Paoro
Koorosa
Iyotepawa
1
Teepotari
Kúíra Koorosa tiopachi mochikame. Neee Paoroa, Riosi e'rarichi Eesusi Riosie Weratiamee weratiamepua, Eesusi wa'api taamowichio iintoria nayewamichio. Pukaepa i'ka iyojura iyotesa aamo uhjurenania, no'o Riosichi pooniwa Timoteo ahjama, yooma aamo Koorosa mochikameo, Riosie Weratiamechi te'te iyorika mochikameo, yooma wa'a Riosichi piipakameopua poponiwa pipiniwaoopua tiame. Teemea yooma aamoopua tiameo, Riosi taamo Noonoopua, tísia kaawe teeretojeranipua amochio, iika yachapari kiamichiopua, ta'iria aamo mochiwari kiamichiopua tiame.
Paoro Riosichi nayewa, Eesusichi paparamewichio cheriwema ki'yaka
Senepi aamo kaawerumawichio itayaiopua Riosichio, cheriwema ki'yame teemea taamo Riosio, Riosie Weratiame Noonorao, aamo wa'a Koorosa mochikameo, tísia aamo paparame inamuamekapa, Riosie Weratiamechi Eesusichio. Teemea tiameo cheriwema ki'yamepua Riosio, aamoo tísia nakika mochitoamekopao, Riosichi ahpo ijinuwaka mochitoameopua wa'ao. Wa'a te'teretoame eemea, te'pa tewekachi nuutewa inataka mochitoamekapa, aamowichio enemerikopua, Riosie aamo kiapuameopua nuutewao. Eemea pu'ka nuutewa puuyeka mochitoamepua, pukeri aamo o'ineriachisi Riosi pichiwari tuuyewarichi paparakapao, i'ka Riosi Taanarachi simiyame, aamo tatakoriria newipari aamo nayewaretiachi. Ihji wa'api pichiwari kaaweruma tuuyewari amochi tuuyetiamea, ahkasi yomatiame wehjoarichi mehtakamepua, epeche epecheche muuwepari teetoka, Eesusi Riosie Weratiamechi paparasiameo. Wa'achitia ikiyame eemeai wa'a aamo mochikachio, Riosi pichiwari tuuyewarichi inamukapao, epeche epecheche muuwepaka Eesusichi paparasiameo, nane'rekapa eemea Riosio, ki nu'uti aamo nakiyai teereriopa, aamo tatakoriria cheriwemio erapariopa tiameo. I'ka tuuyewari aamo u'yetokamea, Epajarasi iintokamepua, puuu taamo ahjama tekipanakame, taamoeo tísia nakiya. Puuua aamo mochikachi kahtiaio, kiisi se'wika aamo masitekamepua, Riosie Weratiamechi simiyameo. Apoe i'wa enasaopua, yooma taamo tuuyekamepua, aachin teeka aamo mochikao, tísia kaawe aamo nakika mochika.
Pu'ka taamo nane'retewa u'yepatiachisi wa'anao, ki toayame teemea Riosichi itaka aamowichioo, Riosio ahpo Riosiwarieo, ahpo e'ra aamo nane'retemichiopua, yooma ihta pahtewari machiwari aamo kiamichiopua, apochi simiyameo. 10 Wa'a tiiame amochi iintosoopua Riosio, Riosi nakiyachitia mochitoame enemapua; wa'a nokisikame eemea tiameo, kaaweruma taakeri noonowikame enemapua, Riosi kaawe eratewakamera, yooma ihta machipakamekapapua Riosichi simiyameo. 11 Teemea Riosio itaniamepua tiameo, ahpo te'ta peenia tiiame utewarieo, aamo utewatesimichiopua, aamoo pu'sereka te'teretomichiopua, anachasika aamo a'chikoi tiame ikiyaiopua. 12 Teemea taamo Noono tewekachi kahtiameo, cheriwema ki'yamepua pu'kao, pu'ka itapiti aamowichio katewiamekopua tiame itapiti nuutewao, ahpo ahjama te'ta kaaweruma mochiwarichi mochipuame, te'ta tajayame piiparichi mochiwarichi. 13 Riosia taamo tukapachi mochikoi tatakorikao, taamo puuyanakamepua, ahpo Taana te'ta nakiya ye'karirachi enepatekamepua, 14 ahpo Taanao taamo pejana mukuriopa taamo tatakoriria cheriwepuawichioo, Riosia te'ta ahsieme taamo piipatekamepua.
Ihtanako Riosie Weratiamea, Riosi tiiarichi
15 Riosie Weratiamea, tewekachi taamo Noonokaitepua ki pusie teteiwame. Puuu tewekachi taamo Noonoa, i'ka wehjoarichi eenakamepua, ahpo Taanachitia naawaka. Pukaepa Riosie Weratiamea, ke'chu naayachisi o'inia ahjaka yasitoame tuuyamepua. 16 Wa'a tiiachiopa yooma ihta tewekachi iintuameopua weeechi iintuameopua tiameo, apoe Riosie Weratiame iintoriakaitepua enepatekao, Riosie Weratiameo apoe taamo Noono tewekachi kahtiamekai tiiámekapa, apoe taamo Noono ki pusie teteíwame. Apoe wa'api iintokamekaitepua tiameo, yooma ihta teteiwame, yooma ihta ki teteiwame tiaméo, yooma ihta ye'kariwaoi, yooma ihta ya'yawichiwaoi, yooma ihta pa'pamiratuwaoio, yooma pu'kao ahpowichio enejérameo. 17 Ihji Riosi Taanara Eesusi tewaniamea, ke'chu kihta ki'tioi ki tetewitiame ahpo Noonochi yasitoniamekaitepapua, Apoe ihsikamepua yooma ihta itapiti iintuame enepatekao, puuua tiameo yooma ahpo enepateriao, kiisi ikicha iintokamepua kaawerumachio, yooma ahpo enepateriao te'ta kaawerumachiche teeretomichiopua. 18 Puuu Eesusi wa'apiapua, yooma apochi paparaka pirenatukameo, ahpo kiisi pusie weerewa tetewiniameka, tiiame te'teriame tetewamepua, Apoeo pukachio, mo'oraka teetowachitia tetewiniame. Puuu Eesusi ki pusie weerewarachi pirenatutiamea, Riosi tioparakaitepua, ki pusie tetewiniamera. Apoe Eesusia tiameo, apoekamera ihsiamepua mukukai eenechi ahjaniameo, ki'tiamepua aaataai wa'asi wa'a tiiamea, pukaepa puuu Eesusia, yomatiame ihtaoi ahpo enepateria, te'ta aampa tiiamepua. 19 Riosia ahpo te'ta kaawe e'rachi, yomatiame ahpo Riosichitia tiiao, ahpo Taana Eesusichi yasipakamepua. 20 Riosia tiameo yomatiame ahpo tewekachi iinuekaopua, weeechi iinuekaopua tiame, ahpo Taanachi taamo ahsieme piipatenarekamepua, taamo ahsieme cho'wekaopua taamo tatakoririao, taamoo te'ta kaawe te'teremichiopua apochio. Wa'a tiiame iintore Riosia ahpo Taana taamowichio iintoriaeo, taamo tatakoria Riosie kokosapuame, pejanaka kurusichi mukuriaeo.
21 Eemea pukerio, seesenuka te'tereriaipua Riosichio seepurawarachitia, itapiti ki ka'karuma yooraka ohjoekapao. 22 Nape ehpeo Riosia, ahpo Taanara aamowichio ahpo weerewachi aiwariaeo, aamoo kaawe te'terepaterepua Riosichio. Wa'a iintokame Riosi Taanaraa amochio, ka'karuma aamo ne'netenariapapua ahpo Noonochio, kihta a'chi tiiameopua ohchopario, te'ta piipákame, aaataeoi kihta aamo chaanepo tiiaemeopua. 23 Nape ahpo Noonochio, wa'a tiiame aamo tetewitepuamewichioopua Eesusieo, kiisi se'wika Eesusichi paparaniame nakiyamepua, kiisi toaka yasitomeripua Riosi ka'karuma aamo tuuyewari nayewetiameopua, itapiti Riosie aamo kiapo tuuriache inataka yasitomerimua. Puuu wa'a tiame Riosi cheeriaa, yomatiame wehjoarichi nayewatupo tuutiamepua, Riosi Taanara Eesusieo. Neee Paoroa tiameo, pu'ka nayewatuka ku'ika yasitoamenia.
Paoroe Riosi tioparawichio tekipanawa, ki pusie teteiwame
24 Neee Paoroa, ahkaoi aamo mochiwachiami Eesusichi simiyame nayewatuka aiwakamekaio, a'chitiaoi aiwaka yasitoainia, ta'iria itipiame neeea, puuu Eesusi i'wa weeechi oiyame enesaapua pehjio nayewatukao, i'ka no'o aiwa nayewatuka aiwamii puuua, pu'ka aiwari aiwameri teereria, aiwatoka aiwame neeea, Eesusichi simiyameo. Pu'ka yooraka aiwaka yasitoame neeea, Riosi tioparawichio tekipanaka, pu'kao ki pusie teteíwame, Eesusi weerewara tewaniame. 25 Neeea pu'ka Eesusi weerewarachi te'teriameo, te'ta ma'chiame simiyame masitemichio weratiamenia, Eesusichi simiyameo. 26 I'ka Eesusichi simiyameo Riosia, ehkoriami o'inia noriwi teewereriaipua pehjio, nape ehpe waanamio Riosia ahpo ijinuwa enepatesiao, ma'chiáme tuuyesiamepua pu'kao. 27 Riosia wa'a iintoamepua yooma ahpo piipateria ijinuwachio, te'ta nane'reka mochitomichiopua i'ka te'ta peenia tiiame yooma ihta Eesusichi tiameopua, pu'ka taamo Noono Riosio yomatiame ti'tijoeriwichioopua ahpo tiia ma'chitameo, isaeri ti'tijoeriopua ki isaeri ti'tijoeriopua tiamé. Puuu Riosi ma'chitaa ihjipua: Eesusi Riosie Weratiame amochi yasitoamepua ahpo Riosiwarieo, pu'ka tísia peeniatiame ahpo mochiwarichi mochipuame, aamo inatapatesiamepua. Ihjipua te'ta taamo Noonoo, te'ta ahpo pichiwataa.
28 Teemea, yooma Riosi na'nayewaturaa, i'ka Riosie Weratiamechi simiyame nayewatusiamepua ti'tijoerio, ahkaoi mochiwachiami tuuyesikao, kiisi wehchi ipaka tetewimichiopua i'ka tewekachi kahtiame taamo Noono taamo masitetiao. Teemea i'kao, te'ta peenewari machiwarichi teetoka masitiame teemea, pu'ka taamo masitiao tísia kaawe pahtepuawichiopua, yooma ihta Eesusichi simiyameo. Teeme pu'ka wa'a tiiame masitekao, tísia kaawe te'teremichiopua Riosie Weratiamechio. 29 Pu'kawichio neeea utewaeme tekipanamenia Riosie Weratiamechio, yomatiame te'ta utewarie no'o teeretotiao.