JA' TI SBA SCARTA TI TIMOTEOE
ti its'ibabat yu'un ti Pabloe
1
Hech lic sc'opon ti carta ti Timoteoe ti Pabloe
Ho'on Pabloun, ho'on jcholc'opun yu'un ti Jesucristoe yu'un hech smantal ti Diose, ja' ti Jcoltavanej cu'untique. Ja' smantal uc ti Cajvaltic Jesucristoe, ja' ti sventa ti chijcolucutique. Ho'on chajc'oponot ti carta, Timoteo. Ho'ot jnich'onot yu'un ti sventa laj jcholbot ti sc'op ti Diose hech laj ach'un. Ac'o yac'bot bendición ti Jtotic Diose xchi'uc ti Cajvaltic Jesucristoe. Ac'o xc'uxubinot, ac'o yac'bot jun avo'nton.
Ja' sc'opilal ti mu me xch'unic ti hovil c'op ti chac' ti chanel ti yantique
3-4 Hech laj calbot comel ti c'alal ta xa xibat ti Macedonia: “Li' chacom li' ti Efeso”, xacut. “Ho'ot aventa chavalbe ti cha'vo' oxvo' ti tsc'an chchanubtasvanique ti mu me scap xchi'uc yan c'op xchi'uc ti sc'op Diose”, xacut comel. Yu'un mu lecuc mi te chbat yo'ntonic tsnopilanic ti c'utic laj spasilanic ti jtatamoltique ti tscuyique, ja' ti c'utic sbiic ti jtatamoltique ti p'ejel sbiic ti sun ti Diose. Lume mu xlaj ti alel. Ja' no'ox chlic c'op yu'unic. Muc un ch-an xch'unojel yo'ntonic ti much'utic cha'yique. Mu hechuc ti pasel ti yabtel ti Diose. Hech yu'un coltao me.
Yu'un ti hech chapas ti mantale, yu'un hech ac'o c'uxubinvanuc. Yu'un mi chijc'uxubinvane, hech chvinaj ti pocbil xa ti co'ntontique, ti lec co'ntontic ti stojol ti Diose, ti jch'unojtic ti mero melele. Mu'yuc sc'opilal ti yo'ntonic ti pocbil co'ntontic, ti lec co'ntontic ti stojol ti Diose, ti oy lec xch'unojel co'ntontique. Hech yu'un ich'ayic ti be. Ja' no'ox toyol yo'ntonic mi lec ch-ilatic yu'un ti ch-a'ibat ti sc'opique. Tsc'an chchanubtasvan ti smantal ti Diose ti laj yal ti Moisese tscuyic. Hovil, mu xa'ibeic sjam ti c'usi chalique. Mu xa'ibeic sjam uc ti mantaletique ti tsc'an chaq'uic ti chanele tscuyique.
Ho'ucutic ti jna'tic ti oy stu cu'untic ti smantal ti Diose mi ti jna'tic c'u yu'un laj yal ti mantaletique ti Diose. Jna'ojtic ti ma'uc ti scoj ti much'utic toj yo'ntonic scuyoj sbaique ti oy ti mantaletique. Ja' ti scoj ti oy ti mantaletique yu'un ac'o yil ti oy smulic ti much'utic mu tojuc yo'ntonique xchi'uc ti much'utic tscuy ti tsna'ic stuquique, xchi'uc ti much'utic mu'yuc Dios ti yo'ntonique xchi'uc ti much'utic tsa'ilan smulique, xchi'uc ti much'utic mu xtun ti yo'ntonique xchi'uc ti much'utic chopol chalbeic sc'opilal ti Diose, xchi'uc ti much'utic tsmilic, mi stot, mi sme', mi yantic. 10 Xchi'uc ti much'utic chmulivajique xchi'uc ti much'utic viniquetic chchi'in sbaic xchi'uc viniquetique, xchi'uc ti much'utic chelc'an crixchanoe, xchi'uc ti jnopc'opetique, xchi'uc ti much'utic tsnop c'op ti tsva'anic ti rextico ti Diose, xchi'uc ti much'utic chopol ti c'usi tspasique ti mu xco'olaj xchi'uc ti lequil c'ope. 11 Ja' ti lequil ach' c'ope ti niyac'bun jventain ti Diose, ja' ti jelaven yutsil stuque. Ja' avi c'op to ti jelaven yutsile.
Ja' sc'opilal hocol niyalbun ti laj xc'uxubinun ti Diose, xchi ti Pabloe
12 Hocol niyalbun ti laj stsatsubtasbun co'nton ti Cajvaltic Jesucristoe. Jun co'nton ti stojol laj yilun hech yu'un laj yac'bun cabtel. Hech yu'un ti jcholbe sc'ope. 13 Ti vo'onee laj jtoy jba ti stojol ti Cajvaltique, chopol nic'opoj yu'un. Laj quilbajin ti much'utic xch'unojbeic ti sc'ope. Ja' laj xc'uxubinun ti Cajvaltique yu'un laj sna' ti scoj ti muc jna'e, scoj ti mu to ti jch'une, hech yu'un ti hech laj jpase. 14 Manchuc mi chopol ti jyalel laj jpas, laj xc'uxubinun ti Cajvaltique. Laj yac'bun xch'unojel co'nton. Ja' laj yac'bun ti chic'uxubinvane.
15 Ti Cristo Jesuse i'ay li' ti balumile yu'un ay scoltaucutic comel jcotoltic yu'un jmulavilucutic. Melel ti laj scoltaucutique hech yu'un ac'o jpastic ti muc' jcotoltic. Ti ho'one ja' más ech'em chopol laj jpas. Ja' yamal laj spas ti yantique. 16 Yu'un laj xc'uxubinun ti Jesucristoe, hech yu'un primero laj yac' ti q'uelel ti jventa ti hal chismalaucutique. Ho'on señail c'otemun ti stojol scotol ti much'utic sc'opilal ta to xch'unic toe, hech chcuxiic sbatel osil. 17 Hech yu'un tspasat ti muc' sbatel osil stuc ti Diose. Yu'un ja' Totil Ajvalil. Ja' stalel cuxul sbatel osil. Mu xquiltic ti hora to. Ja' no'ox Dios stuc, mu'yuc yan. Ja' jelaven sp'ijil stuc. Ja' chch'umbat sc'op sbatel osil. Jun yutsil ti hech chc'ot ti pasel.
18 Jnich'on Timoteo, ja' hech ti avabtel ti laj cac'bote. Hech chaj c'u che'el albilot ac'opilal yu'un ti j'alc'opetique yu'un ti Diose c'alal mu to chlic abtejan, hech me chachanubtasvan ti hora to. Mu me lecuc chavil ti c'op ti mu meleluque. 19 Jun avo'nton cholo me ti sc'op ti Diose ti ja' melele, hech chana' ti lec chayilot ti Diose. Oy cha'vo' oxvo' laj sna'ic ti mu lecuc i'ilat yu'un ti Diose, pero muc sutes yo'ntonic hech itup' ti xch'unojel yo'ntonique. 20 Hech laj spas ti Himeneoe xchi'uc ti Alejandroe. Hech yu'un laj cac' ti sc'ob ti Satanase yu'un hech ac'o sna'ic ti mu xtun ti muc spasic ti muc' ti Cajvaltique.