5
Haali/ iris igasiis kun can ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo kun kwanykunu mo ’peni bwaŋ ’kwani mo tani uni dhukunu ’pen ka pije/ mo gom mii mo gom gway gi ’kwani mo mmo’disha uni Arumgimis is ki mii mo, mmoc̱i to gun c̱inu ki me’d mo dhali to kun ’ciṯẖuwa basa ’cesh mo gom miinthus gi ’kwani mo. A’di mishi mii us is ka daran du mo gom ’kwani kun ta p̱us mo dhali kun thami mii mo, haali/ a’di ki is piti ’kamu ki mo jin ’ka’du is mo. Haali/ gom mii yansan mo tani a’di ḵa ba/ imidi mii c̱i to jin c̱inu mmo’ciṯẖa/ basa ’cesh mo gom miinthus pitiŋ gana/ mo me’d mii jin nyaḵka’d ki isi nyaḵ gana/ mo me’d jin miina ’kwani gwansan mo gom miinthus buni mo be. Dhali wathin ṯal ’deŋ kamu/ yisa di’da jin midi kar is piti ki montaḵ yan ap̱o/ is piti mo, hili a’di yuḵkunu ka Arumgimis mo, jasi me’da yuḵ jin yuḵkunuwa Haruun wakan mo be.
Wakan si’da/ aḴrisṯẖos diki kar is pitiŋ gana/ ki ca mo mmominu kar a’di ka gasiis jin ca’d mo, hili a’di karkunu ’pen ka pije/ mo ki a’di jin oki gwo e a’di mo ki:
/E ta Ya/m pem mo.
Shwane/ aha/ dhotha /e mo.
Me’d gwo jin ona a’di si’da/ e moŋkamu/ mo ki:
/E tana gasiis jin midi di ki sule/ sule/ mo
mmothuḵ mii ma Malkisaadag i’ko’d mo.
Dhali ka tee jin bu’thkina a’di buŋgwar is gi ’kwani ki is piti mo tani, aYesus c̱iki mo ma ’tho jin ’thonu mo dhali di’ba di’b is mo ki ’twa/ jin caaca ki moŋko mo dhali ki jabu’th mo, e a’di jin mishi a’di is ta ki me’d mo ’peni mowu mo, dhali a’di ciḵkunu ko mo gom mii ma gayiin piti jin ḵogu mo. Ba a’di ita Ya/ mo tani a’di da/arki gwo jin hanu gwo e mo gom to jin ’koshki a’di is ka nyor mo. Dhali mmo’borkunu a’di ki ’bor gana/ mo tani a’di warki’d ki ’kusan gi bway gi mowoṯẖ ki sule/ sule/ mo e uni ’baar mo kun haki a’di gwo e mo be, 10 mmo’cemkin ma Arumgimis a’di gway mo mmota agasiis jin ca’d mo mmothuḵ mii ma Malkisaadag i’ko’d mo be.
Arum jin Rumu Ap̱o/ Mo jin Dhalu Gwoŋ Gana/ ’Pen mo
11 Gom gwo yansan mo tani ana takina gi gwo kagahara mo mmo/o mo, a’di jin ’bitha’bi’th mo mmobe’d ’pen ka pije/ mo, haali/ um ushkina ’ce ki us mo mmociḵ a’di mo be. 12 Haali/ ba um ka tee yansan mo tani um ḵa ba/ imini ’taki ta imanṯor gwo mo, hili um mini mii ta gi jan ’deŋ kamu/ mmoṯor um gwo mo doḵ/e isi ki gwo ma bwa nyara/ jin ṯwa/a/ gi gwo ma Arumgimis mo. Um mini mii ta ga ko mo mmop̱i mo, yisa mmoshwa maa ki ḵa’c yisa. 13 Haali/ aris ’kwani ’baar ka ’deṯe/ ’deṯe/ mo kun ’ko ’ko’d eya ko mo tani uni daran gi ’twaŋ gwocon mo e gwo jin ta’da ḵar/e mo, haali/ uni ta uc̱i mo be. 14 Haali/ maa jin shwanu ki ḵa’c mo tani a’di gom ’kwani kun iskin mo be, a’di gom uni gwansan kun ye’thkunu sho’k mo ki gwoŋ gwocon gi bwam buni mo mmoboṯkina uni ki miim ’boro’d mmoḵwa’th mo ’peni a’di jin ta thus ki thus mo.