5
Yu'un li jbec'tal li'i pasbil no'ox ta ts'u'ilum, jech mu jaluc cuxul. Pero me ilaj li jbec'tal li'i, ta jna' ti chbat jchi'in Dios yo' bu chapanbil xa yu'un sventa chinaqui o sbatel osile. C'alal li' to oyun ta banamile, abul jba chca'i ti oy jvocole, jech chac tey oyucun ca'i ta vinajel. Yu'un tey ta vinajele cuxulun xa o sbatel osil, mu xa xicham. Li jbec'tal li' quich'oje abul sba chca'i yu'un ta jna' ti ta ono'ox xlaje. Ja' yu'un ja' ta jc'an li jbec'tal ti mu xa sna' xchame, yu'un jech j'ech'el chlaj o sc'oplal ti chichame, cuxulun o sbatel osil. Ta sventa ti laj xa scoltaun li Diose jech sc'oplal xa chbat jchi'in o sbatel osil. Ja' senyail li Ch'ul Espíritu yac'ojbun ti persa chc'ot ta pasele.
6-7 Yu'un ta jna' ti xchi'inojun ono'ox Cajvaltic ti jayib c'ac'al li' cuxulune, jech scotol c'ac'al oy stsatsal co'nton ac'o me mu to xquilbe sat. Pero me libat xa ta vinajele, tey chc'ot cotquin, jech ta jchi'in o ta naclej sbatel osil. Jech oy stsatsal co'nton. Yu'un ja' más to lec me lichame yu'un ja' chcom cu'un li jbec'tal li'i, ja' chbat jchi'in o li Cajvaltique. Jech mu'yuc sc'oplal me cuxulun to chvul staun, o me chamenun xa. Ja' tsots sc'oplal ti ac'o lecuc chiyilun scotol ora li Cajvaltique. 10 Yu'un jcotoltic ta jujuntal chixchapanutic li Cristoe. Ja' ta xchapan me lec, me mu lecuc lijtun yu'un jchi'uc li jbec'taltic li'i. Ti c'u x'elan la jpastique ja' jech chquich' jtojoltic.
Ja' smelol ti tsc'an Dios ac'o lecubuc scotol cristianoetic ta sventa li Cristoe
11 Ta sventa ta jna' ti ta ono'ox xixchapanutic li Cajvaltique, ja' yu'un chacalboxuc ava'yic c'u x'elan co'nton. Jech chana'ic ti ja' melel c'usi chcale, jech mu xlo'ilaj avo'ntonic cu'un. Li Diose sna'oj c'u x'elan co'nton. Chcal ti xana'ic c'u x'elan co'nton ec li vo'oxuque. 12 Mu yu'unuc ta jtoyilan jba ti chacalboxuc c'u xi'elane. Ja' no'ox chcac' ana'ic c'u x'elan co'nton yu'un jech xcuxet no'ox avo'ntonic cu'un. Jech chana'ic c'u x'elan xu' chatac'beic li boch'otic ja' no'ox tsc'anic ich'el ta muq'ue, ti ma'uc tsots sc'oplal cha'yic ti jelbil yo'ntonique. 13 Me tscuyic ti quich'oj chuvaj ti c'u x'elan chic'opoje, jechuc. Ja' ta sventa Dios ti jech chiyalbicune yu'un scotol co'nton chitun yu'un. Me chalic ti ja' no'ox lec jna' xic'opoj yu'un jech chajlo'laoxuque, jechuc. Vo'oxuc ta aventaic ti jech chiyalbicune yu'un scotol co'nton chitun avu'unic. 14 Ti jech cac'oj co'nton chitun yu'un Cristoe, yu'un ta jna' ti ep la sc'anune. Stuc no'ox icham pero ja' la jq'uexolintic ta stojel jmultic jcotoltic. Jech jcotoltic lijchamutic ya'yel. 15 Jech mu xa ja'uc ta jpastic c'usi lec chca'i jtuctic, vu'utic ti cuxulutic xa ta sventae. Ja' xa ta jpastic c'usi tsc'an li boch'o icham icha'cuxi ta jcojtique. 16 Ja' yu'un li vu'une mu xa ja'uc ta jnop c'usi spasojic xchi'uc c'usi sna'ic li boch'o ta jc'opane jech chac c'u cha'al tsnop li cristianoetique. Ja' no'ox ta jq'uel c'u x'elan yo'ntonic ta stojol li Cristoe. Ta vo'onee la jnop ti cristiano no'ox li Cristoe. Pero li' ta orae mu xa jechuc ta jnop yu'un laj xa jna'be c'u x'elan yo'nton. 17 Yu'un li boch'o oy xa ta stojol Cristoe, ach' cristiano xa. Li c'usi la snop ta vo'onee icom xa yu'un. Puro ach' xa li c'usi tsnope.
18 Ti jech ch‑ach'ub scotole, ja' ta sventa Dios, ja' ti la slecubtasutic ta sventa ti laj quich'tic ta muc' li Cristoe, jech lec xa ta jc'opan jba jchi'uctic. Jech vu'un quich'oj cabtel ta xcalbeic ti xu' chlecubic ec li yantique yu'un jech xu' lec tsc'opan sbaic xchi'uc Dios ec. 19 Li Diose la stac tal li' ta banamil li Cristoe yu'un tsc'an ti ac'o lecubuc scotol cristianoetic ta sventae. Yu'un mu sc'an xac'be castigo yu'un smul li cristianoetique. Jech vu'un laj yac'bun cabtel yu'un ta jcholbe li sc'ope, ja' ti chijlecub yu'une. 20 Jech vu'un xq'uexolun Cristo licom. Ja' yu'un li c'usi chcalbeic li yantique, ja' Dios ti chale. Ta sventa ti vu'un xq'uexolun Cristoe, jech chcalbeic: “C'anic ti lec chavil abaic xchi'uc Diose. 21 Yu'un li Diose ja' laj yac'be xcuch jmultic li boch'o mu'yuc smule, ja' li Cristoe. Jech o xal ja' ta sventa Cristo mu'yuc jmultic chijyilutic li Diose”, chcut.