15
Sete rraprrorrmi kerr kis kobbong, kerr rraprrorrmi wor jinibb m̃inij ko nir
Kerr nga nosurien se kerr m̃iterter pa musuw, rrapla se wor nir nga nosurien ser muwelili, ko sete rraploli nanu nga parres renge kerr kis bbong nir. Ko rraploli ma pirpel: rraprrorrmi sele kerr nir, nanu nga nir marmerrenir, nga puloli nir nosurien se nir parterter kele wor. Suri Kristo kele sete ololi nanu nga m̃irres renge ni luwi bbong, ko erpel ma, erpe Naul On muwrai muwra ‘Nale ser nga marsij nir, nga marok-werair tevim, nir kele le ngel marwerair tevi inu.’ Nanu jijle nga maruli renge Naul On, arulir suri nga parvisviseni kerr, nga puloli norrorrmien se kerr p̃iterter. Suri nale on nga marto renge Naul On arloli kerr rramrunge erres, ko ololi nosurien se kerr pipriv. Atua okloli nosurien se kami arperiv ko kamrunge erres. Ko ngel evi verusen suk, nga ni puloli kami jile norrorrmien se kami parivi sansan bbonge. Suri kami kamvijuri pa sel se Iesu Kristo. Ko ngok puloli nga kami jile kaprongwos kapsurövi Atua Tata se Numal se kerr Iesu Kristo renge drrelan sansan.
M̃eri Isrel nir ko jinibb m̃inij nir parini wor lat pisansan ko
Kami kaprevei wor sele kami ko nir parini ji kami kapkorti lat pisansan, pirpe Iesu Kristo mirvei kami vini lat sansan, kamkorti m̃irres tevi ni. Renge sel ngok ko ololi nosrövien van ji Atua. Nuwrai tevi kami renge mauren se Iesu renge daron nga m̃ilik iel ngatan e emajing se m̃eri Isrel nir, nga piviseni nga Atua ololi jile rijrijen sen nga muwrai pa tevi apu ser nga tuwi nir arpelari. Ko ni ololi erpok nga puloli jinibb ne vare nir kele parsusi Atua nisen van mare suri murrorrmir, erpe nga Naul On owrai nga muwra ‘Ko inu bea-susi nisem van mare ji jinibb ne vare nir mian ko b̃ela nubo bosusi nisem van mare.’ 10 Ko Naul On owrai kele, ‘Kami jinibb ne vare nir, kappitevi jinibb se Atua nir, kap̃ir korti tevir.’ 11 Vesan kele, Naul On owra ‘Kami jinibb ne vare nir, kappitevi jinibb jijle nir, kapsusi Atua nisen pian mare.’ 12 Ko vesan kele Aesea owra ‘Mian ko metka se Jese san pia-pelari. Ni pivini nga pivi m̃erwomu renge jinibb ne vare nir, ko nir para-lingi norrorrmien ser rengen p̃iterter.’ 13 Selek nir, ngel evi verusen suk, nga Atua nga rramlingi nolo kerr rengen nga rrapla nanu nga rramtirive jin, ni pia-songni neiren ko demat renge nolo kami nga kamosuri ni. Ko ngok renge derteren se Nem̃in On puloli nolo kami pututun suri malume nanu nga kamtiriv tweni.
Majingen se Pol nga m̃imajing se jinibb ne vare nir
14 Selek nir, inu nurongwose nga kami kamwun saute murrun nga m̃irres ko norongwosien, ko kamrongwos kapvisviseni kami lululwenie nir. 15 Renge naul suk ngel inu nula nale nga marterter sopon tevi kami, nga puloli kami kaprrorrmi malume nale nga namwerair pa tevi kami. Inu nurij eterter erpok suri wor Atua ko elngi inu. 16 Ni elngi inu nga bevi jinibb ne majingen se Iesu Kristo, nga b̃emajing se jinibb ne vare nir. B̃emajing pirpe jinibb ne sulsulen san nga b̃ewerwer renge nosp̃en nga m̃irres se Atua. Ko pirpok ko nga puloli jinibb ne vare nir parirpe sulsulen san nga Atua p̃ilai, ko Nem̃in On puloli nir paron. 17 Inu nukorti pa tevi Iesu Kristo, ko niko rreknga inu nurongwos bosrosrövik e sopon renge majingen se Atua; 18 ko bosrosrövik suri bbong sev nga Kristo m̃ilngi renge inu bololi nga puloli jinibb ne vare nir partori Atua, renge nale nga mowrair ko renge nanu nga mololir. 19 Ko Kristo emajing renge derteren ne nanu nga marinijnij nawone nir, ko emajing renge derteren se Nem̃in On se Atua. Ko niko renge daron nga mevel suri sel renge Jerusalem mevini mejpari Ilirikam, tetajer renge sel inu nomok-wera tweni nosp̃en nga m̃irres se Kristo p̃etp̃eti. 20 Tetajer norrorrmien suk eterter nga bowra tweni nosp̃en nga m̃irres renge vanu nga jinibb nen nir setewor marunge. Numusus b̃emajing naim nga jinibb m̃inij m̃ilil tur jile pae. 21 Erpe nga Naul On muwrai muwra ‘Jinibb nga sete marunge nosp̃en nen parlesi ko, ko jinibb nga sete marunge nosp̃en ne ni wor parongwose.’
Pol orrorrmi nga pian pukluklu Rom
22 Nabong elep nga nomok-wera nobok-inuk nobok-kulkulue kami, ko majingen suk nir arok-to ore. 23 Ko lelingen ngel inu numajing jile pa majingen suk nir nga iel nir, ko numrreni lengleng wor nga bevinuk bokluklu kami renge sia elep pa arasi osuw. 24 Ko niko lelingen ngel nurongwos bololi le vajin. Ko numrreni bokluklue kami renge daron nga bean Spen e, ko b̃elik beblen tevi kami. Ko renge daron nga bokluklu jile kami, renge daron nga bevel e, ko kami sopor parpitevik renge sel. 25 Ko renge lelingen ngel inu bean mun Jerusalem, bololi majingen se jinibb se Atua sopor nga marlik ie. 26 Suri kalesia ne Masetonia ko kalesia ne Akaea arsupsup̃e nga parlai merrenien sopon tevi jinibb nir nga joror mijkie renge Atua jinibb sen nir renge Jerusalem. 27 Norrorrmien ngok evi wor nga nir ko, nga parloli pirpok. Ko erpe norrorrmien ngok ewretun. Suri m̃eri Isrel nir arla nale nga m̃irres se Atua tevi jinibb ne vare nir, ko ngok niko erres jinibb ne vare nir parloli lweni pirpok, parla joror sopor nga Atua m̃ilai tevir tevi m̃eri Isrel nir nga nevrer marmumrrol. 28 Ko renge daron nga bosuw renge majingen ngok, nga b̃ela nevöt nga jinibb ne vare marlai ngel tevir pusuw, ko bevijuri sel nga bean Spen e ko bea-asi ji kami, bokluklue kami. 29 Nurongwose renge daron nga bevinuk ji kami, ko bea-la nanu pilep lengleng nga marres se Kristo tevi kami.
30 Selek nir, renge nise Numal se kerr Iesu Kristo ko renge merrenien nga Nem̃in On m̃ilai pa tevi kerr, inu nungoni tevi kami nga kappitevik renge loten suk, nga kami kaplot surik van ji Atua p̃iterter. 31 Kami kapngoni tevi ni p̃iterter nga ni putor totoni nolo jinibb ne Jutia nir nga sete marosuri, nga puloli nir sete parevjik, ko puloli nga majingen suk nga bololi Jerusalem, jinibb se Atua nga marlik ie parlesi p̃irres. 32 Ko inu b̃eir pilep nga bokluklue kami vajin, poro nga Atua pimarong, ko b̃eir pilep nga b̃elik ji kami, puloli nga inu b̃eterter kele. 33 Ngel le evi verusen suk tevi kami, nga Atua nga mivi batu demat se kerr, ni p̃ilik tevi kami jijle. Pirpok ko.