137
E yana gap̱ gi yi’deŋ ḵumma/ gi Pam Baabil mo tani ana ’kokina a’cesh mo dhali ko mo
ki ana kakina Sihyuun e mo.
E cwa jin wana e ka gwap̱indhop̱ mo tani
ana shirkina adheŋdhenyem bana kun ’kon ma shu/i pesu/ mo.
Haali/ uni kun bu’thki ana mo tani
’theḵki gwo mo ki ana mina yuḵ gway bana mo,
dhali uni gun ’koshki ana is ka nyor kagahara mo, uni ’theḵki gwo mo ki ana mina isi c̱a’b ki c̱ur c̱ur mo, mmo/o gwo mo ki:
Yuḵi aman gwaya kamu/ ’de/ ’peni gway ma Sihyuun mo.
 
A/ana mina yuḵ gway gi Tap̱a kata mo e bampa/
gi ’kwanin tiya mo?
Waḵki/ aha/ ŋana /e mo tani ayy Urushaliim,
dhalki me’da bim poros pem ḵu’thki’d mo.
Dhalka le’d pem ’dap̱a’di bwaŋḵa’dki/ gi ’twam pem mo
waḵki/ aha/ dinaki ka /e e mo,
waḵki/ aha/ dinaki kar Pa Urushaliim
ap̱o/ mom pem jin eḵa/ eḵ jin ’kunyka/ bwa mo.
 
Kayi gwo e mo, ayy Tap̱a, ap̱o/ ’Kwani Aduum
goma tee gi Pa Urushaliim mo,
me’d jin ona uni gwo mo ki: Ka ’cesh gana/. Ka ’cesh gana/.
Ntagi moŋḵa’b piti mo.
Ayy ’bwa/ gi ’Kwani gi Pam Baabil, /e jin ’ce’d mo sho’k ki tash tash mo.
Mom’bor bwayi gom a’di jin midi raḵ /e to ibway mo
gom to jin miikina /e gom aman mo.
Mom’bor bwa gom a’di jin bu’thki ushi uc̱im pini mo
dhali wa uni ’ko’di wosh mo.