Bori
se
JON
Batu nale nga mivsivseni lut nga parmeteni naul ngel puto suri
Jon nga muli naul ngel rrek evi Jon nen nga muli nosp̃en nga m̃irres ivajin. Daron nga ni etra sopon, m̃eri Rom nir arloli ni evan elik talev renge norour san nga nisen Patmos, suri okwera tweni nale se Iesu. Ko ie, ni elesi bori san, ko oli totoni. Norrorrmien nga milep nga miplari renge bori nen evi nga owretun derteren se m̃eri Rom nir elep, ko derteren se Atua elep asie wor. Ko niko sete erres nga kalesia nir parmetutu nga parwer tweni nise Iesu.
Nale elep ne Naul On Tuwi arremali renge naul ngel, ko arivi vajin nale teptepi nga jinibb m̃inij sete orongwos purongwose. San evi nale nga musp̃e Bapilon (batun 18), nga mujuji Rom. Ko nale owra Bapilon pivitan, ko iok osoni lweni norrorrmien se kalesia nir van mare. Ko nir partiriv tweni daron san nga pia-vini nga mijen pijki mun, dingen pijki mun, ko norongen nga m̃isij pijki mun (21:4).
1
Nale nga m̃iwer visviseni naul ngel
Ngel evi naul ne bori se inu Jon. Nanu ngel nir, Atua evisenir tevi Iesu Kristo nga ni piviseni tevi jinibb sen nir sev nga sete ngasu para-pelari. Ko Kristo okoni anglo sen nga pivisenir tevi inu Jon, nga mevi jinibb ne majingen sen. Ko inu nuli tututweni nanu jijle nir nga m̃elesir, arto renge naul ngel. Arivi nale se Atua, ko arivi weretunen nga Iesu Kristo miviseni tevik. Neiren renge m̃er nga mieveve naul ngel, ko neiren renge nir nga marunge nale se Atua ngel nir, ko marosurir. Suri daron evini mori pa nga nanu ngel nir parpelari.
Jon owra erres tevi meling kalesia ebut
Inu Jon, nuli nale ngel tevi kami renge meling kalesia ebut nga kamlik rrale renge vanu ngok Esia. Ngel evi loten suk, nga Atua nga muwowomu tuwi jerjer, ko nga m̃ilik lelingenok, ko nga p̃ilik tuwi ngok vini, tevi nem̃in ebut nga marlik liven renge nai seksakel sen, p̃ilai demat sen puto tevi kami renge nalol nga m̃irres p̃elak sen. Ko Iesu Kristo nga m̃iwerwer tweni nale se Atua ko nga orongwos rrapvijuri, ni kele p̃ilai demat sen puto tevi kami. Ni evi m̃er nga Atua muloli mimaur luwi kele wowomue re mijen. Ko ni emetmete numal jijle nir ne iel ngatan. Ni emrreni kerr elep, ko drran nga m̃iseser etlasi tweni nololien se kerr, ololi rramiel sisarow vajin. Ko ni ololi rramivi numal, ko rramirpe kele jinibb nga marok-sulsul tevi Atua Tata sen. Ko tetajer rrapsusi nisen pian mare temijpal, ko sete rrapmosi nga rrapwerai tweni nga derteren sen ean mare temijpal. Pirpok ko.
Ko ngok kaplesi sete mia-periv nga p̃irrmali renge nabor nir vini, ko namet jijle puklu pimteni. Ko renge daron ngok, nir nga maruni sir rengen ko jinibb jijle ne iel ngatan parunge p̃isij ko parting daron nga parlesi e. Pirpok ko. Numal Atua owra “Inu nuvi batu nanu jijle, ko nuvi kele bongsi nanu jijle.” Atua ngok elik tuwi jerjer, ko elik malum lelingenok, ko pia-lik pijpari tuwi ngok vini, ko evi Atua ne Derteren Jijle.
Nanu nga Jon mimatur kuluklu m̃ilesir
Inu Jon nga mevi tuwa kami suri nukorti pa osuw tevi Iesu ko nukorti tevi kami. Kerr jijle rraptur p̃iterter renge norongen nga m̃isij nga rramrunge re niberr suri batun vanu se Atua. Ko arkoni tweni inu van re norour nga Patmos suri nomok-wera tweni nale se Atua ko nale se Iesu. 10 Ko renge nabong on se Numal, Nem̃in sen orrul totoni inu. Ko sete epriv nurnge drrelan san renge durek nga mian mare temijpal, mirpe davö san. 11 Ko owra “Kupuli tweni sev nga kumlesi, ko kuplai naul nen van ji meling kalesia ebut nga marlik renge ngaim ebut ngel nir, Epesas, Smana, Pekamam, Tuatira, Satis, Pilatelpia ko Laotisia.” 12 Ko nurienik nga b̃elesi si m̃irij tevik, mian ko nulesi lat ebut nga marmajing nir e gol, nga laet parjinget rer. 13 Ko re liven ne nanu ngok nir, san erpe jinibb mawos, ori sunsun nga mipriv temijpal ervirvi ngatan erpe sunsun se batu numal nir. Ko netatuw sen armajinge renge gol, ko etatuwe re morkon. 14 Ko jomro batun arow titis arirpe numow, ko meten oror erpe nabb nga muror. 15 B̃elan orinrin erres p̃elak, ko drrelan erpe dis bburbbur nga m̃irrre renge botunmal. 16 Ko otori moju ebut renge nevren rres, ko renge jingon nesip nga muso renge devjen korti nuru eplari rengen vini. Ko non erinrin erpe nial nga muwosput. 17 Daron nga m̃elesi ko nuvitan re b̃elan, nurpe jinibb nga mimij. Ko ni esareni nevren rres ejparik ko owra “Sete kupmetutu, inu nuwowomu jerjer ko bea-vivitu jerjer kele. 18 Inu nuvi jinibb nga memaur. Womu numij, mian ko numaur luwi kele, ko setemun mea-mij kele. Ko derteren suk otoe nga bololi nir nga marmij parmaur luwi kele, ko nga b̃ela lweni jinibb re lat ne mijen. 19 Ngok kupuli tweni nanu nga kumlesir nga marpelari lelingenok, ko nga para-pelari vitunen. 20 Kulesi moju ebut nga marto renge nevrek rres ngok nir, tevi lat ebut nga laet marjinget rer marmajing nir e gol? Nanu ngok nir nosp̃en ner arto wore, ko arto teptepi, nir le ngel: moju nga ebut ngok arivi anglo ebut ne meling kalesia ebut, ko lat ebut nga laet marjinget rer ngok arivi meling kalesia ebut ko.”