24
Ja' smelol c'alal icha'cuxi li Jesuse
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
Jech ta sliquebal to semana ibatic ta muquinal li antsetique, ja' li domingoe. Sc'an to tsacub ti c'alal ibatique. Yich'ojic batel li muil vomoletique xchi'uc li muil poxil ti la xchapanique. C'alal ic'otique, balch'unbil xa'ox loq'uel c'ot staic li ton ti macbil o sti' ch'ene. I'ochic ta yut pero mu'yuc xa tey oy la staic li sbec'tal Cajvaltic Jesuse. C'alal tey chlo'ilaj yo'ntonique, laj yilic tey va'al ta sts'elic chib xco'laj xchi'uc viniquetic yilel. Toj sac li sc'u'ique chtu'p jsatic yu'un. Jech toj xi'el ic'otic li antsetique, la snijan sbaic. Jech i'albatic:
―¿C'u yu'un tal aq'uelic li' ta muquinal li Boch'o cuxul o sbatel osile? Mu'yuc xa li' oye, icha'cuxi xa. Na'ic me ti jech ono'ox laj yalboxuc c'alal tey to'ox oyoxuc ta Galileae. Jech laj yal: “Ta persa ta xi'ac'at ta sc'ob jpasmuliletic, vu'un ti co'ol cristianoutique. Ta sjoc'anicun ta cruz, tey chismilicun. Chimucat, pero chicha'cuxi ta yoxibal c'ac'al”, xayutoxuc ono'ox ―x'utatic.
Li antsetique tey ivul ta sjolic ti jech ono'ox albilique. Jech iloq'uic tal ta yut li ch'ene, isutic tal. Li c'usitic i'albatique tal yalbe ya'yic li buluchib yajchanc'optac Jesuse xchi'uc li yantique. 10 Li antsetic ti tal yalbeic li jcholc'opetic yu'un Jesuse, ja' li María ti liquem tal ta Magdalae, xchi'uc Juana, xchi'uc yan María, ja' sme' li Jacoboe, xchi'uc yan antsetic tey xchi'inojic. 11 Li jcholc'opetique la snopic ti altic chalic li antsetique jech muc xch'unbeic li c'usi laj yalique.
12 Yan li Pedroe ta ora ibat ta anil ta smuquinal Jesús. La scujan sba, la sq'uel ochel li yut ch'ene. Laj yil ti ja' xa no'ox tey oy li saquil manta ti la xpixbeic o sbec'tal Cajvaltique. Mu'yuc xa tey oy li sbec'tale. Jech ep ilo'ilaj batel yo'nton ti c'alal isut batele.
Ja' smelol c'alal laj yac' sba ta ilel Jesús ta stojol chib jch'unolajel c'alal tey ta xanovic batel ta sbelal Emáus
(Mr. 16.12‑13)
13 Ta sc'ac'alil c'alal icha'cuxi loq'uel ta ch'en li Cajvaltique, ta bat c'ac'al oy chib boch'o xch'unojbeic sc'op li Jesuse, iloq'uic batel ta Jerusalén, ibatic ta sbelal jun tsobtsobnaetic Emáus sbi. Oy no'ox van chibuc reva xil sba xchi'uc li Jerusalene. 14 Tey ta slo'iltaic batel c'u x'elan imilat li Jesuse. 15 C'alal ja' o chlo'ilajique, tey ital ta spatic li Jesuse. Jech tey la xchi'inic batel ta xanubal. 16 Pero imacbat satic yu'un li Diose jech muc xotquinic me ja' Jesús ti tey xchi'uquic batel ta bee. 17 Jech ijac'batic yu'un li Jesuse:
―¿C'usi chalo'iltaic? ―x'utatic.
Tey iva'iic. Li Jesuse laj yil ti ep ta xat yo'ntonique. 18 Itac'ov li june, ja' Cléofas sbi:
―Li jchi'iltactic tey talemic ta q'uelq'uin ta Jerusalene laj ya'yic scotolic li c'usi ja' to no'ox ic'ot ta pasel tey ta Jerusalene. ¿C'u yu'un muc xava'i vo'ote? ―xut.
19 Itac'ov li Jesuse:
―¿C'usi ic'ot ta pasel? ―xi.
Itac'ovic:
―Yu'un la smilic li Jesús liquem tal ta Nazarete. Ja' yaj'alc'op Dios. Lec icoltaat yu'un Dios jech ivu' yu'un la spas ep sq'uelubil stsatsal. Xchi'uc lec ichanubtasvan, ic'ot ta co'ntoncutic li sc'ope. Lec i'ilat yu'un jchi'iltactic ta israelal. 20 Ja' no'ox banquilal paleetic xchi'uc jchapanvanejetic cu'untic i'ac'vanic ta c'abal. Ta stojol ajvalil ichapaj yu'unic ti ta persa ta xchame. Jech tey la sjoc'anic o ta cruz. 21 Li vu'uncutique la jch'uncutic ti ja' ch‑och ta ajvalilal cu'untic, vu'utic li israelutique. Yoxibal xa c'ac'al ti imilate. 22 Pero oy c'usi yan laj ca'icutic sob nax. Toj ch'ayel ic'ot co'ntoncutic ta sventa c'usi laj yalbuncutic li antsetic ti co'ol la jchi'incutic li Jesuse. Yu'un sob nax i'ayic ta smuquinal li Jesuse. 23 Pero mu'yuc xa la tey oy c'ot staic li sbec'tale. C'alal laj yilic ti mu'yuc xa tey oye, isutic batel, bat yalbuncutic. Tey la oy j'almantaletic laj yilic. Tey la i'albatic ti cha'cuxem xa li Cristoe. 24 Jech ibatic jayibuc jchi'iltac ec, ay sq'uelbeic li smuquinale. Ti c'u x'elan laj yalic li antsetique ja' la jech laj yilic ec. Pero mu'yuc xilic ec li Jesuse ―xutic Jesús li chibique.
25 Jech i'albatic yu'un li Jesuse:
―Mu bijucoxuc. Vocol chach'unic scotol c'usitic yalojic li yaj'alc'optac Diose. 26 ¿Me mu jechuc ts'ibabil yu'un j'alc'opetic ti ta persa ba'yuc ta xich' vocol li Cristoe, ti ts'acal to ta x'och ta ajvalilale? ―xi li Jesuse.
27 Li Jesuse laj yac'be sna'ic scotol ti bu ts'ibabil sc'oplal stuc ta sc'op Diose. Ja' ba'yuc laj yal ti bu la sts'iba comel Moisese, xquechet laj yal ti bu la sts'ibaic li yantic yaj'alc'optac Dios ta vo'onee.
28 C'alal ic'otic ta Emáuse, li Jesuse tsc'an ta xjelov batel stuc. 29 Li chib viniquetique la spajesic. Jech laj yalbeic:
―Pajan li'i, chi'inuncutic yu'un bat xa c'ac'al. Jutuc xa sc'an x'ic'ub osil ―xutic.
Jech la xch'un li Jesuse. 30 C'alal tey xchi'uquic ta chotlej ta ti' mesae, la stsac pan li Jesuse, la stojbe ta vocol Dios, la svoc' li pane, laj yac'be. 31 C'alal jech la spas li Jesuse, tey lic ac'batuc yotquinic yu'un Dios. Pero ta ora no'ox tey isacch'ay li Jesuse. 32 Jech laj yalbe sbaic:
―¿C'u cha'al mu la jna'tic me ja' Cajvaltique yu'un toj lec laj ca'itic ti c'alal laj yalbutic tal smelol sc'op Dios ta bee? ―xut sbaic.
33 Jech ta ora isutic batel ta Jerusalén, bat yalbe ya'yic li xchi'iltaquic ti co'ol xch'unojique. Tey stsoboj sbaic c'ot staic li buluchib yajchanc'optac Jesuse xchi'uc oy yan xchi'iltaquic tey oyic. 34 Jech i'albatic yu'un li xchi'iltaquic tey oyic ta Jerusalene:
―Ta melel cha'cuxem xa li Cajvaltique. Laj xa yac' sba ta ilel ta stojol li Simón Pedroe ―x'utatic.
35 Li chibique lic yalbe ya'yic ec ti c'u x'elan ilo'ilajic batel ta be xchi'uc li Jesuse, xchi'uc ti muc xotquinique, ti ja' to laj yotquinic c'alal la svoc' pane.
Ja' smelol c'alal laj yac' sba ta ilel Jesús tey ta o'lol yajchanc'optac
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23)
36 C'alal ja' o chlo'ilajic scotolique, ta ora tey va'al ivul ta stojolic li Jesuse. Jech laj yal:
―Junuc avo'ntonic ―xi.
37 Toj xi'el no'ox ic'otic. La snopic ti ch'ulelal no'ox ti laj yilique. 38 Li Jesuse jech laj yalbe:
―¿C'u yu'un chaxi'ic? ¿C'u yu'un chanopic ti mu vu'cune? 39 Q'uelavilic li jc'ob xchi'uc cacane. Ja' vu'un. La' piquicun ava'yic. Ti ch'ulelalucune, mu'yuc jbec'tal, mu'yuc jbaquil ti jechuque ―xi.
40 C'alal laj yal jech li Jesuse, laj yac' ta ilel li sc'obe xchi'uc li yacane. 41 C'alal laj yilique, toj xcuxet ic'ot yo'ntonic. Pero muc sna'ic lec me ta melel ti cha'cuxem xae yu'un ich'ay yo'ntonic. Jech ijac'batic yu'un li Jesuse:
―¿Me oy jutuc ve'lil avich'ojic tal? ―xi.
42 Jech tey laj yac'beic juteb vobil choy sti' xchi'uc laj yac'beic juteb spom muc'ta pom slo'. 43 Li Jesuse tey sq'ueloj scotolic la stsac li ve'lile, tey lic ve'uc. 44 Jech lic albaticuc:
―C'alal jchi'inojoxuc to'oxe, laj ono'ox calboxuc ti persa ta xc'ot ta pasel scotol ti c'u x'elan ts'ibabil comel jc'oplal ta svun j'alc'op Moisés ta vo'onee, xchi'uc ta svun li yan yaj'alc'optac Dios ta vo'onee, xchi'uc ta svunal q'ueojetic ―x'utatic.
45 Jech tey i'ac'bat sbijilic yu'un li Cajvaltique, la xch'unic o ti jech ono'ox ts'ibabil comel sc'oplal ta sc'op Diose. 46 Jech laj yal noxtoc li Cajvaltique:
―Ts'ibabil ta sc'op Dios noxtoc ti ta ono'ox xquich' vocol xchi'uc milel, vu'un ti sc'oplal ono'ox chtal ventainvancune. Xchi'uc ti ta ono'ox xicha'cuxi ta yoxibal c'ac'ale. 47 Xchi'uc ti ta ono'ox xcholbatic scotol cristianoetic ti ac'o scomtsanic c'usitic chopol tspasique, ti ac'o xch'unic ti vu'un Jcoltavanejun yu'unique, jech ta spasbat perdón yu'un smulic. Ja' ba'yuc ta xcholbatic li boch'otic li' nacajtic ta Jerusalene. Ts'acal to xquechet ta xlic cholbaticuc scotol cristianoetic ta scotol banamil, xi ono'ox ts'ibabil. 48 Vo'oxuc testigooxuc yu'un vo'oxuc laj avilic ti laj quich' vocole xchi'uc ti cha'cuxemun xae. 49 A'yo ava'yic, ta jtacboxuc yalel tal li Ch'ul Espíritu ti yaloj ono'ox Jtotic ta xac'boxuque. Jech li' to me oyanic ta Jerusalén ja' to me ital li Ch'ul Espíritue. Ja' ta x'och ta avo'ntonic jech ta x'ayin o stsatsal avo'ntonic, jech xu' avu'un chacholic batel jc'op ―xi li Jesuse.
Ja' smelol c'alal itoy batel ta vinajel li Jesuse
(Mr. 16.19‑20)
50 Ta yan to c'ac'al laj yic' loq'uel ta Jerusalén yajchanc'optac li Jesuse. Ja' tey ibatic ta sbelal lum Betánia. C'alal ic'otic ta nopol Betániae, tey lic stoy xchibal sc'ob li Jesuse yu'un chac'be bendición li yajchanc'optaque. 51 C'alal chac'be bendición li yajchanc'optaque, i'ic'at muyel ta vinajel li Jesuse. 52 C'alal laj yilic itoy batel ta vinajele, ech'em laj yich'ic ta muc'. Bats'i xcuxet no'ox yo'nton isutic ta Jerusalén. 53 Scotol c'ac'al ibatic ta yamaq'uil templo tey ta Jerusalén. Xcuxet no'ox yo'nton laj yalbeic slequilal Dios ta sventa ti icoltaatic xae.