135
Maŋi Tap̱a mo.
Maŋi gway gi Tap̱a mo,
c̱iyi momaŋ mo, ayy um c̱iŋkina/ gi Tap̱a mo,
um kun doshkin e gu’b gi Tap̱a mo,
dhali e gu’b ma pije/ jin di ’kup̱ ḵany ma Arumgimis bana mo.
Maŋi Tap̱a mo, haali/ Tap̱a a’di i’bora’bor mo.
Yuḵi gway gom gway piti mo, haali/ a’di ita’da manmii mii ga ’the mo.
Haali/ Tap̱a kwanyki’da Yakuub gom is piti mo,
Israyiil ita jim pitiŋ gana/ jin cila a’di mo.
Haali/ aha/ misha Tap̱a ki a’di caaca mo
dhali Tap̱am bana a’di di’da p̱owa risa rumi ’baar mo.
Aris to gunn kun ’bori Tap̱a bwa mo tani uni miina a’di mo,
e momis mo dhali e mony’cesh mo,
dhali eya ris ḵumma/ yi’de/ mo dhali aris moŋ’kulga/ mo.
A’di jin dhuki’da raḵ mmocu mo e mo jin dina mony’cesh ’kup̱ mo,
a’di jin uḵki’da wara sho’k goma sho’k mo
dhali a’di jin ḵalki ’tham ’peni moŋgu’b piti jin dhuna a’di uni mo.
 
A’di ta a’di jin ’koshki’da bwanyara/ gi ’Kwani gi Pam Masir mo,
kun tana bwanyara/ gi ’kwaniny’cesh dhali to/e mo,
a’di jin diki’di bwaman /e mo, ayy Masir,
jin hashki jamas mii mo dhali momer mo
ap̱owa P̱irawn dhali aris c̱iŋkinam piti mo,
10 a’di jin ’koshki’da ris kal gi ’kwaniny’cesh mo,
dhali ’kosh imaliḵ kun c̱a’bki dem dem mo,
11 Siihuun jin ta’da maliḵ gi ’Kwani Amuur
dhala Uuj jin ta’da maliḵ gi Pam Bashan mo,
dhala ris ’peŋkuman bampa/ gi Paŋ Kanaan mo,
12 dhali c̱i mony’cesh buni mmota mal,
mmota mal gi ’kwanim piti kun ta ku ma Israyiil mo.
 
13 Gway pini, ayy Tap̱a i’dimki ’kup̱ ki sule/ sule/ mo,
/e mishu maŋ mo, ayy Tap̱a, ka ris ’kwani ma nyaḵum yil mo.
14 Haali/ Tap̱a a’di midi ye ’kwanim piti mo
dhali hila hil ki e ma ’thime/ ki mo/en ap̱o/ c̱iŋkinam piti mo.
15 Tomp̱inycon kun luŋa kal gi ’kwanin tiya mo tani ta ’dolkon kush mo dhali ’dolkon gana/ mo,
uni kun ta mii ki me’d gi ’kwani mo.
16 Uni ta gi ’twa/ mo tani hili uni mol gwo o mo,
uni ta gi e mo tani hili uni mol to p̱ar e mo,
17 uni ta gi ’ce mo tani hili uni mol to ciḵ mo,
walla shi/ina kamu/ di’d e ’twam buniya?
18 Uni wana e ki uni gwansan kun uḵki uni mo –
nye, aris uni gwansan kun gamki gwo is e uni mo.
19 Ayy gu’b ma Israyiil, ’bori Tap̱a mii mo ma.
Ayy gu’b ma Haruun, ’bori Tap̱a mii mo ma.
20 Ayy, gu’b ma Lawi, ’bori Tap̱a mii mo ma.
Um kun ḵo/ki Tap̱a mo tani ’bori Tap̱a mii mo ma.
21 Mom’bor mii midi di gom Tap̱a ’pena Sihyuun mo,
a’di jin c̱a’bki’d e Pa Urushaliim mo.
Maŋi Tap̱a mo.