Naul nga Pol Muli tevi Kalesia Nir renge
EPESAS
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Renge naul ngel Pol osp̃e suri norrorrmien se Atua nga jinibb jijle nir parlik parivi sansan renge Iesu Kristo. Ko gortien ngok eplari pa ji kalesia nir. Nir arirpe nibe Kristo, ko Kristo evi batun. Ko arirpe kele naim san nga Kristo mivi batu nabur nen, ko arirpe nesen se Kristo. Nale rrongrrongvien rreknga pikja nale ngok nir arviseni nga kalesia nir arivi sansan renge Kristo. Ko rramlesi Pol eir elep ko ejiljilwer kemkam̃e renge nale nga marres nir daron nga murrorrmi merrenien nga milep se Atua nga rramlesi renge Iesu Kristo nga m̃ila mauren tevi kerr. Mian ko osp̃e kele suri lat nga liken ser puto suri renge mauren nga marmaur rengen nabong jijle.
1
Pol owra erres tevi nir
Inu Pol nuvi aposol se Iesu Kristo suri marongen se Atua. Nuwra ‘erres’ tevi kami jinibb on nir nga kamlik Epesas, ko nga kamtur eterter renge Iesu Kristo. Nurongwose, merrenien ko demat se Atua Tata se kerr ko se Numal Iesu Kristo piptevi kami.
Atua elai pa nanu jijle nga marres tevi kerr
Rraprij p̃irres suri Atua Tata se Numal se kerr Iesu Kristo, suri ni elai pa nanu jijle nga marres nga marto renge melrin ko elngi re nolo kerr nga rramkorti pa tevi Iesu Kristo. Ko ni otobbtobbu womue kerr nga rrapa-korti tevi Iesu Kristo, vitunen ko ea-loli iel ngatan muto vajin. Elngi pa kerr nga rrapon ko rrapwokwok renge ni non, ko nga rrapmerrmerreni kerr pilep. Owra wowomu pae nga kerr rrapivi natun suri Iesu Kristo, suri ni kobbong marongen sen elesi erres pirpok. Ololi erpok tweni nga jinibb nir parsurövi ni nosrövien sen ko merrenien sen re nga m̃ila Kristo nga ni mimrreni milep tevi kerr erpe merrenien nga milep sen san nga m̃ila nawone tevi kerr. Renge drra ne mijen se Kristo ko ni ojri lweni kerr nga rramkorti tevi Kristo. Iok erpe etlasi tweni nololien se kerr, suri merrenien sen nga m̃irres milep nga mijivreni milep renge kerr. Re norongwosien sen nga murongwose nanu p̃etp̃eti nir elesi erres nga kerr rraprongwose marongen sen, nga womu muto teptepi. Ko iok evijuri norrorrmien sen nga m̃ilngi womue renge Kristo 10 nga pia-pelari renge daron momsawos nen. Ko norrorrmien sen evi nga p̃iser kortoni nanu p̃etp̃eti nir renge Kristo, nanu nir ne melrin ko nanu nir ne iel ngatan, ko Kristo pivi batu nanu ngok p̃etp̃eti nir vajin.
11 Atua okloli nanu p̃etp̃eti nir arok-pelari osorsan tevi ni marongen sen. Ko ni otobbtobbue kem renge Kristo, ko owra wowomu pae 12 nga jinibb jijle nir parsurövi nosrövien se Atua suri kem nga namlingi womu nolo kem renge Kristo. 13 Ko renge Kristo kami kele, nga kamrunge pa nale ne weretunen, ko nosp̃en nga m̃irres nga musp̃e suri sel nga Atua p̃ila mauren tevi kami rengen, kami kele kamlingi nolo kami rengen. Ko Atua oto rore kami tevi Nem̃in On nga muwrai pa wowomu nga pia-koni. 14 Ko Nem̃in On ngok eviseni womue nga Atua pia-lai ko wor nanu p̃etp̃eti nir nga m̃ilngir pa parivi se kerr. Ko ngok rrapsurövi ni nosrövien sen.
Loten se Pol
15 Suri nanu ngok ko nir, m̃itipatun re daron nga mornge nosurien se kami renge Numal Iesu ko merrenien se kami nga kammerreni kalesia nir, 16 sete numosi nga bowra ‘erres wor’ tevi Atua suri kami. Nomok-rrorrmi kami renge loten suk, 17 ko nomok-ngoni tevi Atua se Numal se kerr Iesu Kristo, nga mivi Tata ne nosrövien, nga p̃ilai norongwosien nga murrow tevi kami renge Nem̃in On sen, ko nga Nem̃in On sen kele piviseni Atua tevi kami, nga kaprongwose ni p̃irres. 18 Ko niko, kaplesi wose p̃irres renge nolo kami vajin nanu nga marres temijpal nir nga Atua miverus kami tweni, nanu nga marwun saute nosrövien, nga Atua m̃ilngir pa se kerr jinibb on sen nir, nga rraptiriv twenir. 19 Ko numrreni kele nga kaprongwose kele derteren sen nga milep nga milep temijpal nga mok-majing renge kerr nga rramosuri. Iok osorsan tevi derteren nga milep sen 20 nga muloli Kristo mimaur luwi re mijen, ko m̃isakel renge Atua nevren rres renge melrin. 21 Ko iok Kristo ean mare re numal p̃etp̃eti nir, ko nisen ean mare re nais p̃etp̃eti nir re daron nga ngel ko daron nga pia-vini. 22 Ko Atua elngi nanu jile re b̃elan ngatan, ko ololi kele ni evi batu kalesia nir renge nanu p̃etp̃eti nir, 23 ko kalesia nir arirpe ni niben. Ko mauren ser owun saute Kristo, nga mok-songni nanu jijle nir nga Atua mulolir.