4
Wakan, ki gwom piti jin okunu is mo gom cic̱ jin minu cic̱ mo e mo ma si/is piti diki’d mo tani dhalki ana ḵo/ka is mo isi ciki/ mo ki jan ṯal ’deŋ kamu/ ’peni um midi ’taki aṯẖa/aṯẖ mo mmojidhir a’di mo be. Haali/ gwom ’boro’d p̱u’dki’di ana mo jasi me’d jin p̱u’dki’d e uni mo. Hili gwo jin ciḵkina uni mo tani diki war ki ji gi ha me’d gom uni mo, haali/ a’di diki ’dap̱ ki me’d mo ki moŋgam gwo is mo e uni gun ciḵki a’di mo be. Haali/ ana kun gamkina gwo is mo tani cic̱kina mo e mo ma si/is yan mo, me’d gwo jin okina a’di mo ki:
Me’d jin thulka/ me’da p̱o/ gwo mo goma nyor pem jin deḵga/ mo tani
Uni mini ’koki cic̱ mo e mo ma si/is pem ki sule/ sule/ mo be,
ba miim piti ’baarkunu mo ’peni moŋḵa’b jin ḵa’bkina a’di mony’cesh mo be. Haali/ a’di ṯorki gwo mo e moŋkamu/ mo goma cim ma pesu/ mo e bway ki wa cikise/ ki: Dhali Arumgimis siki is mo ka cim ma pesu/ mo ’pena ris to kun uḵkina a’di mo be. Dhali doḵ/e e mo yansan mo tani a’di o gwo mo ki:
Uni mini ’koki cic̱ mo e mo ma si/is pem ki sule/ sule/ mo be.
Me’dyin ki mii gi wakan mo tani kun tiya ’kon mmocic̱ mo e a’di ki a’di diki’d naskina/ mo. Dhali uni gwansan kadhamo/ kun bu’thki gwom ’boro’d mo dhali ush me’d mo mmo’koki cic̱ a’di mo tani haali/ uni warkin ki iman/ush gwo ha e mo be. Doḵ/e a’di karki’da teeŋ kamu/ mo mmo/o gwo mo ki: Shwane/, mmo/o gwo mo eya Dawuu’d mo, ma isi ’ko’di nnii mo, e gwo kun ’tulkunu mo hila/ ki:
Shwane/ ki um ciḵki ’twam piti mo tani
dhalka dum bum ki ’bi’th mo.
Haali/ waḵka Yashuu/ midi ’taki c̱i ki uni mo ma si/is mo tani Arumgimis midi diki ’taki o gwo goma teeŋ kamu/ jin midi di i’ko’d mo be. Wakan a’di ic̱a’bkin ma cim ma pesu/ mo jin mina ’kwani ma Arumgimisi si/is mo be. 10 Haali/ a’diyin jin midi cic̱ mo eya tee jin min ma Arumgimisi si/is mo tani a’di si’da/ midi daḵ miim piti mo me’d jin daḵ ma Arumgimis miim piti mo be.
11 Wakan dhalki ana bira bir mo mmocic̱ mo e mo ma si/is yan mo, wakan ki jan ṯal ’deŋ kamu/ midi diki biṯ mo e ’kusan gwon ’de/ yan jin ushu gwo ha e mo. 12 Haali/ gwo ma Arumgimis ta gwo jin di ki e mo dhali umi is mo dhali kaaka ki ŋarŋar mo mmobol gandala turga/ jin ka’d ka ’ban su/ e ki ka mo mmosuka su’k mo mmoḵwa/a ḵashira/ bwa mo dhali shi/in mo, dhali gwocor mo dhali noro’d mo, dhali mmonyiṯẖ gwo kun kulumu ibwa mo dhali ayiseŋ gwo gi ’twa/ ma du mo. 13 Dhali ibwambori a’di mo tani to jin uḵuŋ kamu/ yisa di’da jin bagkunu ’peni a’di mo, hili aris uni ’baar mo dhunu eya tente/ mo dhali ’kon ki laŋ laŋ mo e bwambori em piti mo, a’di jin mina ana mii us is mo mmomii to mo.
Yesus Ta Dhana Gasiis jin Caaca mo
14 Me’d jin takina ana ka dhana gasiis jin caaca mo, a’di jin peki’d ki tur mo eya ris momis mo, a’di jin ta’da Yesus mo, jin ta Ya/ ma Arumgimis mo tani, dhalki ana budha a’di ki ri’d mo mmoṯel sho’k mo e gwom bana jin pina ana mo be. 15 Haali/ ana tana ka gasiis jin ca’d mo, a’di jin misha isa nyor ’ciŋ mo nyaḵki moŋ’ka’d is bana mo, a’di jin ta jan ṯal ’de/ jin palkunu mo ki ’twaŋkal kuku/ mo me’d ana mo tani hili a’di diki mii miinthus mo be. 16 Wakan dhalki mom bana jin wuna ana a’di jwa i is mo ’dish ana abor mo ki ’dish ’dish mo eya ḵursi ma maliḵ jin ta ji ma ’the mo, ki ana mina ’taki bu’th momiimii mo dhali gama ’the mo mmowoṯẖa/ woṯẖ mo ka tee jin minu mii ta gi a’di mo be.