2
Ja' smelol c'alal i'ay ta q'uel nupinel tey ta lum Caná li Jesuse
C'alal yoxibal xa c'ac'al jc'otelcutic ta Galilea banamil xchi'uc li Jesuse, oy boch'o inupin tey ta lum Caná tey ta Galilea banamil. Tey ital sq'uel nupinel ec li sme' Jesuse. Li Jesuse xchi'uc vu'uncutic li yajchanc'opuncutique li'ic'atcutic ta sq'uelel nupinel ec. C'alal tey oyuncutic ta q'uel nupinele, ilaj li ya'lel ts'usub yu'unique. Li Jesuse jech ital albatuc yu'un li sme'e:
―Ilaj xa scotol li ya'lel ts'usub yu'unique ―xi vulel.
Li Jesuse jech laj yalbe:
―Yaa, ¿c'u yu'un jech chtal avalbun yu'un mu'yuc to ta sta sc'ac'alil ta xlic jpas li cabtele? ―xut li sme'e.
Li sme'e jech bat yalbe li j'ac've'liletique:
―Li c'usitic ta xalboxuque pasic me scotol ―xut.
Tey vuchajtic vaquib yav ya'alic pasbil ta ton, ja' sventa ta spoc o sc'obic. Yu'un jech jtalelcutic ti persa jal ta jpoc jc'obcutic, vu'uncutic li israeluncutique, yu'un ja' to jech lec chiyiluncutic o Dios calojcutic. Li jujun yav ya'alique x'och vo'ob vaquib q'uib vo'. Li Jesuse jech laj yalbe li j'ac've'liletique:
―Nojesic ta vo' scotol li yav vo'e ―xut.
Jech lic snojesic, inoj yu'unic c'alal ta sti'. Li Jesuse jech laj yalbe:
―Lupic batel jutebuc, bat ac'beic spas ya'i li boch'o yich'oj ta venta sq'uelel ve'lile ―xut.
Jech lic slupic batel, bat yac'beic. Li boch'o yich'oj ta venta sq'uelel scotol ve'lile, c'alal laj ya'i ti más to leque, mu sna' bu ital yu'un vo' no'ox ti ic'ataj ta ya'lel ts'usube. Stuc no'ox sna'ojic j'ac've'liletic ti bats'i vo' c'alal la slupic batele. Li boch'o yich'oj ta venta sq'uelel scotol ve'lile laj yic' tal li boch'o ta xnupine. 10 Jech laj yalbe:
―Li vu'utique jech jtaleltic o ti ja' ba'yuc ta xcac'tic ta uch'el ti bu más lec li ya'lel ts'usube. C'alal me ep xa laj yuch'ique, ja' o ta xcac'tic ta uch'el ti bu mu'yuc xa leque. Li vo'ote ja' laj anac' ti bu más leque, ja' to chavac' ta uch'el li' ta orae ―xut.
11 Ja' jech ic'ot ta pasel tey ta lum Caná tey ta Galilea banamil. Ja' sba to velta laj yac' ta ilel sq'uelubil ti scotol xu' yu'un li Jesuse. Vu'uncutic li yajchanc'opuncutique la jch'uncutic ti ja' Xnich'on Diose.
12 Ts'acal to tey iyal batel ta lum Capernaum li Jesuse. La jchi'incutic batel, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique, xchi'uc li sme'e xchi'uc li yits'inabe. Tey lijoc'tsajcutic chib oxib c'ac'al.
Ja' smelol c'alal la sloq'ues jbolomaletic ta yamaq'uil templo tey ta Jerusalén li Jesuse
(Mt. 21.12‑13; Mr. 11.15‑18; Lc. 19.45‑46)
13 Jutuc xa'ox sc'an sta sc'ac'alil q'uin coltael cu'uncutic, vu'uncutic li israeluncutique. Li Jesuse ibat ta Jerusalén. La jchi'incutic batel, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique. 14 Tey oyic ta yamaq'uil templo c'ot jtacutic jchonvacaxetic, xchi'uc jchonchijetic, xchi'uc jchonpalomaetic. Tey chotajtic noxtoc jeltaq'uinetic yu'un jech tspasic o canal. 15 Li Jesuse ta laso la smeltsan storcío. Ja' la sibtas o loq'uel scotol li jchonchijetique xchi'uc li jchonvacaxetic tey oyic ta yamaq'uil temploe. Sibtasbil iloq'uic batel xchi'uc xchijic xchi'uc xvacaxic. Li Jesuse la sbutq'uinbe smesaic noxtoc li jeltaq'uinetique, tey itanij comel li staq'uinique. 16 Jech laj yalbe li jchonpalomaetique:
―Iq'uic loq'uel li apalomaique. Li sna Jtote mu me xapasic ta snail ch'ivit ―xut.
17 C'alal jech la spas li Jesuse, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique tey ivul ta jolcutic ti jech ono'ox ts'ibabil comel ta sc'op Diose: “Tati, yu'un ti scotol co'nton ta jc'an cha'ich'at ta muc' tey ta templo avu'une, jech ta xlic quich' contrainel”, xi ono'ox ts'ibabil.
18 Li jchapanvanejetic cu'uncutic tey ta temploe jech tal yalbeic li Jesuse:
―¿Boch'o laj yac'bot avabtel ti xu' chatac loq'uel li jbolomaletique? Ac'bun quilcutic sq'uelubil atsatsal yu'un jech ta jna'cutic o ti oy avabtele ―xutic.
19 Itac'ov li Jesuse:
―Vuq'uesic li templo li'i, vu'un ta jcha'va'an ta oxib c'ac'al ―xi.
20 Li jchapanvanejetique jech laj yalbeic li Jesuse:
―Ta vaquib yoxvinic (46) jabil imeltsaj li templo li'i. ¿C'uxi chavut ti ta oxib no'ox c'ac'al chacha'va'an chavale? ―xutic.
21 Li templo laj yal Jesuse ja' laj yal ta sventa sbec'tal stuc. Yu'un c'alal ta xchame ta xcha'cuxi ta yoxibal c'ac'al. 22 Jech c'alal icha'cuxi ta yoxibal c'ac'al li Jesuse, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique ja' to tey ivul ta jolcutic ti jech ono'ox laj yalbe jchapanvanejetique. Ja' to tey la jch'uncutic ti jech ono'ox ts'ibabil comel sc'oplal ta sc'op Dios ti ta persa ta xchame, xchi'uc ti ta xcha'cuxi loq'uel ta ch'ene. La jna'cutic noxtoc ti ja' melel c'usi laj yalbe li jchapanvanejetique.
Ja' smelol ti sna'ojbe c'u x'elan yo'nton scotol cristianoetic li Jesuse
23 Li Jesuse tey xa'ox oy ta Jerusalén ti c'alal sta yorail q'uin coltaele. Tey jchi'inojcutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique. Ep jchi'iltaccutic ta israelal la xch'unic ti ja' t'ujbil yu'un Dios chventainvan li Jesuse ti c'alal laj yilic ep sq'uelubil stsatsal la spase. 24 Li Jesuse la sna' ti mu scotoluc j'ech'el chac' sbaic ta ventainel li jchi'iltaque. 25 Yu'un mu persauc oy boch'o ta x'albat ya'i c'u x'elan yo'nton li cristianoetique. Li stuque sna'ojbe ono'ox c'u x'elan yo'nton li cristianoetique.