TITUS
Hamadefal
Titus ila iy semal Gentile le yesa weg ngal Kristiano ye sala mel bo choluwal mo re tipingiyel Paulus irel yal fofoloy woal sew mo sew fulu. Babior we yael Paulus ngal Titus ila ye fangloh irel iy Titus le choluwal le ye chil tarmal ngo ye mel woal Crete, le yesa mel tefael bo yebe kemahoy yengangel eklesia la iyang. Suluw metmetael mekla ye weres depel Paulus iyang.
Metamol ngo ye hamangi ngal Titus tappel wegdeg kala meka metael eklesia rebe mel iyang, bo iy yebe luluwaley wegdeg kala ye tayikof le ye cholop yarmat mo woal Crete le rema foru. Mala harwowal ngo yesa kangalu Titus igegel yal be hamdefa setar mo setar yarmat mo irel eklesia, le rechoka resa mal mo ika resa fefel (iwe ngo ir resa moch foloyur ika resa lefechig), iwe mo tarmal mo slave. Mala hartal loh ngo yeramtala ye tefa babior le yesa harepiya ngal Titus kofael yar Kristiano wegdeg, irel yar be pos mo yar momay ngalir yarmat; re towe hafobdirir yarmat hare re hachocho ngalir hare re mahalhal irel eklesia.
Palpal Meka Yadol Babior Le
Hamadefal 1:1–4
Rechokla metael eklesia 1:5–16
Yar setar mo setar yarmat yengang irel eklesia 2:1–15
Hamedaf mo yar be llugu deper 3:1–11
Haygul loh 3:12–15
1
Harwowel Babior We Yael Paulus Ngal
Babior le ila ye budoh mo irel Paulus le yael Deus boy ngo iy semal apostel le lol Jesus Kristus.
Ye duwleyey ngo yesa hagloyuyeyloh bo ibela tipingir rechokla Deus yesa duwler bo lol bo ibela foloyu ngalir mekla ye katos le sima kay mo irel taliw le yach, le kofael molow la tor siyal le yebe luglug depach iyang. Deus le tema kachepar mele ye hatugulu ngalgich molow le mo imol molwe yebe sub faileng le, ngo yela hola mala yodol, ngo yesa kawraloh mo irel yal hapatpat ngalgich. Iye mele yesa fang ngaliyey bo ngang ibe kangalur yarmat le ila mala Deus la yach Demer ye kangaluyey bo ibe foru.
Itefa babior le ngal Titus le katosol layi luwul tugulul ladep le hamem harorumal ngo ha mel iyang.
Deus le Temal mo Kristus Jesus le yach Demer rebe fang ngalug haradiya mo hopos. 2 Co 8:23; Ga 2:3; 2 Ti 4:10
Yael Titus Yengang Woal Crete
Iligdug mo wol Crete bo hobe kemahoy mekla ye ted fel bo hobe hafle. Iwe ngo ho duwler rechokla rebe mel bo yar mal irel eklesia kala wol sew mo sew haplom. Luluwaley hamayi meka ikangalug: semal le tor derel mele yebe mel bo yar mal yarmetael eklesia, ngo be semal chog ril, ngo panger mekla lol ngo be yor yar tugulul ladep, ngo re towe tofotngag, ngo rebe ma taelenga yalol wulutugur. 1:6–9; 1 Ti 3:2–7 Bo semal le yebe mel bo meter chol sew Eklesia ngo iy mele yebe lamli yengang kala yael Deus ngo ye momay le towe yor derel. Ye towe hattodah, hare ye ha ssong, hare ye toahabbelas, hare ye toafedeg, hare ye chahewal salpiy. Yebe momay yal hagiyeg ngalir yarmat ngo yebe dipli le yebe ma foru meka ye momay. Yebe ma supiy yal luluwal mo irel mekla ye tafel, bo yebe mel le ye fel ngo ye santus ngo ye lamli yal wegdeg. Iwe ngo yebe itol depal irel mele yalol Deus le ila mele yebe luglug depach iyang, ngo ye ppali ngal mekla re fofoloyu ngalir yarmat. Hare be iye sengal ngo be yoh le iy yebe hakkela deper sibis irel foloy le ye katos. Ngo be wol kawraloh yar machey rechokla rema happaliyel ngal foloy le.
10 Bo ye cholop yarmat le ye hamwngalir chog rechokla re moch weg ngo re chil dedabey chog mekla kkor Jews, le resa kekacheprar yarmat irel mekla tor pelal le re kekapta. 11 Sibe happolahor mo irel mekla re kekapta bo resa kketaropropa yar chol sew mo sew bugat tugulul ladep le fael mekla resa fofoloyu le medalbo re towe foloyu. Re foforu mele le fael chog mala yebe yoh ngalir salpiy. Iwe ngo ye hamaama tappel mele re foforu. 12 Semal chog ir yarmetael Crete le semal profeta kowe yar mele ye sor mala tosal le ye sor bo, “Yarmetael Crete ila re toakachepar ngo re wochog mael kowe re machoh, iwe ngo re mongolap ngo re tehayreg.” 13 Ye katos mele ye sor. Ila fal le yebe kkel yam kkaftoroy ngalir iyang bo yebe fel yar tugul. 14 Ngo re ligdi fiyong kala yar Jews mo hatobtob kala foriyer rechokla resa ttahchaloh ikala ye katos. 15 Pangal formel ngo ye tal mo irer rechokla ye tugul lal deper; iwe ngo tor mele yebe tal mo irer rechokla ye ruchupungloh lal chemer ngo te tugul lal deper, bo lal mekla chemer mo yar luluwal ila ye ruchupungloh. 16 Re sor bo ir re gola Deus, iwe ngo te ila sengal mo irel wegdigir. Iwe ngo re hafobder mo lal depel yarmat, ngo re tema taelenga yalol Deus ngo ye towe yoh ngalir le rebe foru mekla ye momay.

1:4 2 Co 8:23; Ga 2:3; 2 Ti 4:10

1:6 1:6–9; 1 Ti 3:2–7