3
Li Pedro xchi'uc Juane bat sc'opanic Dios ta yamaq'uil templo ta Jerusalén. Oxib ora sts'ebujel c'ac'al ibatic yu'un ja' yorail ta sc'opanic Dios scotol li xchi'iltaquique. Tey cuchbil ital jun xchi'ilic coxo ono'ox voq'uem. Scotol c'ac'al tey ta xcuchic batel ta yamaq'uil templo, tey chc'ot xchotanicta sti' ti bu Alac' sba sbie. Yu'un ja' ta sc'anbe limosna li boch'otic tey ta x'ochique. Li coxoe c'alal laj yil tey ta x'ochic ta yamaq'uil templo li Pedro xchi'uc Juane, la sc'anbe limosna. Li Pedro xchi'uc Juane la sq'uelbeic sat li vinique, jech laj yal li Pedroe:
―Q'ueluncutic ―xi.
Li vinique la sq'uel, la smala me yu'un oy c'usi ta xich' ac'bel. Jech laj yal li Pedroe:
―Mu'yuc taq'uin cu'un pero oy c'usi cu'un chacac'bot. Ja' ta scoj Jesucristo ti liquem tal ta Nazarete va'lan, xanovan ―xut.
Li Pedroe la stsacbe sbats'ic'ob, la snit liquel. Ta ora itsatsub xchibal li yacane. Ibit, va'al ic'ot, lic xanovuc. Tey la xchi'inic ochel ta yamaq'uil templo. Tey xbitbun batel yu'un toj xcuxet yo'nton. Tey laj yalilan slequilal Dios. Scotol cristiano laj yilic ti ta xanov xa li vinique, xchi'uc ti chalilan xa slequilal Diose. 10 Laj yotquinic ti ja' li jc'anlimosna ti tey ono'ox chotol ta sti' yamaq'uil templo ti bu Alac' sba sbie. Toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ti c'alal laj yilic colem xae.
Ja' smelol c'alal la xchol sc'op Dios Pedro yo' bu stentennail templo, Salomón sbi
11 Tey ta stentennail templo, Salomón sbi, ja' tey va'ajtic li Pedro xchi'uc Juane. Tey xchi'uquic li coxo ti colem xae yu'un mu scomtsanvan o. Li cristianoetique toj ch'ayel ic'ot yo'ntonic ti colem xae. Anil la stsob sbaic scotolic. 12 C'alal laj yil Pedro ti tey xa stsoboj sbaic scotolique, jech laj yalbe:
―Jchi'iltac, ¿c'u yu'un ch'ayel ic'ot avo'ntonic? ¿C'u yu'un chaq'ueluncutic? Mu me xanopic ti vu'un ta jtsatsalcutic, ti vu'un ta jlequilalcutic icol li vinique, ti ta xanov xae. 13 Li Dios yu'unic jmoltotactic ta vo'onee, ja' li Abraáme, xchi'uc li Isaaque, xchi'uc li Jacove, laj yac' ta ilel ti tsots yabtel yich'oj li Xnich'one, ja' li Jesuse. Ja' ti laj avaq'uic ta c'abal ta stojol Pilatoe. C'alal laj yal Pilato ti tsc'an tscolta batele, li vo'oxuque muc xac'anic. 14 Muc xac'anic li boch'o mu'yuc smule, ti tuc' yo'ntone. Ja' laj ac'anic coltabel li jmilvaneje. 15 Ja' laj amilic li boch'o ta xac' cuxicutic sbatel osile. Pero icha'cuxesat yu'un Dios. Melel xcalcutic yu'un vu'uncutic laj quilcutic. 16 Jch'unojcutic ti scotol xu' yu'un li Jesuse. Ja' ta sventa stsatsal Jesús icol li coxo li' chavilic ti avotquinojic ono'oxe. Yu'un la jch'uncutic ti chcol yu'un li Jesuse, jech icol o li vinic li' va'al chavilique.
17 ’Jchi'iltac, ta jna' ti yu'un muc xana'beic smelol ti jech laj apasbeic li Jesuse. Jech noxtoc muc sna'beic smelol ec li jchapanvanejetic cu'untique. 18 Yu'un ja' ic'ot ta pasel c'usi yaloj ono'ox Dios c'alal la xch'amanbe ye li yaj'alc'optac ta vo'onee. Laj ono'ox yalic ti ta persa ta xcham li Cristo ti t'ujbil yu'un Dios chisventainutique. 19 Ja' lec comtsanic scotol li c'usi chopol chapasique. Ac' abaic ta ventainel yu'un li Diose. Jech ta spasboxuc perdón yu'un amulic. Jech ta xac' xcuxetel avo'ntonic li Cajvaltique. 20 Li Diose ta to stac tal yan velta li Jesuse, ja' ti t'ujbil yu'un Dios chisventainutique. 21 Li Jesucristoe tey xa oy ta vinajel. Ja' to ta xtal c'alal me la sta sc'ac'alil chlecub scotol yan velta yu'un li Diose jech chac c'u cha'al laj yalic yaj'alc'optac ta vo'onee. 22 Li Moisese jech laj yalbe li jmoltotactic ta vo'onee: “Li Dios cu'untique ta to st'ujboxuc jun j'alc'op avu'unic. Ta st'uj jun jchi'iltic jech chac c'u cha'al la st'ujun. Xavich'beic me ta muc' li c'usi chayalboxuque. 23 Boch'o mu xich' ta muc' c'usi chale ac'o loc'uc batel ti bu nacaloxuque”, xi li Moisese.
24 ’Jech ono'ox laj yal ec li j'alc'op Samuel ta vo'onee ti jech ta xc'ot ta pasel jech chac c'u cha'al ic'ot xa ta pasel ta jtojoltique. Jech laj yalic noxtoc li yantic yaj'alc'optac Dios ti ts'acal to italique. 25 Vu'utic smomnich'onutic li yaj'alc'optac Dios ta vo'onee ja' yu'un ja' cu'untic ec li c'usi laj yalbe jmoltotactic ta vo'one li Diose. Yu'un li Diose jech laj yalbe li Abraáme: “Ta sventa amomnich'on ta xich'ic bendición cristianoetic ta sbejel banamil”, x'utat. 26 Jech ba'yuc li' la stac tal ta jtojoltic Xnich'on li Diose yu'un tal scoltautic, jech xu' ta jcomtsantic li c'usitic chopol ta jpastic jujunutique ―xut xchi'iltac li Pedroe.