126
Gway jin yuḵu mmo/ii ka gagamis mo.
Ki Tap̱a warki’da shamaneṯṯan ma Sihyuun is mo tani
ana wana e ki uni gwansan kun shu’bki jan mo.
Yan’ko’d ’twam bana ’tu’dkunu ki piny piny ki momp̱e’th mo,
dhali ale’d bana a’di ḵumki cuuwa/ gom moŋ’kuny bwa mo.
Dhali yan’ko’d uni oki gwo e bwaman kal gi ’kwanin tiya mo ki:
Tap̱a miiki dhan to jin caaca gom uni mo be.
Tap̱a miiki dhan to jin caaca gom ana mo be.
Ana ’borkina bwa mo.
 
Wara shamaneṯṯan bam is mo ma, ayy Tap̱a,
mmowa e ki boṯan yi’de/ e mo ma Januub mo.
Dhalki uni gwansan kun si to ki kony jabu’th mo tani
dhalki uni ’ciṯẖ to ki cuuwa/ jin ḵumu/ ki bwaŋ ’kunyka/ mo.
A’diyin jin yaki gwolu/
mmoḵal emen to mmosi mo tani
midi kulu/ bway pa ki cuuwa/ jin ’thera a’di ki bwaŋ ’kunyka/ mo,
mmoḵali cwalman maman to jin sina a’di mo.