2
Re mijen van re mauren
Ko kami bonevis erpe kammij re nololien se kami ko nanu nga marsij nga kamok-lolir. Re wosenen kamvijuri sel nga m̃isij ne ngatan ngel, ko kamosuri Demij, nga mivi numal se demij nir nga marlik ngatan p̃etp̃eti nir, ko nga mok-majing malum renge nir nga sete marvijuri Atua. Ko kerr jijle bonevis rramvijuri sev nga nolo kerr nga m̃isij ko norrorrmien se kerr nga m̃isij mimrrenir. Ko nalol se kerr esij erpok ko wor, ko rramivi jinibb nga Atua mulolarsi kerr, erpe jinibb jijle nir. Ko Atua orrorrmi terai kerr. Ko suri merrenien sen nga milep nga mimrreni kerr e, ololi rrammaur luwi tevi Kristo, daron nga rrammij pa renge nololien. Ko ngok rramlesi, Atua ela mauren tevi kerr suri ni merrenien sen kobbong. Ko ni ololi kerr rrammaur luwi kele tevi Kristo, ko ololi rramsakel kokorti tevi Kristo renge melrin. Ololi erpok nga piviseni renge sia sia nga para-vini, merrenien sen nga milep lenglengen ko murrun nga mokrrorrmi kerr renge Iesu Kristo. Atua ela mauren tevi kami nga kamosuri, suri bbong merrenien sen ko. Erpe evi nelaien san nga ni m̃ila nawone tevi kami, sete eplari renge kami. Ko sete eplari kele renge majingen nga m̃irres san nga kamloli, ejki. Ko niko, sete jinibb san orongwos pulololi lwenie. 10 Kerr rramirpe nanu san nga Atua kobbong m̃imajinge. Ko ni ela mauren nga mimerr tevi kerr suri Iesu Kristo, tweni nga rraploli majingen nga marres nga ni m̃ilngir wowomu pae nga rrapmajing twenir.
Kerr jijle rramivi meling sansan renge Kristo
11 Re womu kamiak kamivi jinibb ne vare. (Ko m̃eri Isrel nir, nga martori bae ser m̃iterter, arok-ungasi kami, ko arok-wera tevi kami, ‘Sete kaman re mövil’. Ko iok evi nanu san nga jinibb kobbong muloli, ko ejpari bbong nibe jinibb kis ko.) Ko kaprrorrmi wos kamirpese re wosenen. 12 Rrek re wosenen kamlik ngasue Kristo, ko kamivi jinibb m̃inij re m̃eri Isrel nir, ko sete kamkorti renge nanu nga marres nir nga Atua muwra p̃ilai tevi m̃eri Isrel nir. Ko niko sete nanu san nga kaptiriv tweni vitunen otoe, ko kamlik ngasue Atua iel ngatan. 13 Ko lelingenok vajin kamkorti tevi Iesu Kristo, ko setemun kamlik ngasu erpe womu, ejki. Kamini pa mori suri drra ne mijen se Kristo.
14 Ko Kristo ololi demat livö ne kem m̃eri Isrel nir ko kami jinibb ne vare nir, ko ololi kerr rramivi meling sansan. Erpe tevi ni niben ko etngitngi naworr nga martuwe muto kokorti mivi nawot nga muwlu livö ne nuru. Ko ololi nuru vajin setemun orivivi devje nuval se nuru. 15 Ko ni ela tweni nale nesesreien se m̃eri Isrel nir tevi nesesreien wowarreng nen nir, nga puloli nuru nga womu orivel sisamis porivi vajin m̃elew, porirpe jinibb sansan renge Kristo, nga muloli demat ngok. 16 Mijen se Kristo renge nai pelaot erevji tweni jerjere murrun nga kem m̃eri Isrel nir, ko kami jinibb ne vare nir, rramivivi devje nuval. Ko mijen se Kristo renge nai pelaot ejipteni gortien se kerr nga eru ngok evi niben sansan vajin, evi ni niben. Ko ela kerr jijle ko ejipteni kerr tevi Atua. 17 Ko erpok, Kristo evini ko ewerwer suri nosp̃en nga m̃irres suri demat. Ewerwer tevi kami nga kamlik ngasue Atua, kamivi jinibb ne vare nir, ko ewerwer kele tevi kem m̃eri Isrel nir nga marlik morie Atua. 18 Ko suri Kristo, kerr jijle rramrongwose rrapan ji Atua, m̃eri Isrel nir ko jinibb ne vare nir. Ko Nem̃in On nga mivi sansan okpitevi kerr jijle.
19 Ko ngok, kami jinibb ne vare nir, setemun kamivi jinibb neturvitan. Ko setemun kamlik toto, ejki. Ko kamivi pa jinibb tera se Atua erpe jinibb sen jijle nir, ko kamivi pa naim se Atua. 20 Naim nen, batu nabur nen evi Iesu Kristo, ko nabur nir nga martur suri arivi propet nir ko aposol nir. 21 Ko nibe naim nen p̃etp̃eti arjipjipti renge Kristo, ko armajing rujrujoni malume renge Kristo, pivi Naim On se Numal. 22 Ko kami kele, kamivi nibe naim nen sopon, suri kamivi se Kristo. Ko renge naim nen, Atua ko p̃ilik ren, suri Nem̃in On sen.