20
Ja' smelol c'alal icha'cuxi loq'uel ta smuquinal li Jesuse
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Lc. 24.1‑12)
Ta sob domingo, ja' li sliquebal semanae, ic' to ic'ot ta smuquinal Jesús li María liquem tal ta Magdalae. Laj yil ti balch'unbil xa loq'uel li ton ti macbil o sti' ch'ene. Jech isut tal ta anil, tal yalbe li Simón Pedroe xchi'uc vu'un ti lec ono'ox c'anbilun yu'un li Jesuse. Jech vul yalbuncutic:
―Li sbec'tal Cajvaltique laj xa sloq'uesic batel. Mu jna'cutic bu laj yaq'uic ―xiyutuncutic.
Jech ta ora libatcutic ta smuquinal Jesús jchi'uc li Pedroe. Co'ol libatcutic ta anil. Li vu'une lijelov batel. Ba'yuc lic'ot ta smuquinal li Jesuse. Li Pedroe ja' ts'acal ic'ot. Li vu'une ja' no'ox la jcujan jba, la jnach'ta ochel li yut smuquinale. Laj quil tey votsol li saquil mantae pero muc xi'och ta yut li ch'ene. C'alal ic'ot li Simón Pedroe, ta ora i'och ta yut ch'en. Laj yil ec ti tey votsol li saquil manta ti la xpixbeic o sbec'tal Jesuse. Laj yil tey votsol noxtoc li xpix sjole. Pero muc jmojuc oy xchi'uc li saquil mantae, slecoj bu oy, pero lec balbil comel. Vu'un ti ba'yuc lic'ote ts'acal li'och ta yut li ch'ene. C'alal laj quil c'u x'elan comen li mantae, la jch'un ti cha'cuxem xa li Cajvaltique. Pero muc jna'cutic me jech ono'ox ts'ibabil comel ta sc'op Dios ti ta persa ta xcha'cuxi loq'uel ta smuquinale. 10 Jech lisutcutic o batel ta jnacutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique.
Ja' smelol c'alal laj yac' sba ta ilel Jesús ta stojol María liquem tal ta Magdala
(Mr. 16.9‑11)
11 Li Maríae tey va'al icom ta ti' ch'en. Tey ta x'oc'. C'alal ja' o ta x'oq'ue, la scujan sba, la xnach'ta ochel li yut ch'ene. 12 Laj yil tey chotol chib yaj'almantal Dios. Toj sac li sc'u'ique. Ja' tey chotolic yo' bu laj yaq'uic comel sbec'tal li Jesuse, jun ta sjolinab, jun ta yoquinab. 13 Jech i'albat li Maríae:
―Yaa, ¿c'u yu'un cha'oc'? ―x'utat.
Itac'ov li Maríae:
―Yu'un laj xa sloq'uesic batel sbec'tal li Cajvale. Mu jna' bu laj yaq'uic ―xut.
14 C'alal laj yal jech li Maríae, la sq'uel sva'lupat. Laj yil tey va'al jun vinic, pero muc xotquin me ja' li Jesuse. 15 Li Jesuse jech laj yalbe:
―Yaa, ¿c'u yu'un cha'oc'? ¿Boch'o chasa'? ―xut.
Li Maríae la snop ti ja' li jchabi olivate'e, jech laj yalbe:
―Tata, me vo'ot laj avich'be batel sbec'tal li Cajvale, albun ca'i ti bu ay avaq'ue yu'un ta jcuch batel ―xut.
16 Li Jesuse jech laj yalbe:
―¡María! ―xut.
Li Maríae ijoyij, la sc'opan ta jc'opcutic, ja' li ebreo c'ope:
―¡Raboni! ―xut. (Jchanubtasvanej, xi smelol.)
17 Li Jesuse jech laj yalbe:
―Mu me xapajesun yu'un ta ono'ox xibat yo' bu oy li Jtote. Batan, bat albo ya'yic li quermanotactique: “Ta xibat ta stojol li Jtote, ja' Atotic ec. Ja' li Dios cu'une, ja' Dios avu'unic ec, xiyutun”, uto me c'otel li yantique ―x'utat.
18 Li María ti liquem tal ta Magdalae jech vul yalbuncutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutic Jesuse:
―Laj xa quil li Cajvaltique ―xiyutuncutic.
Li c'usitic i'albat yu'un Jesuse ivul yalbuncutic scotol.
Ja' smelol c'alal laj yac' sba ta ilel Jesús tey ta o'lol yut na ti bu oyic yajchanc'optaque
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Lc. 24.36‑49)
19 C'alal bat xa'ox c'ac'al ta sliquebal semanae, tey jmacoj jbacutic ta na, vu'uncutic li yajchanc'opuncutic Jesuse. Lec macal cu'uncutic li ti'nae yu'un chixi'cutic yu'un li jchapanvanejetic cu'uncutique. Li Jesuse ta ora no'ox ivinaj tey ta o'lol yut na ti bu jtsoboj jbacutique. Jech laj yalbuncutic:
―Junuc avo'ntonic ―xiyutuncutic.
20 C'alal laj yalbuncutic jech li Jesuse, laj yac'bun quilcutic li sc'obe xchi'uc li xocone. Jech la jna'cutic o ti ja' li Cajvaltique, jech xcuxet no'ox co'nton jcotolcutic. 21 Li Jesuse jech laj yalbuncutic yan velta:
―Junuc avo'ntonic. Jech chac c'u cha'al la stacun tal li Jtote, ja' jech ta jtacoxuc batel ec, yu'un ja' chbat apasbicun li cabtele ―xiyutuncutic.
22 C'alal laj yalbuncutic jech li Jesuse, la xjuch'tauncutic jcotolcutic, jech laj yalbuncutic:
―Ich'ic li Ch'ul Espíritue. 23 Li boch'otic laj xa scomtsanic c'usitic chopol tspasique, xu' chavalbeic ti ch'abal xa smul ch‑ilatic yu'un Diose. Yan li boch'otic mu sc'an scomtsanic c'usitic chopol tspasique, xu' chavalbeic ti oy smul ch‑ilatic yu'un Diose ―xiyutuncutic li Jesuse.
Ja' smelol c'alal laj yil Tomás ti cha'cuxem xa li Jesuse
24 Li Tomás ti loin xcutcutique mu'yuc tey oy ti c'alal ic'ot li Jesuse. Li Tomase ja' jchi'ilcutic ti co'ol lajchab yajchanc'opuncutic li Jesuse. 25 Jech laj calbecutic:
―Laj xa quilcutic li Cajvaltique ―xcutcutic.
Itac'ov li Tomase:
―Ja' to me laj quil jtuc li yav laux ta sc'obe, me la jtic' ochel sbic'tal jc'ob ta yav li lauxe, xchi'uc me la jtic' ochel jc'ob ta xocone, ja' to ta jch'un ti ta melel cha'cuxem xae ―xiyutuncutic.
26 C'alal iloc' xvaxquibal c'ac'al laj yac' sba ta ilel ta jtojolcutic li Jesuse, tey la jtsob jbacutic yan velta ta yut na, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique. Tey xa jchi'uccutic li Tomase. Lec macal cu'uncutic li ti'nae. Pero ta ora no'ox tey ivinaj ta o'lol yut na li Jesuse. Jech laj yalbuncutic:
―Junuc avo'ntonic ―xiyutuncutic.
27 Li Jesuse jech laj yalbe li Tomase:
―La' tic'o ochel sbic'tal ac'ob li' ta jc'obe. Q'uelavil li jc'obe. Tic'o ochel ac'ob li' ta jxocone. Mu me xapas ta tsots avo'nton. Ch'uno me ti cha'cuxemun xae ―x'utat yu'un li Jesuse.
28 Itac'ov li Tomase:
―¡Cajval cu'un, Dios cu'un! ―xut.
29 Li Jesuse jech laj yalbe:
―Tomás, ja' to laj ach'un ti c'alal laj avil ti cha'cuxemun xae. Pero ja' más to lec li boch'otic ta xch'un ti c'alal mu'yuc chiyilicune ―xi li Jesuse.
Ja' smelol c'usi stu ti laj yich' ts'ibael ta vun li c'usitic la spas Jesuse
30 Li Jesuse oy ep sq'uelubil stsatsal la spas ta jtojolcutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique, pero muc xlaj yich' ts'ibael scotol li' ta vune. 31 Ti c'u yepal laj yich' ts'ibael li'i, ja' sventa ac'o ach'unic ti ja' Jcoltavanej cu'untic, xchi'uc ti ja' Ajvalil cu'untic li Jesuse, xchi'uc ti ja' Xnich'on Diose. Me chach'unique, jech chacuxiic o sbatel osil ta sventa.