HEBREWS
Hamadefal
Babior we ye taftaf loh irer Hebrews ila ye teftaf ngalir sibis Kristiano le sa kkel yar yarmat kekappaliyel ngalir ngo yesa sar merah bo rede tagul tang tugulul ladep le yar Kristiano. Yeramtala ye tefa babior le ila ye hakkela yar tugulul ladep irel yal hamdefa ngalir le Jesus Kristus ila iy mele katosol, ngo iy mele hartael yael Deus kangalgich kofal iy llufulyal. Ngo irel yal foru mele ngo suluw formel le ye hakkela mala kaptal le ye katos: (1) Jesus ila iy Lol Deus le tor siyal, le ye kkel yal hasrowu yalol mala Temal irel yal yedamgel irel yodwe ye mesel bbareg woal krud. Iwe ngo irel mala iy Lol Deus, mele iy Jesus yela tagiyet mo imor profeta kowe ye mel kapter lal Babior we ye Santus, ngo ye wol tagiyet imor angelus mo Moses. (2) Deus yesa kapta loh le Jesus ila iy semal temarong le tor siyal, ngo ye tagiyet imor temarong kowe ye mel kapter lal Babior we ye Santus. (3) Yagel Jesus mele rechoka ye tugul lal deper resa daor mo irel molfid, mo motog, mo maes; iwe ngo Jesus, le iy Temarong la ye hartael tagiyet, mele yesa tipingi gich ngal molow la ye katos. Iwe ngo mele ila ye llah chog sugfed kofal mo irel wululul yar Hebrew rema ffaor maligach kowe yar, iwe mo mael kowe rema tap maligach.
Wol miril yael yeramtale ye tefa babior le sor kofael tugulul ladep la yar fedmal rechokla ye ffos ider mo wol Israel muswe (momol we 11), ngo yesa hafalpecher rechoka rebe yawli babior le bo rebe hakkela yar tugulul ladep. Iwe ngo irel momol we 12 ngo yesa hakkela ngalir yarmat bo rebe yedamgel yee, la hola yodla hartal le ir re towe tagul tang Jesus, bo rebe yedamgel chog luwul hafohoy mo bbareg kala rebe chungu. Yesiy babior le mo wol hapatpat kala rebe dabey mo ikla rebe llugu deper iyang.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal: Kristus mele hartael yael Deus kangalgich kofal iy llufulyal 1:1–3
Yael Kristus tagiyet mo imor angelus 1:4—2:18
Yael Kristus tagiyet imol Moses mo Joshua 3:1—4:13
Yael Kristus mel bo Temarong la ye tagiyet mo imol pangal 4:14—7:28
Yal hartael tagiyet Bugtag la yael Kristus 8:1—9:22
Yal hartael tagiyet maligach la yael Kristus 9:23—10:39
Yal palleng pelal tugulul ladep 11:1—12:29
Hafelel depel Deus 13:1–19
Haygul mapel 13:20–21
Hartael Hapatpat 13:22–25
1
Babior We Ye Tafaloh Irer
Padael Mala Yalol Deus Le Ye Budoh Mo Irel Mala Lol
Muswe ngo ye cholop igegal ngo ye cholop yad yael Deus hapatpat ngalir profeta kowe ngo ir resa hadayu ngalir chapdoh kowe yach. Iwe ngo yela ralleka, ngo molwe Lol mele yesa hadayu ngalgich mekla yalol. Deus ye tapeli mala Lol bo yebe hasub laeng mo talop. Iwe ngo yesa duwley mala Lol le bela wol mirilloh, ngo iy mele yebe lamli pangal formel. Iy Jesus ye kawraloh termal falmay la yael Deus. Ngo iy ila ye hafedeg ngal chog Deus, ngo ye kekamale pangal formel irel kkamelal mala yalol. La wol miril yal hachuya fael yar molfid re talop, ngo ye sala marodiy mo woal laeng rela gilemra irel Deus, le ye hartael tagiyet.
Mala Lol Deus Le Ye Tagiyet
Deus ye hatagita mala Lol mo imor angelus, le ye wochog mala idal le ye fang ngali le ye hatagita mo imol mekla ider. Bo tor fael sew le Deus ye kangalu semal angelus kowe lol bo, “Gel layi, igla mele iy sa mel bo Tamom.” Ngo tor fael sew le Deus ye sor irel semal angelus bo, “Iy bele mel bo Temal, ngo iy yesa mel bo layi.” Ps 2:7; 2 S 7:14; 1 Ch 17:13 Ngo yodwe Deus ye bele fangdiy molwe mol Lol woal talop le ngo yesa sor bo,
“Panger angelus ka yusuwel Deus ngo rebe hasrowu mele Lol.” Dt 32:43 (LXX)
Iwe ngo irel kofer angelus ka, Deus ye sor bo,
“Deus ye forur angelus bo rebe mel
bo yaeng mo bbulul yaef.” Ps 104:4 (LXX)
Iwe ngo la irel kofael molwe Lol ngo Deus ye sor bo:
“Mala Lamliyem ho Deus ila yebe mel le towe yor siyal!
Ho lamlir meka lom le ye fel. 1:8–9; Ps 45:6–7
Ho hachangi mekla ye momay ngo ho hafobidiri meka ye tayikof.
Ila fal le Deus le yam Deus yesa duwleh
ngo ye fang ngalug rraeyel ssor la ye tagiyet
mo imol ila ye fang ngalir mekla wocchilam.”
10 Ngo iy ye wol sor bo,
“Chapdageldah chog ngo gel ho Samol
mele ho foru talop mo laeng le foriyel lal pom. 1:10–12; Ps 102:25–27 (LXX)
11 Pangal meka ngo be moaloh ngo gel yebe tabtobloh chog yam mel.
Ngo rebe towas le be wochog mengag kowe yesa bes.
12 Hobe limir le be wochog sew coat,
ngo ir rebe liwel le rebe wochog mengag ka yesa bes.
Iwe ngo gel ila pangal yad ngo be sangsengam chog,
ngo yam molow ila tor siyal.”
13 Tor fael sew le Deus ye kangalur angelus kowe lol bo:
“Ha maro rela gilemra irey yee,
la hola yodla ibe yitilir rechoka re hattohar ngalugmi fael
mekla pechemi bo rebe mel bo liliyel pechemi.” Ps 110:1
14 Iwe meda mele angelus? Ir ngoel le re foforu mekla yalol Deus, ngo Deus yema hagloyur bo rebe tipingir rechoka be yoh le rebe daor.

1:5 Ps 2:7; 2 S 7:14; 1 Ch 17:13

1:6 Dt 32:43 (LXX)

1:7 Ps 104:4 (LXX)

1:8 1:8–9; Ps 45:6–7

1:10 1:10–12; Ps 102:25–27 (LXX)

1:13 Ps 110:1