146
Maŋi Tap̱a mo.
Maŋi Tap̱a mo ma, ayy ḵashiram pem.
Aha/ mina maŋ Tap̱a ki aha/ dina mmodi ki e mo.
Aha/ mina yuḵ gway mmomaŋa Arumgimis pem mo ka yiha/ ki aha/ dina ki e mo.
 
Dhalku/ ki dhu mom bum jin gamu gwo is e iya/ gi imaliḵ mo,
e ya/ gi ’kwani mo, e a’di jin dar gi mowoṯẖ mo.
Ki shi/in piti ’baarki’d mo tani a’di doḵki’d ki bu’da’cesh ka nyaŋ’ko’d mo,
Dhali ka tenteŋ gana/ yan mo tani to jin thosona a’di mo tani nyaḵ sho’k ’ce’d ki a’di mo.
 
Bwam ’boro’d gom a’di jin ta gi mowoṯẖ ’pena Arumgimis ma Yakuub mo,
a’di jin ta’d ga ’teŋ kap̱e/ e Tap̱a Arumgimis piti mo,
a’di jin uḵki momis dhali mony’cesh mo,
dhali ḵumma/ yi’de/ mo dhali aris to kun ’kon e bwaman uni mo,
a’di jin dhu’da dhu ka dhu ma isiŋ gana/ ki sule/ sule/ mo,
a’di jin torki gwon dwall ’twa/a ’cesh ki tora ḵar/e mo, gom uni gun siri’ckunuwa p̱o/ ki sho’k mo,
a’di jin c̱iki tonṯe/ ki ’kwani kun ’kosha ṯe/ mo.
 
Tap̱a dhuki uni kun tana habuus ki ’kus mo.
Tap̱a ḵa’dki e gi ’kwani kun tana ja’da/ mo.
Tap̱a ’de’kki uni gwansan kun ’kokin ki goŋgo/ mo.
Tap̱a enki ’kwani kun miin ka ḵar/e mo.
Tap̱a timki’da p̱owa ris ’kwani kun iiki iiŋ ’kus mo.
A’di ki ta up̱ kun wuna ikaṯẖ is ki me’d mo dhali uni gun dar gi icom mo,
hili bway jin iina ’kwani kun ta thus ki thus mo tani mina a’di guyu/ e mo jin mina uni kup̱ mo.
10 Tap̱a a’di midi ta tap̱a ki sule/ sule/ mo,
ayy Sihyuun, a’di jin ta’da Arumgimis pini mo, eya risa nyaḵum yil gi ’kwani mo.
Maŋi Tap̱a mo.