Naul Erwen nga
JON
Muli
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Jon olul kele, osp̃e suri merrenien ko weretunen. Ko olul van ji ‘lekter’ san ko ‘natun’ nir, ko rrek iok ni owra puwra meling kalesia (jos) san.
1
Nale Womujnen
Inu le nga mevi m̃erwomu ne Naim On, nuwra erres tevi nik, lekter san nga Atua mutobbtobbue nik, ko nuwra erres tevi natum kele nir. Inu numrreni kami elep, suri rramkorti renge nale weretunen. Ko sete inu kis kobbong, nir jijle nga markorti renge nale weretunen armerreni kami erpok, suri weretunen nga muto pa ji kerr ko puto kele tevi kerr tetajer.
Ngel evi loten suk tevi kerr nga rramlik renge nale weretunen, ko rramok-merreni jinibb nir. Atua Tata, tevi Iesu Kristo Natu Atua, porok-la se kerr tevi nolo nuru nga m̃irres, ko porrorrmi kerr, ko porlai demat tevi kerr.
Weretunen ko merrenien
Inu nurnge erres nga m̃elesi natum nir sopor marok-vijuri nale weretunen, erpe nga Atua Tata muwrai pa tevi kerr musuw. Ko lekter, inu numrreni bowrai kele tevim nga kerr rrapmerrmerreni kerr pilep ko wor. Inu sete nuli nga bea-werai nesesreien nga mimerr kele san tevim, ejki. Nesesreien ngok, rramrunge pa womujnen osuw. Ko murrun nga rramok-merrmerreni lenglengen kerr e, ngok evi nga rrapvijuri nesesreien nga Atua muwrai. Nesesreien se Atua ngok rramrunge pa osuw daron nga rramrunge nale nga m̃irres womujnen, nga muwra mauren se kerr puwun saut ko wor renge murrun nga rrapok-merrmerreni kerr pilep.
Jinibb ne gerisen elep pa marivel karkar iel ngatan musuw. Nir ngok sete arok-werai nga, daron nga Iesu Kristo mivini iel ngatan, niben erpe jinibb rres kobbong. Nir nga marirpok arivi jinibb ne gerisen mawos, ko arivi devje nuval se Kristo. Kapmetmet nga taktor jabble sev nga kamp̃elak tweni, ko kapa-lai wor nowlin p̃etp̃eti.
Jinibb si nga mivel ngasu ko sete mivijuri nale nesesreien se Kristo, Atua sete elik re mauren sen. Ko jinibb si nga mivijuri nale nesesreien se Kristo, Atua Tata tevi Natun Iesu Kristo, nuru korti orlik tevi renge nolon. 10 Poro jinibb san pivini ji kami ko sete owra visviseni nale se Kristo, ko sete kaplai pian loloim se kami. Poro jinibb nga mirpok pivini, ko sete kapwerai erres tevi. 11 Suri jinibb nga puwrai erres tevi m̃ernen, ko erpe ni kele ko ok-korti tevi renge majingen nga marsij sen.
Bongsi nale
12 Nale elep nga bowrai tevi kami, ko numusus boli tweni renge naul. Ko norrorrmien suk oto eterter erpel, nga bea-vinuk kele bea-lesi kami, ko rrapa-jiljilwer sopon. Renge murrun ngok kerr jijle rraprongwos rrapa-runge p̃irres pilep ren.
13 Jojim nga Atua mutobbtobbue, natun nir arwerai erres wor tevi nik.