2
Nale tevi kalesia nir ne Epesas
Ko owrai tevik owra “Kupuli tweni nale suk ngel nir, ko kuplair van ji anglo se kalesia nir nga Epesas, ko kupwera “Nale ngel evel ji san nga mutori moju ebut renge nevren rres ko mok-ivel suri lat ebut nga laet marjinget rer. Nurongwose sev nga kamloli, ko nurrorrmi elep suri majingen nga milep nga kamloli ko norrorrmien nga mipriv temijpal se kami. Nurrorrmi sete kam̃ir rragrrag re nir nga marloli m̃isij. Ko kamrrowrrow pae ko kamlesi otvi nir nga marwera marivi aposol, ko gerisen ser eviseni nga marivi botgerisen bbong. Nurongwose, norrorrmien se kami epriv. Jinibb arloli kamrunge esij renge nibe kami suri inu nisek, ko norrorrmien se kami sete evitan. Ko nanu nga m̃isij san oto liven renge inu ko kami, ngel: Setemun kammerreni inu erpe nga womu kamok-merrenik. Ko ngok kaprrorrmi p̃irres suri murrun nga m̃irres nga kamvijuri tuwi, ko kapvijuri lilane lweni kele pirpe tuwi daron nga murrun nen m̃itkai kami vini nga kamlesi wose moron. Ko poro sete kaprieni norrorrmien se kami renge sel nga m̃isij nga kamok-loli lelingenok, ko inu bevinuk ko b̃ela tweni jijle laet se kami. Ko nanu san nga kamloli m̃irres ngel: sete kammerreni murrun ne gortien se Nikolas, kamungasi nir erpe inu kele nungasi nir.
Si nga nolo boron mutoe, pumurrong lilane nale nga Nem̃in On m̃ilai tevi kalesia nir. Ko tevi nir nga marevji devje nuval, inu bemaronge parurroi wenen ne duru nai ne
mauren nga mutur renge orsel nga m̃irres p̃elak se Atua.”
Nale tevi kalesia nir ne Smana
Ko owra tevik owrai “Kupuli tweni nale suk ko kuplai van ji anglo se kalesia nir nga Smana, ko kupwera “Inu nuwowomu jerjer ko bea-vivitu jerjer kele. Numij ko lelingenok numaur luwi kele. Kapmurronge sev nga mowrai. Nurongwose norongen nga m̃isij nga kamlik ren, ko joro kami kele ejkie; ko weretunen joro kami elep. Nurongwose nale nga marsij nga mornge nga nir marij tere kami, nir nga marwera marivi m̃eri Isrel ko marwera nawone. Naim ne verusen ser evi bbong naim nga marlote demij ren. 10 Sete kapmetutue nanu sopor nga parini ko parloli kaprunge p̃isij. Demij piwirre kami sopor van re naim ne nekaien nga purrowrrowe nir, ko kaprunge p̃isij nabong pisngavöl. Kaptur p̃iterter pian pijpari kapmij, ko b̃ela mauren tevi kami pirpe nowli kami nga m̃irres. 11 Si nga nolo boron mutoe ko pumurrong lilane sev nga Nem̃in On muwra tevi kalesia nir. Nir nga marevji devje nuval, mijen erwen nga vitunen sete orongwos pijparir.”
Nale tevi kalesia nir ne Pekamam
12 Ko owrai tevik owra “Kupuli tweni nale suk ko kuplai van ji anglo se kalesia nir nga Pekamam, ko kupwera “Inu nga nesip nga muso renge devjen korti nuru miplari re jingok, nale suk le ngel: 13 Nurongwos pae lat nga kamlik ngok e Pekamam, lat nga Demij m̃isakel re nai seksakel sen. Ko nurongwose kamosuri malum inu eterter. Ko daron nga marevji pini Antipas, jinibb nga mokwerwer se inu ko mutur m̃iterter tetajer tevi inu iok ji kami, lat nga Demij m̃ilik e, ko sete kamvilvil ore inu. 14 Ko kamloli ma nanu sopon nga sete mumomsawos re metek. Kami sopor arvijuri malum sel ne tuwi erpe propet ngok Balam, nga muwrai tevi Balak nga p̃ikrekrasi m̃eri Isrel nir nga parurroi vison nga marsuli jile tevi demij ko nga parloli kele p̃isij tevi nesevin. 15 Ko erpok kele, kami sopor arvijuri nale se gortien se Nikolas nir. 16 Ngok kaprieni kami re nololien se kami. Poro pijki ko sete mia-periv inu bevinuk ko bepalpal tere nir ngok tevi nesip nuval nga miplari re jingok. 17 Si nga nolo boron mutoe ko pumurrarrong lilane sev nga Nem̃in On muwrai tevi kalesia nir. Ko tevi nir nga marevji devje nuval, inu b̃elai nanen san tevir nga muto teptepi re melrin, nga pirpe mana nga m̃eri Isrel nir marurroi tuwi. Ko b̃elai kele
nevöt nga muow titis tevi nir sisamis nga nais nga mimerr muto rengen ngok. Nais nga mimerr ngok, m̃er nga m̃ilai nevöt sen kobbong orongwose purongwose.”
Nale tevi kalesia nir ne Tuatira
18 Ko owrai tevik owra “Kupuli tweni nale suk ko kuplai van ji anglo se kalesia nga Tuatira, ko kupwera: Inu nuvi Natu Atua, ko metek oror orirpe nabb nga muror, ko b̃elak orinrin erres p̃elak. 19 Nurongwose erres murrun se kami iok Tuatira, ko nurongwose merrenien ko nosurien se kami. Ko nurongwose nga kamok-majing nga kapwilwil se jinibb nir, ko nolo kami epriv temijpal nga sete orongwose kapvitan. Ko majingen se kami lelingenok erres kele easi majingen nga kamloli womue. 20 Ko nanu le san sete nuir tevi kami ren, ngel: Sete kamwer ore vinok nga muwra ni evi propet, ko ejki, ni erpe bbong nesevin nga m̃isij ngok Jesepel ne tuwi. Ko nevisvisenien sen ololi jinibb suk arlengleng nga marok-loli m̃isij kele tevi nesevin, ko arok-urroi kele viso nanu nga marsulsul jile e tevi demij. 21 Nulai daron evter tevi nga p̃ilesi wose ko p̃irieni lweni renge murrun nga m̃isij sen, ko ni omusus. 22 Ko suri iok, inu b̃ela mesien nga milep tevi, bololi pimatur re maling. Ko ni tevi nir nga marloli m̃isij tevi bonevis parunge p̃isij lenglengen. Ko poro sete parienir re nanu nga marsij nga marloli tevi, ko bololi nanu nga mowrai ngok lelingen wolok. 23 Ko berevji pini kele natun nir, puloli kalesia nir parongwose, inu nurongwose nanu jijle nga muto re nolo jinibb ko norrorrmien se jinibb, ko bea-lai nowlin mawos tevi nir sisamis re murrun nga marloli. 24 Ko nuwrai kele tevi kami m̃inij kele sopor ne ie Tuatira, kami nga sete kamvijuri nevisvisenien sen, ko nga sete kamrongwose nanu nga nir marwera evi ‘nale teptepi se Demij’, nuwra: Nurongwose kamtor sweri daron nga marterter evter, ko sete numrreni b̃elngi kele soloslo nga murrow kele re kami. 25 Ko numrreni kaptajer malum, ko kaprrul totoni sel nga m̃irres ngok p̃iterter pian pijpari daron nga bea-rremali kele e vini. 26-28 Ko b̃elai derteren tevi si nga mirevji devje nuval ko mutur m̃iterter nga muloli sev nga memrreni mijpari bongsin. Derteren nen, inu nulai ji Tata suk, ko bea-lai tevi nir. Ko nir vajin parlik metmete jinibb ne vanu jijle nir tevi nai delrrurr. Ko parevjir e erpe nga nai delrrurr mipir worwor sospen dan. Ko bea-lai moju nutrin kele tevir. 29 Si nga nolo boron mutoe, erres pumurrarronge p̃irres nale nga Nem̃in On moklai tevi kalesia nir.