4
Yu'un ja' jech cabtel yac'ojbun li Diose, ja' ti ep xc'uxubinojune, jech mu xchibaj co'nton ta spasel. Mu'yuc ta jpas li c'usi mucul ta pasel ti q'uexlal sbae. Mu xilo'lavan, mu'yuc ta jyanijesbe smelol li sc'op Diose. Ja' no'ox chcal li c'usi melele jech tsna'ic ti mu'yuc c'usi yan jnopoj ta co'ntone. Jech sna' ec li Diose. Pero me oy boch'o mu xa'ibeic smelol c'alal ta jcholbeic ti ja' no'ox chijcol ta sventa Cristoe, yu'un ja' li boch'o sc'oplal ono'ox ch'ayel chbatique. Ti jech mu xa'ibeic smelole, yu'un ja' macbil yo'ntonic yu'un li yajval banamile, ja' li pucuje. Jech mu xc'ot ta yo'ntonic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Cristo ti junic xchi'uc Diose. Ma'uc jc'oplal jtuc ti chcale. Ja' chcalbe sc'oplal li Jesucristo ti tsc'an ja' chquich'tic ta muc' stuque. Li vu'une ja' no'ox avajtunelicun c'otemun ta sventa li Cristoe. Li Dios ti laj yal ac'o oyuc sac osil ta vo'onee, ja' laj yal noxtoc ti ac'o oyuc sac osil ta co'ntontique. Ja' ti laj xa jna'tic ti la xc'uxubinutic ta sventa li Jesucristoe.
Ja' smelol ti chijcuxiutic sbatel osil me jch'unojtic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Cajvaltique
Ti jech chcalbe sc'oplal li Jesucristoe, ma'uc ta sventa jtsatsal jtuc. Yu'un li jbec'taltique mu'yuc stsatsal jech chac c'u cha'al bin ti mu vocoluc chvoq'ue. Jech chvinaj ti ech'em stsatsal li Diose yu'un ja' no'ox ta sventa ti xu' cu'une. Jech ac'o me oy ep ta chop vocol chca'i ta jujujot, pero ta ono'ox xicol loq'uel. Ac'o me mu'yuc c'usi oy cu'un, pero ta ono'ox jta. Mu teyuc chcat o co'nton. Ac'o me ep chquich' contrainel, pero mu'yuc scomtsanojun li Diose. Ac'o me chistsalicun yilel, pero mu'yuc tsalbilun. 10 Buticuc no'ox chibat abul jba ta uts'intael jech chac c'u cha'al ipasbat li Jesuse. Pero li' to cuxulun, jech chvinaj ti cuxul li Jesuse yu'un ja' chixchabiun. 11 Ti jayib c'ac'al li' oyune sc'oplal chimilat ta scoj li Jesuse yu'un ja' chitun yu'un. Lec ti jech scotol c'ac'al oy jc'oplal chimilate, yu'un jech chvinaj ta jventa ti cuxul li Jesuse yu'un li' to cuxulun ta sventa. Yu'un li jbec'taltic li'i stalel ono'ox chlaj. 12 Vu'une oy jvocol ta sventa ta jcholboxuc li sc'op Diose yu'un jech chacuxiic sbatel osil li vo'oxuque.
13 Ja' jech co'nton jech chac c'u cha'al li boch'o jech la sts'iba ta sc'op Diose: “Yu'un jch'unoj ti ja' chiscoltaun li Diose, jech persa chcal”, xi. Ja' no'ox jechun ec li vu'une, jech jch'unoj, ja' yu'un persa chcal. 14 Yu'un jch'unoj ti Dios la xcha'cuxes li Cajvaltic Jesuse, jech ta jna' ti ta ono'ox xixcha'cuxesun eq'ue yu'un quich'oj xa ta muc' li Jesuse. Jech co'ol chijyic'utic batel ta stojol jcotoltic. 15 Scotol li vocol ta jtae ja' ta aventaic. Yu'un me ep chach'unique, jech más ch‑epaj li boch'otic tstojbeic ta vocol Dios ta sventa ti ep slequil yo'ntone. Jech ch‑ich'at ta muc' li Diose.
16 Jech mu xchibaj co'nton. Ac'o me yantic chlaj stsatsal li jbec'tale, pero yantic ch‑ayin más stsatsal co'nton ta stojol li Diose. 17 Yu'un li vocol chquich' li' ta orae, jliquel no'ox. Ja' chc'ataj ta jlequilal, toj lec xchi'uc mu sna' xlaj sbatel osil. 18 Jech ma'uc tey batem co'nton yu'un li c'usitic chtal ta jtojole. Ja' tey batem co'nton yu'un li c'usitic mu'yuc to quiloje. Yu'un li c'usitic chtal ta jtojoltique ja' no'ox jayib c'ac'al, ta ono'ox xlaj. Yan li c'usitic mu'yuc to chquiltique, ja' mu xlaj o sbatel osil.