Naul nga mian ji
M̃eri Isrel Nir (Ibrus)
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Sete rramrongwose si oli naul ngel: Pol, rreknga Apolos, rrek nir m̃inij nen san. Ko oli van ji m̃eri Isrel sopor nga marivi kalesia. Ko owra Iesu ean mare re anglo nir (1:5-14), ean mare re propet nir, ko ean mare kele re Moses ko Josua (2:1—4:14). Iesu evi batu jinibb ne sulsulen nga mumomsawos m̃irres p̃etp̃eti, suri ni ejkie nololien. Ni emarong bbong pimij erpe sulsulen san nga mian ji Atua, ko setemun rrammerreni sulsulen m̃inij kele san nga rraplai tevi Atua (9:23—10:18). Ko Atua ololi ni emaur luwi re mijen, ko etasi vajin sel nga jinibb jijle arongwos paran ji Atua (4:14—5:10; 7:1—8:13).
Ko naul ngel osp̃e nosurien kele, owra kerr rraposuri ko wor Iesu. Nosurien ololi kerr rramrongwose erres nga rraplai ji Atua nanu nir nga lelingenok sete rramleslesir. Osp̃e nosurien se jinibb se Atua nga tuwi nir (11:1-40), ko owra kerr kele nosurien se kerr p̃iterter ko wor (12:1-3).
1
Iesu ean mare wor easi propet nir
Tuwi jer vini, Atua ok-rij tevi b̃irterawarreng se kerr nir renge sel lele nir rrurrngi propet nir. Ko renge ma nabong nga mivi bongsi iel ngatan erpe rramlik vajin rengen lelingenok, erij mawos vajin rrurrngi Natun mawos. Natun ngok ko, womu jer daron nga iel ngatan m̃itipatun e, ko Atua emajing nanu jijle renge ni nevren; ko owrai nabong sopon nanu jijle para-ivi sen e. Natun ngok, moron se Atua omor rengen, ko non omor erpe Atua, ko eviseni erres Atua. Ni kobbong orrul totkoni nanu jijle, ko ololi kele arto erres renge derteren ne rijrijen sen. Ko emarong lweni kele nga mivini m̃irrawe tweni nololien se kerr jijle. Daron nga mivinvini jijle majingen sen ngok iel ngatan ko olwi van re melrin e, ko elik vajin tevi Tata sen renge nevren rres, nga mivi Numal nga mian mare renge melrin.
Iesu ean mare kele wor easi anglo nir
Iesu ean mare kele wor easi anglo nir, ko nisen nga miwajie ean mare wor easi nise anglo nir. Rramrongwose iok, suri Atua sete owrai nabong san tevi anglo sen san owra ‘Nik kuvi natuk. Lelingen nuvini bevi tata som woswos’; ko Atua sete osp̃e kele anglo sen san nga muwra, ‘Inu bevi Tata sen ko ni pivi natuk.’ Ko daron nga ma Atua muwra pukoni natun norman nga mivi m̃erwomu vini iel ngatan, ko owra ‘Anglo p̃etp̃eti se Atua parsusi wor nisen ko van mare.’ Ko renge nosp̃en tweni anglo nir Atua owra ‘Nuloli anglo suk nir arirpe ling nga muwuw karkar, ko nuloli nir nga marmajing suk arirpe nabb nga muroror.’
Ko daron nga ma nale on musp̃e suri natu Atua, ejilwer suri erpe nga ni osorsan bbong tevi Atua, owra ‘O Atua, nik kuvi Numal, ko kupivi Numal ko pa pijpari tuwi ngok vini. Ko komok-loli erres p̃elak ko pa renge murrun nga kummetmete jinibb jile nir ren. Kumrreni sev nga m̃irres ko musorsan, ko kungasi sev nga m̃isij. Iok ko evi batun nga Atua nga mivi Atua som mutobbtobbue nik ko ololi kurnge erres nga mususi nisem van mare temijpal easi jinibb nga marlik rrale nik.’
10 Ko vesan kele Atua owra ‘Numal, tuwi jer pa, nik kobbong kuloli iel ngatan muto, ko renge nevrem kobbong kulngi melrin mare. 11 Nanu ngok nir paran ko parjiki, ko nik ma kuplik tetajer. Nanu ngok nir pian ko partera daron sopon pirpe sunsun nga mian ko m̃itra, 12 pirpe boriti nga m̃itra san nga marlulngi tweni mijkie, erpe nijor nga martera nir nga marlai twenir. Ko nik ma kusorsan kumerr tetajer, ko mauren som sete orongwose pusuw nabong san.’
13 Ko nale se Atua san oto kele nga ni setewor owrai rragrrage tevi anglo sen, ko owrai ma tevi Natun mawos, owra ‘Kuplik ko pa kuptiriv renge devjek rres pijpari nga b̃elngi devje nuval som nir parirpe boriti nga kupververasi ngatan.’
14 Ko niko anglo nir arirpese? Arivi bbong nem̃in nga marmajing se Atua, ko arivi nga parwilwil se kerr, ngok kerr nga Atua p̃ila mauren tevi kerr.