3
Ja' smelol ti ivu' xa cu'un xcholel ta sventa Dios li c'usi ach' chapanbil sventa chijcolutic oe, xi Pablo
¿Me chanopic ti yu'un ta jtoy jba noxtoc ti jech laj cale? ¿Me yu'un mu xana'ic c'u x'elan co'nton? ¿Me yu'un ja' chac'anic ti quich'oj tal carta c'alal chital sventa chaq'uelic ti lec jc'oplal jech chac c'u cha'al tspasic li yantic jcholc'opetic ta alele? ¿O me ja' chac'anic ti vo'oxuc quich'oj acartaic yu'un jech ac'o vinajuc ti lec jc'oplal avu'unic jech chac c'u cha'al tspasic noxtoc li yantique? Vu'une mu persauc quich'oj carta yu'un vo'oxuc jcarta c'otemoxuc. Yu'un vo'oxuc ta aventaic chvinaj ti lec c'usi ta jpase. Yu'un laj xa yilic, laj xa ya'yic scotol cristianoetic ti i'abtej Dios ta avo'ntonic c'alal la jcholboxuc sc'ope. Vo'oxuc jcarta c'otemoxuc, pero ja' la sts'iba ya'yel li Cristoe yu'un ja' laj yac' c'otuc ta avo'ntonic li sc'ope. Vu'une ja' no'ox la jcholboxuc. Pero muc ta tintauc la sts'iba, muc ta jpechuc ton la sts'iba. Ja' ta sventa Ch'ul Espíritu la sts'ibaboxuc ta avo'ntonic, ja' ti junic xchi'uc cuxul Diose.
Pero ma'uc yu'un ta jtoy jba ti jech chcale. Ja' no'ox la jch'un ti chiscoltaun Dios ta sventa ti quich'oj ta muc' Cristoe, jech ivu' cu'un. Mu'yuc c'usi xu' cu'un jtuc. Ja' no'ox ta sventa Dios ivu' cu'un. Ja' laj yac'bun jtsatsal jech ivu' cu'un la jchol li c'usi ach' chapanbil sventa chijcolutic oe. Yu'un ma'uc chijcolutic ta sventa li smantaltac Dios quich'ojtique. Ja' chijcolutic ta sventa li Ch'ul Espíritu quich'ojtique. Yu'un li smantaltac Diose ja' no'ox sventa chquiltic ti oy jmultique. Ta sventa ti oy jmultique jech sc'oplal ch'ayel chijbat. Pero ta sventa li Ch'ul Espíritue chijcuxiutic sbatel osil.
C'alal i'ac'bat Moisés li smantaltac Dios ti ts'ibabil ta cha'pech tone, laj yac' xojobal sat li Moisese. Jech li jmoltotaccutic ta vo'one, vu'uncutic li israeluncutique, muc spas sq'uelbeic sat ta sventa ti oy xojobale. Li xojobal sate ta c'unc'un itu'p. Ac'o me i'ayin xojobal sat ti c'alal i'ac'bat li mantaletique, pero ja' no'ox sc'oplal ch'ayel chijbat yu'un, yu'un mu xch'un cu'untic. Li c'usi laj yac'bun jchol li Diose ja' más to lec, yu'un Ch'ul Espíritu xa chijyac'butic li Diose, jech chijcuxiutic o sbatel osil. Li mantaletic laj yal Moisese lec, pero ja' no'ox sc'oplal ch'ayel chijbat yu'un. Li c'usi ta jchol vu'une, ja' más to lec yu'un jech xa no'ox mu'yuc jmultic chijyilutic li Diose, jech chijcuxiutic sbatel osil. 10 Jech mu xa tsotsuc sc'oplal ic'ot li smantaltac Diose, ja' tsots sc'oplal ic'ot li slequil yo'nton Diose. 11 Li mantaletique lec, pero ja' no'ox jayib c'ac'al itun cu'untic. Ja' más to lec ti jech xa no'ox mu'yuc jmultic chijyilutic Dios ta sventa ti la stojbutic li Cristoe, yu'un ja' sventa sbatel osil.
12 Yu'un laj xa yac'bun jna' ti j'ech'el mu'yuc jmultic chijyilutic Dios ta sventa li Cristoe, jech tsots co'nton jamal chcal. 13 Li Moisés ta vo'onee mu jechuc i'ac'bat yal. Muc xalbe jchi'iltaccutic ta israelal ti chlaj sc'oplal mantaletic c'alal me ital li Cristoe. Yu'un c'alal oy xojobal sat li Moisese, la smac ta poc', jech muc xilic itu'p xojobal li sate. Ja' senyail ti muc x'ac'bat sna'ic ti chlaj sc'oplal li mantaletique. 14 Li jmoltotaccutic ta vo'onee muc xc'ot ta yo'ntonic c'usi stu li smantaltac Dios i'albatic yu'un Moises, jech itsatsubtasbat yo'ntonic yu'un Dios yu'un jech mu xc'ot o ta yo'ntonic. Ja' jechic o li jchi'iltac li' ta orae. Jech chac c'u cha'al la smac sat li Moisese, ja' jech oy c'usi tey chmacbat yo'ntonic, jech mu xc'ot ta yo'ntonic ti mu xijcol ta sventa mantaletique. Ja' to me ta xch'unic ti ja' no'ox chcoltaatic yu'un Cristoe, ja' to xu' chloc' li c'usi tey macbil o yo'ntonique. 15 Yu'un macbil o yo'ntonic c'alal to tana, jech c'alal cha'ibeic sc'oplal Jesús ti laj ono'ox sts'iba comel Moisés ta vo'onee, mu xch'unic. 16 Ja' no'ox me tscomtsanic li c'usitic xch'unojique, me chtalic ta stojol li Cajvaltique, jech chloc' li c'usi tey macbil o yo'ntonique. 17 Yu'un me chtalic ta stojol li Cajvaltique, chich'ic li Ch'ul Espíritu ti junic xchi'uc Cajvaltique, jech tsna'ic ti colemic xae, ti mu xa mozoinbilicuc yu'un li smantaltac Diose. 18 Yu'un vu'utic ti quich'ojtic xa li Ch'ul Espíritue mu xa macaluc co'ntontic. Jun xa c'otemutic jchi'uctic Cajvaltic jech chac c'u cha'al nen ti ta xch'ambe xojobal c'ac'ale. Jech chvinaj c'u xij'elan yu'un yantic chijlecub batel c'alal to chijco'laj jchi'uctic li Cajvaltique. Yu'un ja' jech yabtel li Ch'ul Espíritu li' oy ta co'ntontic ti junic xchi'uc Cajvaltique.