21
Ja' smelol c'alal laj yac' sba ta ilel Jesús ta stojol vucub yajchanc'op tey ta ti' nab
Li Jesuse laj yac' sba ta ilel yan velta ta jtojolcutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique. Tey laj yac' sba ta ilel ta ti' nab Tibérias. Ja' jech ic'ot ta pasel. Tey jtsoboj jbacutic xchi'uc li Simón Pedroe, xchi'uc li Tomás ti loin xcutcutique. Tey oy ec li Natanael ti liquem tal ta lum Caná tey ta cosilalcutic ta Galilea banamile. Tey oyuncutic jchibalcutic ec ti Zebedeo sbi jtotcutique, xchi'uc tey oyic yan chib jchi'iltac ta abtel. Li Simón Pedroe jech laj yalbuncutic:
―Ta xibat ta tsac choy ―xiyutuncutic.
―Batic, ta xbat jchi'inotcutic ―xcutcutic.
Jech libatcutic, li'ochcutic ta tenalte' canova. Sjunul ac'ubal la jsa'cutic li choye pero mu'yuc la jtacutic jcotuc. C'alal isacub osile, laj quilcutic tey va'al ta ti' nab li Jesuse. Vu'uncutic li yajchanc'opuncutique muc xcotquincutic me ja' li Jesuse. Li Jesuse jech laj yalbuncutic:
―Queremetic, ¿me oy laj ataic li choye? ―xiyutuncutic.
―Mu'yuc ―xcutcutic.
Li Jesuse jech laj yalbuncutic yan velta:
―Tic'o ochel anuti'ic tey ta jot xocon canova ta abats'ic'obique. Ja' tey chataic ―xiyutuncutic.
C'alal la jtic'cutic ochel ta yut nab li jnuti'cutique, muc xnit ochel ta yut canova cu'uncutic yu'un noj ta choy ta jyalel. Vu'un ti lec c'anbilun yu'un Jesuse, jech laj calbe li Pedroe:
―¡Ja' Cajvaltic ti le' oye! ―xcut.
C'alal laj ya'i Simón Pedro ti “ja' Cajvaltic” xcute, ta ora la slap sc'u' yu'un t'anal, la sjip sba ochel ta nab, bat sta li Jesuse. Yan li vu'uncutique ta canova libatcutic, tey jochojcutic batel li jnuti'cutic ti nojem ta choye. Mu'yuc nom li ti' nabe, noch' no'ox. Oy no'ox van vo'vinicuc metro snatil.
C'alal liloc'cutic ta canova ta ti'nabe, laj quilcutic tey tsanem lec ac'al. Laj quilcutic tey chich' voel choy. Tey oy pan noxtoc. 10 Li Jesuse jech laj yalbuncutic:
―Ich'ic tal cha'oxcotuc li choy laj atsaquique ―xiyutuncutic.
11 Jech i'och ta canova li Simón Pedroe, bat snit loq'uel tal ta yut nab li jnuti'cutique. Nojem ta puro muc'tiquil choy. O'lol xchibal ciento xchi'uc oxcot (153) li choye. Ac'o me toj ep li choye pero muc xtuch' li jnuti'cutique. 12 Li Jesuse jech laj yalbuncutic:
―La' ve'anic ―xiyutuncutic.
Vu'uncutic li yajchanc'opuncutique mu'yuc boch'o junucal la sjac' cu'uncutic ti boch'oe yu'un laj xa cotquincutic ti ja' Cajvaltique. 13 Li Jesuse la stsac li pane laj yac'buncutic, vu'uncutic li yajchanc'opuncutique. Laj yac'buncutic noxtoc li choye jech lec live'cutic.
14 Ja' yoxibal xa velta tey laj yac' sba ta ilel ta jtojolcutic ti c'alal cha'cuxem xa'ox loq'uel ta ch'en li Jesuse.
Ja' smelol c'alal i'albat yu'un Jesús c'usi yabtel li Pedroe
15 C'alal ilaj co'ntoncutic ta ve'ele, li Jesuse jech laj yalbe li Simón Pedroe:
―Simón, xnich'onot Jonás, lec ta sc'anicun li achi'iltac ta abtel li'i. Li vo'ote ¿me más to ech'em jech chac'anun? ―xut.
Itac'ov li Pedroe:
―Cajval, xana' ono'ox ti lec jc'anojote ―xut.
Li Jesuse jech laj yalbe:
―Albo me ya'yic jc'op scotol li boch'otic ja' to ta xch'unic ti vu'un Jcoltavanejun yu'unique yu'un jech ac'o ayinuc stsatsal yo'ntonic, jech mu xch'ayic ta be ―xut.
16 Li Jesuse jech la sjac'be xchibal velta:
―Simón, xnich'onot Jonás, ¿me lec chac'anun? ―xut.
Itac'ov li Pedroe:
―Cajval, xana' ono'ox ti lec jc'anojote ―xut.
Li Jesuse jech laj yalbe:
―Chabibun me scotol li boch'otic xch'unojic xa ti vu'un Jcoltavanejun yu'unique ―xut.
17 Li Jesuse jech la sjac'be yoxibal velta:
―Simón, xnich'onot Jonás, ¿me lec chac'anun? ―xut.
Li Pedroe laj yat yo'nton yu'un yoxibal xa velta ijac'bat ti “¿me lec chac'anun?” x'utate. Itac'ov:
―Cajval, scotol xana'. Xana' ti lec jc'anojote ―xut.
Li Jesuse jech laj yalbe:
―Albo me ya'yic jc'op scotol li boch'otic xch'unojic xa ti vu'un Jcoltavanejun yu'unique, yu'un jech ac'o ayinuc más stsatsal yo'ntonic. 18 Melel li c'usi chacalbote. Ti c'alal biq'uitot toe, mu'yuc c'usi vocol laj ava'i. Atuc laj alap ac'u', laj achuc ach'ut, buyuc no'ox labat. Pero ta to sta sc'ac'alil ti c'alal molot xae, chavich' chuquel, lich'il ac'ob ta te' chacham ―x'utat.
19 Li Jesuse ja' laj yac'be sna' c'u x'elan ta xcham li Pedroe yu'un jech ta xac' ta ich'el ta muc' li Diose. Li Jesuse jech laj yalbe noxtoc li Pedroe:
―J'ech'el me ich'un ta muc' ―xut.
Ja' smelol ti ja' melel scotol c'usitic la sts'iba li Juane
20 Li Pedroe laj yil tey nabalun tal ta spatic, vu'un ti lec c'anbilun yu'un li Jesuse, vu'un ti tey ts'e'elun ta sts'el Jesús ti c'alal live'cutic ta sventa q'uine. Ja' o ti c'alal la jac'be Jesús ti boch'o junucal ta x'ac'at ta c'abale. 21 C'alal laj yilun li Pedroe, jech la sjac'be li Jesuse:
―Cajval, ¿c'u x'elan ta xcham ec li jchi'il li'i? ―xut.
22 Itac'ov li Jesuse:
―Me ta jc'an ti cuxul to ta xvul jta c'alal ta xicha'tal yan veltae, mu aventauc. Li vo'ote j'ech'el me ich'un ta muc' ―x'utat.
23 C'alal jech laj ya'yique, la snopic ti mu'yuc chichame jech ipuc batel ta stojol quermanotic. Pero li Jesuse mu'yuc laj yal ti mu'yuc chichame. Ja' no'ox jech laj yal: “Me ta jc'an ti cuxul to ta xvul jta c'alal ta xicha'tal yan veltae, mu aventauc”, xi no'ox.
24 Scotol li c'usitic la jts'iba li'i laj quil, laj ca'i jtuc, vu'un li Juanune, vu'un yajchanc'opun li Jesuse. Melel ti jech la spas, ti jech laj yal li Jesuse.
25 Toj ep c'usitic la spas li Jesuse. Ti yich'uc ts'ibael ta vun scotole, toj ep libroetic oy ti jechuque. Yan li c'u yepal laj yich' ts'ibael li'i lec xu' chijcolutic o.