LI'I JA' SC'OPLAL CAJVALTIC JESUCRISTO
TS'IBABIL COMEL YU'UN JUAN
1
Ja' smelol ti ay yich' sbec'tal li Xnich'on Diose
C'alal mu'yuc to'ox vinajel banamile, tey ono'ox oy o li boch'o i'ay yalbutic c'u x'elan yo'nton Jtotic Diose. Tey ono'ox xchi'inoj sbaic xchi'uc li Jtotic Diose. Li boch'o i'aye ja' ono'ox Dios. C'alal mu'yuc to'ox vinajel banamile, tey ono'ox xchi'inoj sbaic xchi'uc li Jtotic Diose. Li boch'o i'aye ja' la spas scotol li c'usitic oye. Mu jechuc no'ox i'ayin stuc. Li boch'o i'aye ja' sventainoj cuxlejal sventa sbatel osil. Jech ta jna'tic o ti xu' chijcuxiutic sbatel osil ta sventa jech chac c'u cha'al cuxul o li stuque. Ja' luz c'otem cu'untic jcotoltic ti oyutic ta ic' osil ta scoj li mulile. Ja' jech chac c'u cha'al luz ti tey tsanal ta ic' osile pero mu xtu'p. Ja' no'ox jech ec ac'o me mu sc'an xch'unic li cristianoetique, pero li boch'o i'aye tey ono'ox ta xalilan o ti chijcuxiutic sbatel osil ta sventa, vu'utic ti jch'unojtic ti ja' Jcoltavanej cu'untique.
Oy to'ox jun jchi'ilcutic ta israelal, Juan sbi ec. Ja' i'ac'bat yabtel yu'un Dios. Ja' tal yal ti chtal xa li Jcoltavaneje yu'un jech ac'o xch'unic cristianoetic ti ja' chijcuxiutic sbatel osil ta sventae. Ma'uc Jcoltavanej li Juane. Ja' no'ox yich'oj tsots yabtel ta sventa chalbe sc'oplal li Jcoltavaneje. C'alal ja' o chalbe sc'oplal li Juane, ja' o tey lic yac' sba ta ilel li Jcoltavaneje, ja' ti chac' jna'tic ti ja' no'ox ta sventa stuc xu' chijcuxiutic o sbatel osile.
10 Li boch'o i'aye ja' spasben scotol li c'usitic oye xchi'uc li cristianoetique. Pero muc x'otquinat ti c'alal i'ay li' ta banamile. 11 Ay xchi'inuncutic, vu'uncutic li israeluncutique, yu'un vo'one ono'ox t'ujbiluncutic yu'un. Pero ep jchi'iltac ti muc xich'ic ta muq'ue. 12 Jcotolcutic ti jayib la jch'uncutic ti ja' ac'bil yabtel yu'un Dios ti ja' Jcoltavanej cu'untic ic'ote, xnich'naboxuc xa Dios lac'otic o, xiyutuncutic. 13 Ti jech xnich'naboxuc Dios xiyutuncutique, yu'un licha'voc'cutic xa ta ach'. Pero mu xco'laj xchi'uc jech chac c'u cha'al chvoc' xnich'on jun vinic yu'un jech tsc'an yo'nton stuc. Ja' ta sventa Dios ti chijcha'voc'utic ta ach'e.
14 Li boch'o i'aye jech cristiano ic'ot jech chac c'u cha'al vu'utic. La xchi'inuncutic ta naclej, vu'uncutic li israeluncutique. Laj quilcutic ti toj lec yo'ntone yu'un lec la sc'anuncutic, xchi'uc melel scotol li c'usitic laj yalbuncutique. Yu'un ja' Xnich'on Jtotic Dios. C'ajumal jun Xnich'on oy li Jtotic Diose. 15 Li Juan j'ac'vanej ta vo'e jech laj yalbe sc'oplal li Xnich'on Diose:
―Li'i ja' li boch'o laj calboxuc ava'yic ti ts'acal to ta xtale. Jech laj cal: “Ja' tsots yabtel yich'oj. Vu'une mu'yuc tsots cabtel quich'oj. C'alal mu'yuc to'ox voq'uemune, tey ono'ox oy o li stuque”, xacutoxuc ono'ox ―xi li Juane.
16 Li Xnich'on Diose toj ep slequil yo'nton. Jcotoltic xa laj quiltic ti oy slequil yo'nton cu'untique. Yu'un scotol c'ac'al chquiltic ti chiscoltautique, ti chijyac'butic slequil co'ntontique. 17 Ta sventa j'alc'op Moisés laj ca'itic scotol smantal li Diose pero muc xch'un cu'untic. Ta scoj Jesucristo lec xa chijyilutic li Diose yu'un j'ech'el la xch'aybutic o jmultic. 18 Me junuc mu'yuc boch'o yiloj li Diose. Li Diose c'ajumal jun Xnich'on oy, pero co'ol yo'nton xchi'uc. Li Dios Nich'onile ja' laj yac'butic cotquintic c'u x'elan li Stote.
Ja' smelol c'alal laj yalbe sc'oplal Jesús li Juan j'ac'vanej ta vo'e
(Mt. 3.11‑12; Mr. 1.7‑8; Lc. 3.15‑17)
19 Li jchapanvanejetic cu'uncutic tey ta Jerusalén, vu'uncutic li israeluncutique, la staquic tal jayibuc paleetic xchi'uc yajcoltaubbailic, ja' levitaetic sbiic. Jech vul sjac'beic li Juan j'ac'vanej ta vo'e:
―¿Boch'oot li vo'ote? ¿Me vo'ot ti sc'oplal ono'ox chatale? ―xutic.
20 Li Juane jamal laj yal ti mu ja'uc li Cristo ti sc'oplal chtal ventainvanuque. 21 La sjac'beic noxtoc:
―¿Boch'oot cha'e? ¿Me vo'ot Elíasot? ―xutic.
Itac'ov li Juane:
―Mu vu'cun ―xi.
La sjaq'uic yan velta:
―¿Me mu vo'ocot li yaj'alc'opot Dios ti ta jmalacutic ta xtale? ―xutic.
―Mu vu'cun ―xi itac'ov li Juane.
22 La sjac'beic noxtoc:
―¿Pero boch'oot cha'e? Albun ca'icutic yu'un jech ta xc'ot calbecutic ec li boch'otic la stacuncutic tale. ¿C'usi avabtel? Albun ca'icutic ―xutic.
23 Itac'ov li Juane:
―Vu'un jc'oplal laj yal li j'alc'op Isaías ta vo'onee. Jech laj yal: “Ta to xlic jun jchi'iltic ta israelal. Ja' tsots ta x'avan ta xocol banamil. Jech ta xal: Ta xa xtal li Cajvaltique. Ja' lec comtsanic scotol li c'usitic chopol chapasique, xi ta xlic yalbe li jchi'iltactique”, xi ono'ox li Isaíase ―xi itac'ov li Juane.
24 Li boch'otic itacatic tale ja' xch'unojic fariseo. 25 Jech la sjac'beic noxtoc li Juane:
―¿C'u yu'un chavac' ich' vo' me mu vo'ocot Cristoote, me mu vo'ocot Elíasote, me mu vo'ocot yaj'alc'opot Dios ti ta jmalacutic ta xtale? ―xutic.
26 Itac'ov li Juane:
―Li vu'une ja' no'ox cabtel ta xcac'be yich'ic vo' li boch'otic ta scomtsan c'usitic chopol ta spasique. Yan li boch'o tsots yabtel yich'oje ja' tey achi'uquic pero mu to xavotquinic. 27 Ja' li boch'o ts'acal ta xtal cu'une. Li vu'une mu'yuc tsots cabtel quich'oj. Me jutuc mu'yuc c'usi xu' cu'un ta jcolta. Ac'o me stitunbel yaq'uil xonob mu xu' cu'un ―xi li Juane.
28 Ja' jech ic'ot ta pasel tey ta lum Betábara tey ta jot uc'um Jordán, ja' tey yo' bu laj yac' ich' vo' li Juane.
Ja' smelol ti ja' xchij Dios c'otem li Jesuse
29 Ta yoc'omal laj yil Juan tey ta xtal Jesús yo' bu oye. Li Juane jech laj yalbuncutic, vu'uncutic ti tey jchi'inojcutique:
―Q'uelavilic, le' xa xtal li boch'o ac'bil tsots yabtel yu'un Diose. Ja' xchij Dios ta xc'ot yu'un ta xmilat, jech ta xtoj o jmultic ta scotol banamil. 30 Le'e ja' li boch'o laj calboxuc ava'yic sc'oplale. Jech laj cal: “Ja' ts'acal ta xtal cu'un li boch'o tsots yabtel yich'oje. Li vu'une mu'yuc tsots cabtel quich'oj. C'alal mu'yuc to'ox voq'uemune, tey ono'ox oy o li stuque”, xacutoxuc ono'ox. 31 Li vu'une muc xcotquin jtuc ti ja' Jcoltavanej cu'untic jcotoltique. Ja' to laj cotquin ti c'alal laj yac'bun quil li Diose. Yu'un ti ba'yuc tal cac' ich' vo'e, yu'un jech ac'o avotquinic ec, vu'utic ti co'ol israelutique ―xiyutuncutic.
32 Jech laj yal noxtoc li Juan j'ac'vanej ta vo'e:
―Laj quil iyal tal ta vinajel li Ch'ul Espíritue xco'laj xchi'uc stsumut yilel. Tey ivul ta stojol jech laj yich' o li Ch'ul Espíritue. 33 Li vu'une mu to'ox xcotquin. Li Dios ti laj yac'bun cabtel tal cac' ich' vo'e, jech ono'ox yalojbun: “Boch'o ta xvul ta stojol li Ch'ul Espíritue, ja' li boch'o ta xac'boxuc avich'ic Ch'ul Espíritue”, xiyutun. 34 Li vu'une laj xa cotquin. Laj xa calboxuc ava'yic ti ja' Xnich'on Diose ―xiyutuncutic li Juane.
Ja' smelol boch'otic ba'yuc laj yic' ta yajchanc'op li Jesuse
35 Ta yoc'omal chibuncutic tey jchi'inojcutic li Juane yu'un vu'uncutic to'ox yajchanc'opuncutic. 36 Li Juane laj yil tey ta xanov batel li Jesuse, jech laj yalbuncutic:
―Q'uelavilic, le'e ja' xchij Dios ta xc'ot yu'un ta xmilat ta scoj jmultic ―xiyutuncutic.
37 C'alal laj ca'icutic jech laj yal li Juane, ja' bat jchi'incutic li Jesuse. 38 Li Jesuse la sq'uel sva'lupat. Laj yil ti tey nabaluncutic batel ta spate. Jech la sjac'buncutic:
―¿C'usi chasa'ic? ―xiyutuncutic.
La jtac'becutic:
―Jchanubtasvanej, ¿bu nacalot? ―xcutcutic.
39 Li Jesuse jech laj yalbuncutic:
―Batic, bat q'uelavilic ti bu nacalune ―xiyutuncutic.
Tey la jchi'incutic batel, bat jq'uelcutic ti bu nacale. Tey la jchi'incutic ta vayel yu'un chib xa'ox ora sc'an x'ic'ub osil.
40 Li jchi'il ti co'ol laj ca'ibecutic sc'op Juane xchi'uc ti co'ol la jchi'incutic batel li Jesuse, ja' Andrés sbi. Li Andrese oy sbanquil, ja' Simón Pedro sbi. 41 Ta ora bat sc'opan li sbanquile, ja' li Simone. Jech c'ot yalbe:
―Laj xa jtacutic li boch'o t'ujbil yu'un Dios chisventainutique ―xut.
42 Li Andrese laj yic' tal ta stojol Jesús li sbanquile. Li Jesuse la sq'uelbe sat li Simone, jech laj yalbe:
―Vo'ot Simonot, xnich'onot Jonás. Cefas ta xcac'bot yan abi ―xut. (Ja' Cefas sbi ta jc'opcutic, ja' Pedro sbi ta griego c'op.)
Ja' smelol c'alal i'ic'at yu'un Jesús Felipe xchi'uc Natanael yu'un ta x'ochic ta yajchanc'op
43 Ta yoc'omal la snop Jesús ti ta xibatcutic ta Galilea banamile. C'alal mu'yuc to batemuncutique, tey la sta jun jchi'ilcutic ta israelal, Felipe sbi. Jech laj yalbe:
―La' chi'inun batel ―xut.
44 Li Felipee ja' liquem tal ta lum Betsáida. Ja' co'ol slumalic xchi'uc li Andrese xchi'uc li Pedroe. 45 Li Felipee ta ora bat sa' li Natanaele. Jech c'ot yalbe:
―Laj xa jtacutic li boch'o ts'ibabil comel sc'oplal ta svun jmoltotic Moisés ta vo'onee xchi'uc ta svunic li yan yaj'alc'optac Diose. Ja' Jesús tey liquem tal ta lum Nazaret, ja' xnich'on José ―xut.
46 Itac'ov li Natanaele:
―Mu'yuc bu ca'yojtic me oy boch'o lec tey ta xlic tal ta Nazaret ―xi.
―Pero bat jq'ueltic avil ―xi li Felipee.
47 Li Jesuse laj yil ti noch' xa xtal li Natanaele, jech laj yal:
―Q'uelavilic, li jchi'iltic le' xtale ja' tuc' yo'nton, mu sna' xlo'lavan ―xi li Jesuse.
48 Li Natanaele laj ya'i, jech laj yalbe li Jesuse:
―¿C'uxi laj avotquinun? ―xut.
Itac'ov li Jesuse:
―Laj quilot ti c'alal tey oyot ta yolon te'el igo ti c'alal mu'yuc to'ox chbat yic'ot tal li Felipee ―xut.
49 Itac'ov li Natanaele:
―Jchanubtasvanej, vo'ot Xnich'onot Dios. Vo'ot cha'och ta ajvalilal cu'uncutic, vu'uncutic li israeluncutique ―xi.
50 Li Jesuse jech laj yalbe:
―Ta sventa laj calbot ti laj quilot c'alal tey oyot ta yolon te'el igoe jech chach'un o ti oy cabtele. Lec ti chach'une. Ta to xavil ti scotol xu' cu'une ―xut.
51 Li Jesuse jech laj yalbuncutic jcotolcutic:
―Melel li c'usi chacalboxuque. Vu'un ti co'ol cristianoutique ta to xavilic ti vu'un ta jventa xu' chac'otic ta stojol Diose ―xiyutuncutic.