125
Gway jin yuḵu mmo/ii ka gagamis mo.
Uni gwansan kun gami gwo is e Tap̱a mo tani uni wana e ki ’Kuwosh ma Sihyuun mo,
a’di jin molu joc̱ mo, hili a’di c̱a’bki’d ki sule/ sule/ ya ye ’ba/ mo.
Me’da ris wosha turga/ kun ’kamki Pa Urushaliim is mo,
wakan si’da/ Tap̱a midi ’kam ’kwanim piti is mo,
’pena tee yansan gana/ mo dhali ki sule/ sule/ mo.
Dhali cwa ma maliḵ gom uni kun ta thus ki thus mo tani midi diki di mo
ap̱o/ mony’cesh jin karu gom ’kwani kun tana ḵar/e mo,
isi ciki/ uni gun dhunu ka ḵar/e mini dhu me’d buni mmotham to mii mo.
Miiyi ki ’bore/ mo, ayy Tap̱a, gom uni gwansan kun ’bora’bor mo,
dhali gom uni gwansan kun dhelel ma dum buni ki dhelel mo.
Hili uni gwansan kun ṯu’kkin mo e bway buni kun wanycara/ wanycar mo tani
Tap̱a midi shu uni bway nyaḵki uni gun mii to kun ta thus ki thus mo.
Moŋḵu’th is midi di goma Israyiil mo.