26
Gway ma Dawuu’d.
Yeyi aha/ mo ma, ayy Tap̱a,
haali/ aha/ yana e yam pem ki ya jin dar gi ŋadhum mo,
dhali aha/ gamkina gwo is e Tap̱a ki dar gi bwa jin shinu ’kup̱ mo.
Nyo/i aha/ mo ma, ayy Tap̱a dhali pali aha/ mo.
’Cunycuri adum pem mo dhali bwam pem mo.
Haali/ mo/en pini iṯeli sho’k ibwambori em pem mo.
Dhali aha/ yana e ya ma isiŋ gana/ e /e mo.
Aha/ dinaki nyaḵ c̱a’b ki ’kwani kun ta imanṯor gwonthus mo,
walla aha/ dinaki ce e ki ’kwani kun ḵal mii ka bor mo.
Aha/ shi/a mo jin cenu e ki imanmii tonthusi e mo,
dhali aha/ mina diki nyaḵ c̱a’b ki a’di jin ta thus ki thus mo.
Aha/ mina ’thur me’d pem mo gom aha/ dina ka p̱o/ mo,
dhali ya mo e mo ma gwaṯam pini jin ’ciṯẖu/ to ’kus mo, ayy Tap̱a,
mmoyuḵ gway ki ’kall ’kall mo, gway jin ’boruwa ’bor bwa i is mo,
dhali mmoṯora ris miiny jarom pini kun miina /e mo.
Ayy Tap̱a, aha/ ena mo kun ’konu e gu’b pini mo,
dhali e mo jin dina monycam pini mo.
Dhalku/ ki tor aha/ sho’k ka pupush nyaḵki imanmii miinthus mo,
walla mondiki/em pem nyaḵki ’kwani kun ’kosha ṯe/ ma nyor mmowol ’kwani abasa ’cesh mo,
10 ’kwani uni gun nyo/a me’d ki nyo/ gom tonthus kun p̱ishinkina uni ki mii mo
dhali me’da bim poros buni uni ’tu’dkunu ki mowan ’kwani is mo.
11 Hili gom aha/ mo tani aha/ yana ki yam pem ki ya jin dar ki ŋadhum mo.
Wani aha/ ’ba/ mo dhali miiyi mii ma ’the e aha/ mo.
12 Sho’k pem doshki’d e mo ma ’cesh jin ba’da/ ba’d mo.
Eya dhana buhany ’kwani mo tani aha/ mina ’bor Tap̱a mii mo be.