2
Ja' sc'opilal ti much'utic ti jc'opombetic Dios ti stojol
Oy c'usi chacalbeic. Ja' primero chacalbe avi to. Ja' tsc'an ti jc'opombetic Dios ti stojol scotol crixchanoetic c'alal te oyucutic ti templo. Ja' tsc'an ti jc'ambetic ti Diose ti ac'o ojtiquinatuc. Ja' tsc'an ti hocol aval chasutesbe yo'ntonic ti crixchanoetique chcutic ti Diose. Ja' tsc'an ti hech chcalbetique. Ja' tsc'an ti hech ti jc'opombetic Dios ti stojol uc ti totil ajvaliletique xchi'uc scotolic ti much'utic yich'ojic yabtel uque yu'un hech mu'yuc pleito, mu'yuc ilbajinel ti bu nacalucutic jujutose. Hech lec ti jch'untic ti Diose, hech lec jc'opilaltic yu'un ti crixchanoetique. Yu'un hech tsc'an ti Diose, ja' ti Jcoltavanej cu'untique. Ja' lec yo'nton yu'un. Yu'un tsc'an ti Diose ti ac'o coluc scotol crixchanoetic. Tsc'an ti ac'o c'otuc ti yo'ntonic ti sc'ope yu'un ja' melel ti sc'ope. Yu'un jun no'ox ti Dios cu'untique jcotoltic. Jun no'ox ti j'ech'esejc'op cu'untic ti stojol ti Diose, ja' ti chc'opoj cu'untic hech chlecub yo'nton Dios cu'untic. Hech yu'un chijyalbucutic ti lec chijyilucutic ti Diose ti sventae. Ja' ti vinique, ja' ti Jesucristoe. Mu'yuc yan j'ech'esejc'op. Yu'un ti laj yac' sba ti milele, ja' laj stojbucutic jmultic hech nijloc' ti sc'ob ti pucuje jcotoltic. Yu'un laj sta yorail ti laj yac' ti q'uelel ti Diose ti chiscoltaucutique. Hech yu'un ho'oni quich'oj cabtel yu'un ti jchol ti sc'op ti Diose. Ja' laj stacun ti Cajvaltique. Melel xcal, mu yu'unuc ti jnop c'op. Ja' cabtel ti jchanubtas ti yanlum crixchanoetique c'u x'elan ti jch'untic ti Diose. Chcalbe ti sc'ope ti ja' melele.
Hech yu'un ti jc'an ti ja' no'ox chat'uj viniquetic yu'un ac'o sc'opon Dios ti aventaic te ti yut temploetic. Lecuc me yo'ntonic tsc'oponic Dios. Mu me ilinemuc c'alal tsc'oponic Dios, mu me pleitouc tsc'oponic Dios. Hech uc ti antsetique, lec lec no'ox sba ac'o spas sbaic xchi'uc ti sc'u' spoq'uique. Mu me stoy sbaic xchi'uc. Tojuc me yo'ntonic. Mu me stoy sbaic xchi'uc ti xpech' sjolique. Lec lec no'ox sba ac'o spas ti sjolique. Mu me smanic ti c'anal taq'uine ti bu t'ujume, xchi'uc ti snats'e ti bu toyol stojole, xchi'uc ti sc'u'e ti bu ep stojole naca me stoy sbaic yu'un. 10 Ja' t'ujum ac'o ilatuc yu'un ti lec ti yabtelique. Hech tsc'an ac'o spasic ti antsetique ti chalic ti xch'unojic ti Diose. 11 Mu me xc'opojic ti antsetique, ac'o ya'yic ti sc'op ti Diose. Lec ac'o xch'unic mantal. 12 Ti antsetique mu xcac' xchanubtas viniquetic. Mu xcac' ti tspas mantal ti antsetique ti stojol ti viniquetique. Ja' tsc'an ti biq'uit ac'o yac' sbaique, mu me xc'opojic. 13 Yu'un ja' jbael ipasat ti Adane. Ja' patil ipasat ti Evae. 14 Ma'uc ilaj ti lo'lael ti Adane, ja' ilaj ti lo'lael ti antse. Ja' jbael laj sp'ajbe smantal ti Diose ti antse. 15 Hech yu'un ti antsetique ma'uc yabtel chchanubtas viniquetic. Ja' yabtel chch'ites yol, chchanubtas ti c'usi leque. Mi j'ech'el chch'umbeic sc'op ti Diose ti antsetique, mi chc'uxubinvan, mi chac' sba ti sc'ob ti Cajvaltique, mi biq'uit chac' sbaique, chcolic.