Naul nga Pol Muli tevi
PILIMON
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Pilimon evi jinibb nga nijor sen milep, ko evi kele kalesia. Ni elik rrek ie Kolosi. Ko jinibb ne majingen sen san nga nisen Onesimas owlu lingi. Mian ko Onesimas mivini m̃ilesi Pol, nga re wosenen m̃ilik re naim ne nekaien. Ko Pol ela Onesimas vini ji Kristo, evi vajin kalesia. Ko Pol okoni vajin Onesimas nga pulwi van ji Pilimon, ko oli naul ngel tevi nga Onesimas putori suri. Ko Pol owra Pilimon sete pulolarsi Onesimas. Ko owra kele nga Pilimon pia-koni Onesimas pia-luwi kele van ji Pol ko p̃imejmajing sen pijpari nga Pol pia-ivel sisarow renge naim ne nekaien nga marrul totkoni ni rengen.
1
Pol owra “Erres” tevi Pilimon
Inu Pol, nga m̃elik re naim ne nekaien ngel suri Iesu Kristo, ko Timoti kele nga mivi tasi kerr, nomorwera “erres” tevi nik, Pilimon. Kerr itul ngel, rramlik renge majingen sansan kobbong, ko komru nomormerrenim elep. Ko nomorwera “Erres” tevi joji komru Apia, ko tevi natu kamru Akipas, nga kem namivi jinibb ne nuval ne gortien sansan kobbong. Ko nomorwera “Erres” kele tevi kalesia nir nga marok-korti renge naim som. Ko ngel evi loten suk, nga merrenien ko demat se Atua Tata ko se Iesu Kristo nga m̃ila mauren tevi kerr, piptevim.
Merrenien ko nosurien se Pilimon
Pilimon, daron nga molot e, tetajer nomok-rrorrmi nik, ko nomok-werai “Erres” tevi Atua, suri nomok-runge nosp̃en suri merrenien nga komok-merreni lenglengen jinibb se Atua nir, ko nosurien som nga muto m̃iterter renge Numal Iesu. Nomok-lot suri nga nik komok-korti tevi kem renge murrun ne nosurien, ko numrreni kele nga kuprongwos kele nanu nga marres nir nga Atua moklai tevi kerr nga rramkorti tevi Kristo. Niaken suk, merrenien som ela neiren nga milep tevik, ko ololi norrorrmien suk eterter kele vajin. Ko murrun som ngok okloli jinibb se Atua nir arunge erres luwi vajin renge norrorrmien ser.
Pol ongoni Pilimon nga p̃ilai lweni Onesimas
Ko suri nanu ngok, ko suri rromor-korti pa tevi Iesu Kristo, nurongwos b̃erij p̃iterter tevim nga kuploli ko wor nanu ngel nga musorsan m̃irres nga kuploli. Ko suri memrrenim, sete numrreni b̃erij p̃iterter tevim, ko bongonim kobbong. Inu le Pol, nutra le pa, ko lelingenok nulik re naim ne nekaien ngel suri Iesu Kristo. 10 Ko nungonim suri Onesimas, nga mivi jinibb ne majingen som womu, mian ko muwlu lingim. Ko daron nga m̃elik malum re naim ne nekaien ngel, ko m̃elai vini ji Kristo. Ko ni erpe natuk ko vajin. 11 Womu Onesimas sete orongwos puloli majingen som nga m̃irres san, ko lelingenok vajin orongwos puloli majingen nga marres pilep se nik ko se inu kele, suri evi vajin kalesia.
12 Ko lelingenok nukoni ni pulwi vinuk jim. Ko norrorrmien suk oto malum bbong tevi. 13 Ko numrreni poro p̃ilik mun iel sopon tevik, nga ni p̃ila milnge nik nga p̃im̃ejmajing se inu renge naim ne nekaien ngel nga m̃elik ren suri nosp̃en nga m̃irres. 14 Ko inu sete numrreni nga bosortonim nga kuploli nanu ngok nga p̃irres tevik pirpok. Nik kuploli suri nik ko wor kumrreni. Ko sete nurongwos bololi nanu san poro nga nik sete kupmarong. 15 Rrek kutor jabble Onesimas beblen, nga daron nga kupla lweni, ko p̃ilik tevim pijpari tuwi ngok vini vajin. 16 Ko lelingenok ni asi kele pa jinibb ne majingen. Ni evi vajin tasi kerr nga m̃irres, nga inu memrreni milep. Ko rrek nik kupmerreni kele wor p̃iasi, suri ni evi jinibb ne majingen som, ko okorti kele tevi Numal. 17 Ko poro kopok-lesi inu pirpe nga rromorivi niaken kobbong, erres nga sete kuplolarsi ni, ko kuploli pirpe nga kupla inu vinuk renge naim som. 18 Poro ni ololi esij pa tevim renge nanu tama san, rreknga nivnon sen san oto jim, erres nga nik kuplingi inu nisek puto renge nivnon sen nen. 19 Nale ngel nuli tevi inu nevrek kobbong. Inu Pol bea-wuli lweni nivnon ngok tevim. Ko sete kupmalie nga nik nivnon som oto pa jik, suri inu nuvi batun nga nik kumtor sweri pa mauren ji Kristo. 20 O tasik, kupla se inu renge nanu ngel, suri kerru rromorkorti pa tevi Numal. Kuploli inu bornge p̃irres luwi renge norrorrmien suk.
21 Nomok-uli nale ngel vinuk jim, ko nurongwose erres nga nik kuploli nanu nga inu mongoni jim. Ko nurongwose nga nik kuploli kele wor p̃iasi sev nga mowrai ngel. 22 Ko re daron mawos nen kele, kuploli milnguk san puto metmet teraik renge naim som. Suri tetajer inu nomok-rrorrmi nga Atua okrunge verusen se kami jijle ko pia-la lweni inu vinuk ji kami kele.
Bongsi nale se Pol
23 Epapras ngok, nga moklik renge naim ne nekaien tevi inu 24 suri Iesu Kristo, tevi Mak, ko Aristakas, ko Demas, ko Luk, nga marok-majing tevi inu, arwera “Erres” tevim. 25 Ko ngel evi loten suk, nga merrenien se Iesu Kristo Numal puto tevi kami jijle. Nuwra “Remse kami”.