 Ja c'a Jesús quewa' xbij chique ri':
—Ni katzij wi' ja xtinbij chewe ri', ja winak xa nak ta chi winakil ja wi c'oli quiya'on can cani' tre cochoch owi cani' chique quitata' quete' owi cani' chique quinimal owi quechak' owi cana' owi cani' chique quixjayilal owi calc'wal, ja c'a wi rmal ja gobierno xin Dios ja tok quiya'on can 30 jari' más chi na q'uiy ja xtiyataj na chique wawe' chwach'ulew chwach ja cani' quiya'on can. In chakaja' ja tok xterila' ja jun chic tiempo ja xtipi na c'o jun utzlaj c'aslemal ja xtiyataj na chique ja mta q'uisic trij. Queri' xbij ja Jesús chique.
* * * * * * * * * *
31 C'ac'ari' xeryonaj ri' cuq'uin ja cablajuj apóstol in quewa' xbij chique ri':
—Bien tec'waxaj ja xtinbij chewe ri', camic okbenak pa Jerusalén. Tri' nbantaj wi' cumplir nojel ja tz'ibtal can cumal ja rojer profeta xin Dios tre ja Ralc'walaxel ja xoc alaxic cuq'uin ja winak. 32 Como ja Ralc'walaxel arja' nja̱ch na pa quek'a' ja winak ja ma e aj Israel ta, nyo̱k' na, ntz'u̱j na, nchubax na rpalaj. 33 C'ac'ari' xtiquirapaj. Ja tok xtiraptaj cumal nquicamsaj, in chi rox k'ij nc'astaj rwach, ne' chique. 34 Ja c'a rapóstol eje'e' nixtac'a ch'obtaj ta jutz'it cumal ja jule' tzij ri', xa wawan chiquewach, ma xoc ta pa tak quixquin.
* * * * * * * * * *
35 Xajalal maja'n que'ekaji ja Jesús chipan ja tinamit Jericó ja tok c'o jun achi ti moy xuwil, tz'ubul chi' bey, rmajon rc'utuxic limosna chique winak. 36 Ja c'a ti moy tok xc'axaj chi congana jun winak nek'axi pa bey quewa' xbij ri':
—¿Nak c'a nbani? ne' chique.
37 —Peti ja Jesús ja raj Nazaret, ne'xi cumal ja winak. 38 C'ac'ari' xumaj rakic ruchi':
—Jesús, atat ja rat Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it nwach, ne'e. 39 Ja c'a winak ja renabeyali pa bey eje'e' quemaj rch'olixic:
—Xa jun catq'ue wi', ma tarak ta achi', ne'xi ja ti moy. Pro arja' xa más chi na xurak ruchi' trij ja Jesús:
—Atat ja rat Ralc'wal can ja rojer rey David, tapokonaj jutz'it nwach, ne' chic jutij tre. 40 Ja c'a Jesús arja' pe'i, xutak rsiq'uixic ja ti moy. Ja tok xekaji ja ti moy ruq'uin quewa' xbij tre ri':
41 —¿Nak nawajo' chwe chi nban chawe? ne' tre.
—Wajaw, ja nwajo' chawe chi njaktaj ta nwach, ne'xi rmal ja ti moy.
42 —Camic catca'yi. Ja yukulbal ac'u'x wq'uin jari' xattzursani, ne'e ja Jesús tre. 43 Chaka maril tok bitaj queri' tre ni jaktaji chanim ja rwach, tre'el trij ja Jesús, congana nuya' ruk'ij ja Dios. Ja c'a winak tok quetz'at ja milagro ja bantaji eje'e' quemaj rya'ic ruk'ij ja Dios chakaja'.