127
Gway jin yuḵu mmo/ii ka gagamis mo. Gway ma Sulemaan.
Isi ciki/ waḵki/ Tap̱a midi nyaŋ gu’b yan mo tani uni gwansan kun nyaŋ a’di mo tani uni miikina ṯu’c ki p̱e’th mo.
Isi ciki/ waḵki/ Tap̱a ki tima p̱o/ ’peŋkuman bampa/ mo tani
amantim mo mo tani diki’d ki e ki p̱e’th mo.
A’di ta miim p̱e’th be ki /e mini cu mis ki jahanne/ mon’thamo/ mo, dhali c̱a’b mmota adiiṯe/ mmosi/is mo,
dhali mmoshwa tonṯe/ mo ’peni mii jin miinu a’di ki mo/anan is mo,
haali/ a’di c̱iki unim piti kun ena a’di mo tani mo/ish e mo.
 
Hili mo mo ma, iya/ gi ’kwani uni ta mal ’peni Tap̱a mo,
maman ’peni bwa ma dho’th mo tani a’di i/ishki ḵumma/ mo.
Me’da thop̱a/ e me’d ma man/as mo tani
a’di wana e ki iya/ gi uni gun ta dhuru’c ki dhuru’c mo.
Mom’bor mii gom wathi/ jin ’tu’dki’da kulp̱em piti ki uni mo.
A’di minu ’koki kar ki mo ma ’the is mo
ki a’di midi ṯora ṯor ka ris ’kwaniŋ ’kup̱ piti mo e ’twaŋkala goŋ mo.