JOHN
Hamadefal
Hasuluwel babior we yael John ila tefayel “Mal we yar” ngal Gaius, le semal metael eklesia. Yeramtala tefayal babior le ye hapingpinga Gaius le fael mala yema tipingir Kristiano kala sibis, iwe ngo yeramtale tefayal babior le ye kangalur yarmat bo rebe llugu deper irel semal mal le Diotrephes idal.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal 1–4
Yal hapingpinga Gaius 5–8
Yal sor tayikofel Diotrephes 9–10
Yal sor momayel Demetrius 11–12
Haygul loh 13–15
1
Hasuluwel Babior We Yael
Babior le ila ye budoh mo irel yeramtale sa mal — Sa loh irel Gaius le ngang ye kel yai hachangi. Ac 19:29; Ro 16:23; 1 Co 1:14
Maryarey le ihachangug, imemepel bo hare pangal formel ngo yebe fel chog irem ngo ho mel le ho towe tomay le yebe wochog mala ngulum le igula le ye fel. Ngang ye kel yai rraey irel yodwe tot Kristiano kowe bisich re budoh ngo re kangaluyey lepal tugulul ladep la yam irel mala ye katos — le tapel chog yam ma faesul dabey mala ye katos. Tor sew formel le yebe kel yai rraey iyang mo imol mala ibe rongrong le meka layi re dabey mala ye katos.
Yal Hapingpinga Gaius
Maryarey le hochang, gel ho itol depom irel yengang kala yam ngalir Kristiano kala chilam le hare mwo ir wasola. Ir resa kangalur yarmetael eklesia le kofael hachangcheng la yam. Fael pechem ngo hobe tipingir bo rebe tetaboloh malekah le yar irel sew fil le yebe fel depel Deus iyang. Re chapidah malekah le yar le rebe yengang ngal Kristus. Iwe ngo re temchal bo rechoka tor yar tugul rebe tipingir. Ila gich Kristiano sibe tipingir rechoka bo sibe daber irel yengangel mekla ye katos.
Diotrephes Mo Demetrius
Isa tefa sew babior le ye mochoch ngalir yarmetael eklesia la; ngo Diotrephes we ye dipli bo iy mele yebe mel bo meter, ye temchael taelenga mekla ngang iy sor. 10 Ngo yodla ibe buyoy iremi ngo pangal mekla iy ye foru ngo ibe sor: le pangal mekla ye tayikof le iy ye sor iremem mo pangal kachepar kala ye sor! Ngo te ila chog mele ye foru; bo ye temchael hamaler Kristiano kala wol bisil le rebe budoh irel, ngo ye hapolahor rechokla re dipli bo rebe hammaler wasola ka, ngo ye foru bo yebe ddaber loh mo fael Kristiano!
11 Maryarey le hochang, ho towe somla meka ye tayikof, bo hobe far somla ikla ye momay. Semal le yebe foru meka ye momay ngo iy lol Deus; ngo semal le yebe foru meka tayikof ila ngo iy ye ted gola Deus.
12 Ye momay kaptael Demetrius mo irel pangal yarmat; ngo mala ye katos ila ye haleha momayel yeramtale. Bo hamem mwo ngo ha hatugulu le iy semal cho momay. Hami ngo ha gola le meka hamem ha sor ila ye katos.
Hartael Habong
13 Ye chil cholop mekla idipli bo ibe kangalug, ngo iy te dipli le ibe tefa diy lal babior. 14 Idipli bo towe ssulay ngo siya rol wer fangal ngo siya moch kapatpat lufulyach.
15 Hopos be mel irem. Panger meka wol maryarem ngo re fang wey yar habong irem. Panger mekla wol maryarech ngo hobe habungur, le be semal mo semal ir.

1:1 Ac 19:29; Ro 16:23; 1 Co 1:14