2
Ja' smelol c'alal ital li Ch'ul Espíritue
C'alal ista yorail q'uin Pentecostese, tey jmoj stsoboj sbaic ta jun na li lajchabique xchi'uc scotol li jch'unolajeletique. Ta ora no'ox laj ya'yic oy c'usi tsots ibac' ta vinajel. Toj xvo'et laj ya'yic jech chac c'u cha'al tsots ic'. Scotolic laj ya'yic ti bu chotolique. Xco'laj xchi'uc yat c'oc' laj yilic. Tey ivul spuc sba ta sjolic jujunic. Scotolic i'och ta yo'ntonic li Ch'ul Espíritue. Lic c'opojicuc ta yantic c'opetic ti i'ac'bat sna'ic yu'un Ch'ul Espíritue.
Tey batemic ta Jerusalén noxtoc li israeletic ti boch'otic spucoj sbaic ta yantic banamile. Ja' li boch'otic lec yich'ojic ta muc' Diose. C'alal laj ya'yic c'usi ibaq'ue, la stsob sbaic scotolic. Mu xa sna' c'usi chalic yu'un ta jujuchop laj yich'ic c'opanel ta sc'op stuquic. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic. Jech laj yalbe sbaic:
―Scotol li boch'otic li' ta xc'opojique, ¿me muc ja'uc jchi'iltic tey liquemic tal ta Galilea? ¿C'u yu'un ta xca'itic ta jc'op jtuctic jujuchoputic ti bu voq'uemutique? ¿C'uxi la xchanbutic jc'optic? Yu'un ep ta chop li' jtaoj jbatique. Oy liquemutic tal ta Partia banamil, oy liquemutic tal ta Media banamil, xchi'uc ta Elam banamil, xchi'uc oy tey liquemutic tal ta Mesopotámia banamil, xchi'uc li' ta Judea banamil, xchi'uc ta Capadócia banamil, xchi'uc ta Ponto banamil, xchi'uc ta Asia banamil. 10 Xchi'uc oy liquemutic tal ta Frígia banamil, xchi'uc ta Panfilia banamil, xchi'uc ta Egipto banamil, xchi'uc ta Africa banamil tey ta jelovel lum Ciréne. Oy tey liquemic tal ta lum Roma ti jech xch'unojic jech chac c'u cha'al jch'unojtic vu'utique. Oy talemic ec li jchi'iltactic ti tey xa nacajtic ta Romae. 11 Oy boch'o liquemic tal ta Creta banamil xchi'uc ta Arábia banamil. Pero jcotoltic ta xca'itic ta jc'optic li c'usitic lec ti ja' to no'ox la spas Diose ―xiic.
12 Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic scotolic, mu sna'ic c'u yu'un jech ic'ot ta pasel. Jech laj yalbe sbaic:
―¿C'usi smelol xana'? ―xut sbaic.
13 Oy yantic ja' no'ox ilabanvanic, jech laj yalic:
―Ja' jyacubeletic ―xiic.
Ja' smelol c'alal la xch'unic oxmil ta jun no'ox c'ac'al
14 Li Pedroe tey la sva'an sbaic xchi'uc li buluchib xchi'iltaque, jech tey tsots lic c'opojuc li Pedroe:
―Jchi'iltac, vo'oxuc ti li' nacaloxuc ta Judea banamile xchi'uc vo'oxuc ti li' talemoxuc ta Jerusalene, a'yic c'usi ta xcal. 15 Mu'yuc chiyacubcutic jech chac c'u cha'al chavalique yu'un ja' to ista baluneb ora li c'ac'ale. 16 Li c'usi chavilique yu'un ja' ic'ot xa ta pasel li c'usi laj yal li j'alc'op Joel ta vo'onee. Jech laj yal:
Jech laj yalbun li Diose, xi li Joele.
17 C'alal po'ot xa slajebal c'ac'ale,
ta xcac'be yich'ic Ch'ul Espíritu cu'un ep cristianoetic ta sbejel banamil.
Ta to xlic xcholbicun jc'op amomnich'nabic, ac'o me querem me tseb.
Li sva'lej squeremique ta to xcac'be yilic ta xch'ulelic li c'usi lec ta spasique.
Li moletic yu'unique oy c'usi ta xcac'be yil ta xvayechic.
18 Ta to xcac'be yich'ic Ch'ul Espíritu cu'un li boch'otic chiyich'icun ta muq'ue, ac'o me vinic me ants.
Ta to xcholbicun jc'op.
19 Ta to xcac' xch'ayubil o'ntonil ta vinajel xchi'uc ta banamil.
Oy ep ch'ich', xchi'uc c'oc', xchi'uc ep xch'ayilal.
Ep ta xi'ic yu'un li cristianoetique.
20 Ta to x'ic'ub li c'ac'ale.
Li ue ta to stsajub jech chac c'u cha'al ch'ich'.
Ja' jech ta x'ech' c'alal po'ot xa ta sta sc'ac'alil chtal chapanvancune.
Ta melel ta ono'ox sta yorail ti chtal chapanvancune.
Ja' tsots sc'oplal sc'ac'alil le'e.
21 Scotol li boch'o ta sc'anic coltael cu'une ja' chcolic,
xi laj yal li Diose, xi li Joele.
22 ’Jchi'iltac, a'yo ava'yic c'usi ta xcal. Vu'utic li israelutique, ac'o jna'tic ti ep sq'uelubil stsatsal la spas li Jesús ti tey liquem tal ta Nazarete. Laj quiltic la spas ta jotojoltic. Toj ch'ayel ic'ot co'ntontic yu'un. Tey laj quiltic ti ta melel ja' ac'bil yabtel yu'un Diose, yu'un scotol ivu' yu'un ta sventa stsatsal Dios. 23 Li Jesuse i'ac'at ta c'abal yu'un jech ono'ox snopoj Dios ta vo'one. Vo'oxuc laj atsaquic, laj ajoc'anic ta cruz. Laj avaq'uic ta milel ta stojol li boch'otic mu'yuc yich'ojic ta muc' Diose. 24 Pero Dios la xcha'cuxes loq'uel ta smuquinal yu'un mu xu' ti j'ech'el ta xcham oe. 25 Yu'un li jmoltotic David ta vo'onee jech ono'ox laj yalbe li Diose:
Achi'inojun scotol c'ac'al.
Li' oyot ta jts'el jech mu'yuc chixi'.
26 Jech xcuxet no'ox co'nton chcal alequilal.
Ac'o me chicham pero ta jna' ti chacha'cuxesune.
27 Mu'yuc chacomtsan jch'ulel yo' bu oy xch'ulelic li boch'otic mu'yuc xch'unojique.
Mu'yuc chavac' c'a'uc jbec'tal, vu'un li anich'onune, yu'un lec ac'anojun.
28 Laj xa avac'bun jna' ti chicuxi sbatel osil ta aventae,
jech xcuxet no'ox co'nton ta atojol sbatel osil,
xi la sc'opan Dios li Davide.
29 ’Jchi'iltac, ta jna'tic ti mu ja'uc sc'oplal stuc laj yal li Davide yu'un li stuque icham, imucat. Ta jna'tic ti li' oy li smuquinale. Ja' sc'oplal Cajvaltic laj yal yu'un jech la sc'opan Stot li Cajvaltique. 30 Ja' no'ox ich'amanbat ye li Davide yu'un ja' j'alc'op yu'un Dios. Xchi'uc albil ono'ox yu'un Dios ti jun smomnich'on ta xcom ta xq'uexole yu'un ja' ta x'och ta ajvalilal cu'untic, vu'utic li israelutique. 31 Ja' yu'un laj yalbe sc'oplal ti ta persa ta xcha'cuxi li Cristoe, ti mu'yuc ta xcom xch'ulel yo' bu oy xch'ulelic li boch'otic mu'yuc xch'unojique, ti mu'yuc ta xc'a' sbec'tale. Jech ono'ox ic'ot ta pasel. 32 Dios la xcha'cuxes li Jesuse. Vu'uncutic laj quilcutic jcotolcutic. 33 Ta stsatsal Dios i'ic'at muyel ta vinajel li Jesuse. Jech tey xa chotol ta sbats'ic'ob Dios. Albil xa ono'ox yu'un Jtotic Dios ti ta to stac tal li Ch'ul Espíritue. Ja' ti laj xa quich'cutic li' ta orae. Jech laj xa avilic, laj xa ava'yic ec li vo'oxuque. 34 Ac'o me muc xtoy batel ta vinajel xchi'uc sbec'tal li Davide, pero jech laj yal:
Li Jtotic Diose jech laj yalbe li Cajvale:
“Ta to xlic chotlan ta jbats'ic'ob.
35 Vo'ot chapas mantal c'alal to ta jtsalbot scotol li avajcontrae”,
xut, xi li Davide.
36 ’Ac'o jna'tic jcotoltic, vu'utic li israelutique, li Jesús ti laj amilic ta cruze ja' t'ujbil ono'ox yu'un Dios ti ch‑och ta muc'ta Ajvalile xchi'uc ta x'och ta Jcoltavanej yu'un scotol cristianoetic ―xi li Pedroe.
37 C'alal laj ya'yic c'usi laj yal li Pedroe, tsots laj yat yo'nton yu'un smulic. Jech la sjac'beic li Pedroe xchi'uc li xchi'iltac ta jcholc'ope:
―Jchi'iltac, viniquetic, ¿c'usi tsc'an ta jpascutic? ―xiic.
38 Li Pedroe jech laj yalbe:
―Comtsanic scotol li c'usitic chopol chapasique. Ich'ic vo' ta jujunoxuc ta sventa Jesucristo, jech chaspasboxuc perdón yu'un amulic. Jech chavich'ic li amotonique, ja' li Ch'ul Espíritue. 39 Yu'un li Dios cu'untique yaloj ono'ox ti ja' ta xich'ic Ch'ul Espíritu li boch'otic ta xch'unic iq'uel yu'un Diose. Jech xu' chavich'ic ec. Xu' ta xich'ic jnich'nabtic. Xu' ta xich'ic ec c'alal me la xch'unic iq'uel yu'un Dios li boch'otic mu ja'uc jchi'iltic ta israelale ―xi li Pedroe.
40 Oy to ep c'usi yan laj yal li Pedroe. Jech laj yalbe mantal scotolic:
―Ac' abaic ta ventainel yu'un Dios jech mu co'oluc chabatic ta ch'ayel achi'uquic li boch'otic mu sc'an xch'unique ―xi.
41 Li boch'otic la xch'unic c'usi laj yal Pedroe laj yich'ic vo'. Ja' oxmil la xch'unic ta jun no'ox c'ac'al. Jech i'epajic o li jch'unolajeletique. 42 Scotol yo'ntonic la xchanic ti c'u x'elan ichanubtasatic yu'un jcholc'opetique. Co'ol yo'nton scotolic jech xcuxet no'ox yo'ntonic. Tey la xchi'in sbaic ta sc'opanel Dios. Scotol yo'ntonic la spasic jech chac c'u cha'al la spas Cajvaltic ti c'alal la svoc' li pane xchi'uc c'alal laj yuch' li ya'lel ts'usube.
Ja' smelol ti co'ol yo'nton la scolta sbaic scotol li jch'unolajeletique
43 Scotolic la sna'ic ti tey oy Dios ta stojolique yu'un ep sq'uelubil stsatsal Dios i'ac'bat spasic li jcholc'opetique. 44 Li boch'otic la xch'unic ti ja' Jcoltavanej yu'unic li Cajvaltique, co'ol yo'ntonic la scolta sbaic. Boch'otic mu'yuc c'usi oy yu'unique laj yac'beic. Xchi'uc la scoltaic li me'onetique. 45 C'alal chilic ti mu'yuc xa c'usi oy yu'unic li yantique, me oy yosilique bat xchonic. Xchi'uc me oy c'usitic oy yu'unic jujunique la xchonic. Li stojole ja' laj yac'beic li boch'otic mu'yuc c'usi oy yu'unique. 46 Scotol c'ac'al la stsob sbaic ta yamaq'uil templo tey ta Jerusalén. Tey ta snaic la svoq'uic pan xchi'uc laj yuch'ic ya'lel ts'usub. Yu'un ja' tsna'ic ti ja' ta scojic icham li Cajvaltique. Xcuxet no'ox yo'nton scotolic co'ol ive'ic. Jun yo'nton scotolic. 47 Laj yalilanic slequilal Dios. Lec i'ilatic yu'un scotol cristianoetic. Ta jujun c'ac'al i'epajic yu'un i'ic'atic yu'un Cajvaltic li boch'otic tsc'an ta xcolique.
Ja' smelol c'alal icol jun coxo vinic tey chotol ta sti' yamaq'uil templo